Klinické poznámky k patologiiretrofaryngeálního prostoru


Clinical Comments on the Pathology of the Retro-pharyngeal Space

The clinical term retropharyngeal space implies the area between the posteriorpharyngeal wall and the cervical spine. Anatomically the retropharyngeal space is defined in frontby the median (visceral) layer of the deep cervical fascia and at the back by the alar sheet of thedeep layer of the cervical fascia. In the upper part the space reaches as far as the skull base and atthe bottom both fasciae combine at the level of C7 or Th1.In the area of the retropharyngeal space we can encounter various pathological conditions. Acutediseases include retropharyngeal abscesses requiring surgical intervention with concurrent administration of broad spectrum antibiotics. Primary tumours with progression in the retropharyngealspace and metastatic affections of the retropharyngeal nodes are uncommon. In tumourous diseases,depending on the extent, type of tumourous affection and the patient’s condition, surgical treatment,actinotherapy or chemotherapy is used. Last not least, deformities of the posterior p haryngeal wall may be involved which are conditioned by changes of the cervical spine. These conditions are usuallytreated by a conservative approach: modification of lifestyle, rehabilitation and psychotherapy.The authors demonstrate on the case-histories of four patients different afflictions of the retropharyngeal space documented by endoscopic and X-ray findings.

Key words:
retropharyngeal space, anatomy, abscess, tumours, cervical spine, treatment.


Autoři: V. Chrobok ;  J. Mejzlík;  D. Spitzer;  I. Plášilová
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Pardubice, přednosta prim. MUDr. D. Spitzer Dětské oddělení Nemocnice Pardubice, přednosta prim. MUDr. V. Němec
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 115-120.
Kategorie: Články

Souhrn

Retrofaryngeálním prostorem je klinicky míněna oblast mezi zadní stěnou hltanu a krčnípáteří. Anatomicky definovaný retrofaryngeální prostor je ohraničen anteriorně střední (viscerální) vrstvou hluboké krční fascie a posteriorně alárním listem hluboké vrstvy hluboké krční fascie.V horní části dosahuje prostor k lební bázi a dole se obě výše jmenované fascie spojují ve výši C7 či Th1.V oblasti retrofaryngeálního prostoru se můžeme setkat s různými patologickými stavy. Mezi akutnínemoci se řadí retrofaryngeální abscesy s nutností chirurgické intervence se současným podánímširokospektrých antibiotik. Neobvyklé jsou primární tumory s progresí v retrofaryngeálním prostoru a metastatické postižení retrofaryngeálních uzlin. U nádorových chorob podle rozsahu, typunádorového postižení a stavu nemocného se volí léčba chirurgická, aktinoterapie nebo chemoterapie. V neposlední řadě se jedná o deformity zadní stěny hltanu, které jsou podmíněny změnami nakrční páteři. Tyto stavy jsou v převážné většině řešeny konzervativně: úpravou životosprávy,rehabilitací a psychoterapií.Na kazuistikách čtyř nemocných jsou demonstrována různá postižení retrofaryngeálního prostoru,která jsou dokumentována v endoskopickém a rentgenovém obraze.

Klíčová slova:
retrofaryngeální prostor, anatomie, absces, nádory, krční páteř, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se