Hojení dočasné mandibulotomiev podmínkách pooperačníradioterapie


Healing of Temporary Mandibulotomy underConditions of Postoperative Radiotherapy

Lateral temporary mandibulotomy (mandibular swing, mandibular split) is a very favou-rable approach in surgical treatment of oropharyngeal carcinoma. Frequent complications in thehealing of osteosynthesis during postoperative radiotherapy limit to some extent successful use ofthis procedure. In our retrospective study we investigate the incidence of these complications andlook for the risk factors connected with such unfavourable development.Out of 203 patients treated by surgery in a period of 4.5 years lateral temporary mandibulotomywas used in 31 patients (15%). Twenty-nine of them were postoperatively irradiated. Logisticregression was used for analyzing the relation of healing of osteosynthesis and the age of the patient,the location of the tumour, the classification T and N, the surgeon, the interval between theoperation and the beginning of radiotherapy, the dose of radiation and to oncological outcome 12months after the treatment in these 29 patients.A complication of healing of the mandible developed in 12 patients during the 12 months after thecompletion of therapy. In 2 patients only intraoral denudation of the plate occurred and in 10patients a fistula developed.All patients with complicated healing were treated in the first place conservatively by antibiotics,which led in one half of the cases to healing. Surgical intervention was necessary in 6 cases, in threecases out of six segmental mandibulotomy was inevitable (10% of the whole group). Risk factors forthe delayed healing of the mandibular osteotomy were not discovered, the age of the patients wasof all parameters the closest to significance.Despite a higher complication rate we consider temporary mandibulotomy indicated even in caseof planned postoperative radiotherapy. More careful indication of this approach in elderly patientsis advisable.

Key words:
oropharyngeal carcinoma, surgery, postoperative radiotherapy, temporary mandibulotomy, complication, osteoradionecrosis.


Autoři: J. Klozar ;  J. Kastner;  M. Taudy;  A. Slavíček;  T. Belšan
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 81-85.
Kategorie: Články

Souhrn

Dočasná mandibulotomie představuje výhodnou přístupovou cestu v operační léčběkarcinomu orofaryngu. Časté komplikace hojení osteosyntézy v podmínkách pooperační radioterapie do určité míry limitují použití a úspěšnost tohoto postupu. V retrospektivní studii je zjišťovánaincidence těchto komplikací a pátráno po rizikových faktorech jejich vzniku.Ze souboru 203 pacientů operovaných za období 4,5 roku pro karcinom orofaryngu byla dočasnámandibulotomie použita u 31 pacienta (15 %). Z nich bylo 29 pooperačně ozářeno. U těchto pacientůbyla pomocí logistické regrese vyhodnocena závislost hojení na věku nemocného, lokalizaci tumoru,klasifikaci T a N, operatérovi, intervalu mezi operací a zahájením záření, aplikované dávce a onkologickém výsledku 12 měsíců po léčbě. U 12 pacientů se během 12 měsíců po ukončení léčby objevilakomplikace hojení mandibuly. Ve dvou (7 %) případech došlo pouze k intraorálnímu obnaženíploténky. U 10 pacientů (37 %) vznikla fistula.Všichni pacienti s komplikací byli nejprve léčeni konzervativně antibiotiky, což u poloviny pacientůvedlo ke zhojení. V šesti případech byla nutná chirurgická intervence, z toho ve třech případechbylo nutno vykonat segmentální mandibulektomii (10 % z celého souboru). Nepodařilo se statistickyprokázat rizikové faktory obtížného hojení osteotomované mandibuly, nejblíže signifikanci bylazávislost na věku nemocného.Domníváme se, že i přes vyšší výskyt komplikací je dočasná mandibulotomie indikována i v případěplánované pooperační radioterapie. Opatrnější indikace tohoto postupu je na místě u staršíchpacientů.

Klíčová slova:
karcinom orofaryngu, chirurgie, pooperační radioterapie, dočasná mandibulotomie,komplikace, osteoradionekróza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se