Myringoplastiky a rekonstrukcebubínkové dutiny s použitímsilikonové blanky


Myringoplasties and Reconstruction of the TympanicCavity Using a Silicone Sheet

The authors present an analysis of a group of 169 myringoplasties and reconstructionsof the middle ear implemented in the course of two years (1998-1999). 82 primary, simple myringoplasties were made and 41 re-myringoplasties on account of dry perforation of the tympanic mem-brane. The third group of the evaluated operations is formed by 46 myringoplasties “complicated”by the necessity of treatment of a pathological process in the middle ear and its reconstruction. Forplastic operations of the ear drum they use primarily usually a fascial free graft. The perichondriumor chondroperichondrium is used more frequently in reoperations or in concurrent reconstructionof the posterior wall of the auditory meatus. With regard to the technique of a soft transplant thetechnique of a removable silicone sheet is used, which was the case in 71 (42 %) operations. It servesabove all as support of the graft, also to prevent adhesions and for restoration of the mucosa of themiddle ear. The use of the silicone sheet increases with the size of the perforation and extent ofpathological findings in the tympanic cavity. In the majority of operated ears complete primaryincorporation of the graft occurred. The final anatomical results deteriorate as a result of secondaryperforations of the neomyrinx as a result of its late trophic changes. After a 6-30-month intervalfollowing healed ear developed (integral ear drum, unobstructed middle ear) in 63 (77 %) myringoplasties, 33 re-myringoplasties (80 %) and 38 (83 %) “complicated” myringoplasties. The authorsanalyze the causes of failure in different types of operations. The decisive factor for the outcome ofmyringoplasties is a correctly selected surgical technique and experience of the surgeon.

Key words:
myringoplasty, graft material, silicone sheet, results.


Autoři: J. Valvoda;  M. Hroboň;  P. Rambousek;  J. Eliáš
Působiště autorů: ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 86-91.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují analýzu souboru 169 myringoplastik a rekonstrukcí středouší, provedených za dva roky (1998-1999). Bylo provedeno 82 primárních, prostých myringoplastik a 41 remyringoplastik pro suchou perforaci bubínku. Třetí skupinu hodnocených operací tvoří 46myringoplastik “komplikovaných” s nutností sanace patologického procesu ve středouší a jehorekonstrukcí. K plastice bubínku je používán primárně většinou fasciální volný štěp. Perichondrium či chondroperichondrium častěji při reoperacích nebo současné rekonstrukci zadní stěnyzvukovodu. Vzhledem k technice měkkého transplantátu je hojně využívána technika odstranitelnésilikonové blanky, která byla použita u 71 (42 %) operací. Slouží především jako podpora štěpu, dálek prevenci vzniku adhezí a renovaci středoušní sliznice. Využití silikonové blanky stoupá s velikostíperforace a rozsahem patologie bubínkové dutiny. U většiny operovaných uší došlo k úplnémuprimárnímu přihojení štěpu. Konečné anatomické výsledky zhoršuje vznik sekundárních perforacíneomyringu na základě jeho pozdních trofických změn. S odstupem 6-30 měsíců po operaci bylozhojeno (celistvý bubínek, vzdušné středouší) 63 (77 %) myringoplastik, 33 remyringoplastik (80 %)a 38 (83 %) myringoplastik “komplikovaných”. Autoři rozebírají příčiny neúspěchu u jednotlivýchskupin operací. Za rozhodující faktor pro výsledek myringoplastiky považují správně volenouoperační techniku a zkušenost operatéra.

Klíčová slova:
myringoplastika, materiál štěpu, silikonová blanka, výsledky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se