Hodnocení dotazníku spokojenosti účastníků ORL kongresu v Ostravě


Evaluation of the Questionnaire of Satisfaction among the Participants of ORL Congress in Ostrava

The contribution evaluated the structured questionnaire of the 5th Czechoslovak Congress of Otolaryngology and Head and Neck Surgery in Hradec Kralove. The contributors positively evaluated the organization structure of the congress: round tables, instruction courses, free communications and electronic posters. There was also a positive response to the new method of electronic posters and related discussion. The participants expressed higher requirements for catering services and social part of the congress, which should deserve sufficient attention in the future in addition to the professional part of the congress.

Keywords:
ORL congress, questionnaire, participant satisfaction


Autoři: P. Matoušek 1,2 ;  Karol Zeleník 1,2 ;  Pavel Komínek 1,2
Působiště autorů: ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava, přednosta doc. MUDr. P. Komínek, Ph. D., MBA 1;  Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 4, pp. 255-263.
Kategorie: Zprávy

Souhrn

Cílem předkládaného sdělení je hodnocení strukturovaného dotazníku účastníky 5. česko-slovenského kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové. Pozitivně byla hodnocena organizační struktura kongresu: kulaté stoly, instruktážní kurzy, volná sdělení a elektronické postery. Pozitivní ohlas byl také vyjádřen na nově zavedenou formu elektronických posterů a k nim probíhající diskuse. Účastníci mají vyšší požadavky na kvalitu cateringové služby a společenskou část kongresu, kterým by měla být věnována v budoucnu dostatečná pozornost vedle odborné stránky kongresu.

KLÍČOVÁ SLOVA:
ORL kongres, dotazník, spokojenost účastníků

ÚVOD

Ve dnech 4.- 6. června 2014 se v Ostravě konal 76. kongres české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který byl současně i kongresem nelékařských zdravotnických pracovníků (Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků). Cílem sdělení je hodnocení strukturovaného dotazníku, který byl po skončení kongresu elektronicky rozeslán účastníkům s žádostí o vyplnění. Vlastní zprávě z kongresu je věnováno samostatné sdělení v našem časopisu.

METODIKA

Strukturovaný dotazník s 29 otázkami byl rozeslán 524 účastníkům kongresu. Celkem 175 respondentů vyplnilo dotazník a odeslalo elektronicky zpět. Návratnost dotazníků byla 35% (což je více než dvojnásobek než při celostátním ORL kongresu v r. 2013 v Hradci Králové). V následujícím textu je vždy uvedena otázka a procenta jednotlivých odpovědí, včetně grafického vyjádření.

Výsledky:

1. Které dny jste navštívil kongres? (odpovědělo 175, neodpovědělo 0)

středa 1 % čtvrtek 3 % pátek 2 %

středa, čtvrtek 4 %

středa, pátek 15 %

středa-pátek 74 %

2. Při účasti na celostátním kongresu preferuji více termínů kongresu ve dnech (odpovědělo 174, neodpovědělo 1)

čtvrtek – pátek – sobota 33 %

středa – čtvrtek – pátek 66 %

3. Kolik je Vám roků? (odpovědělo 174, neodpovědělo 1)

do 35 (včetně) 18 %

35-59 67 %

60 a více 14 %

4. Vyhovovala Vám organizační struktura odborného programu kongresu (kulaté stoly, pro-proti, instruktážní kurzy, volná sdělení, elektronické postery)? (odpovědělo 173, neodpovědělo 2)

ano 87 %

ne 7 %

nevím 5 %

5. Má pro mne význam účast anglicky hovořících zahraničních odborníků? (odpovědělo 172, neodpovědělo 3)

ano 64 %

ne 23 %

nevím 11 %

6. Kolik instruktážních kurzů jste navštívil? (odpovědělo 155, neodpovědělo 20)

1: 38 %

2: 23 %

3: 16 %

4: 9 %

5 a více: 2 %

7. Cenu za instruktážní kurzy 100 Kč hodnotím jako (odpovědělo 167, neodpovědělo 8)

přiměřená 74 %

nízká 2 %

vysoká 11 %

nevím 8 %

8. Témata kulatých stolů považujete za aktuální a vhodně zvolené (odpovědělo 173, neodpovědělo 2)

ano 87 %

ne 2 %

nevím 9 %

9. Témata pro-proti považujete za aktuální a vhodně zvolené (odpovědělo 171, neodpovědělo 4)

ano 88 %

ne 3 %

nevím 7 %

10. Navštívil jste vystavené postery? (odpovědělo 169, neodpovědělo 6)

ano 69 %

ne 27 %

11. Účastnil jste se hlasování o nejlepší poster? (odpovědělo 173, neodpovědělo 2)

ano 13 %

ne 86 %

12. Je přínosná krátká prezentace posteru (3 minuty a 2 minuty diskuse)? (odpovědělo 171, neodpovědělo 4)

ano 62 %

ne 9 %

nevím 27 %

13. Elektronické postery umístěné na internetu považuji za přínosné? (odpovědělo 173, neodpovědělo 2)

ano 73 %

ne 8 %

nevím 18 %

14. Společenský program splnil má očekávání (odpovědělo 170, neodpovědělo 5)

ano 77 %

ne 2 %

nevím 18 %

15. Navštívil jste výstavu firem? (odpovědělo 173, neodpovědělo 2)

ano 96 %

ne 3 %

16. Byla výstava firem přínosná? (odpovědělo 173, neodpovědělo 2)

ano 89 %

ne 4 %

nevím 6 %

17. Účastnický poplatek je na celostátním sjezdu (odpovědělo 174, neodpovědělo 1)

přiměřený 71 %

příliš vysoký 28 %

18. Je správné, že nečlenové ORL společnosti platí za účast na kongresu vyšší kongresové poplatky? (odpovědělo 173, neodpovědělo 2)

ano 73 %

ne 17 %

nevím 9 %

19. Považujete za užitečné, aby během obědové přestávky probíhala firemní „lunch sympozia“ podobně jako tomu je na zahraničních sjezdech? (odpovědělo 170, neodpovědělo 5)

ano 51 %

ne 18 %

nevím 29 %

20. Uvítali byste, aby byly během sjezdu (před sjezdem, po sjezdu) organizovány pro doprovázející osoby nebo účastníky další aktivity (návštěvy památek, zájezdy). (odpovědělo 172, neodpovědělo 3)

ano 57 %

ne 24 %

nevím 17 %

21. Jak hodnotíte konferenční prostory - velikost a úroveň vybavení sálů? (odpovědělo 174, neodpovědělo 1)

velmi spokojen 59 %

spíše spokojen 36 %

spíše nespokojen 4 %

velmi nespokojen 1 %

22. Jak hodnotíte technické vybavení kongresových prostor? (odpovědělo 171, neodpovědělo 4)

velmi spokojen 70 %

spíše spokojen 27 %

spíše nespokojen 1 %

velmi nespokojen 0 %

23. Jak hodnotíte cateringové služby během konference - kvalita jídla, rozmanitost nabídky? (odpovědělo 172, neodpovědělo 3)

velmi spokojen 40 %

spíše spokojen 51 %

spíše nespokojen 6 %

velmi nespokojen 1 %

24. Jak hodnotíte služby registračního oddělení - ochota, znalosti? (odpovědělo 172, neodpovědělo 3)

velmi spokojen 65 %

spíše spokojen 28 %

spíše nespokojen 5 %

velmi nespokojen 1 %

25. Jak hodnotíte webové stránky a on-line formuláře - jejich srozumitelnost, grafické zpracování? (odpovědělo 166, neodpovědělo 9)

velmi spokojen 49 %

spíše spokojen 39 %

spíše nespokojen 5 %

velmi nespokojen 2 %

26. Jak hodnotíte webové stránky akce - rychlost aktualizace informací? (odpovědělo 167, neodpovědělo 8)

velmi spokojen 50 %

spíše spokojen 38 %

spíše nespokojen 6 %

velmi nespokojen 1 %

27. Jak hodnotíte tiskoviny a informace v nich - finální program a Sborník abstrakt? (odpovědělo 165, neodpovědělo 10)

velmi spokojen 60 %

spíše spokojen 33 %

spíše nespokojen 0 %

velmi nespokojen 1 %

28. Lze tisky nahradit informacemi na webu? (odpovědělo 172, neodpovědělo 3)

ano 35 %

ne 63 %

29. Co lze zlepšit? Postrádal/a jste nějakou službu? (odpovědělo 28, neodpovědělo 147)

Kritické příklady:

Příliš bohatý program, nelze stihnout vše, co bychom chtěli.

Nevím, proč je vybírán poplatek za IC a komu je poplatek určen. Pro mladé lékaře do 35 let je celkový poplatek za kongres + ubytování už tak dost vysoký a když mají platit ještě za IC, tak je to může od účasti na IC odradit. Přitom na IC se dozví docela zásadní informace. Kurzy probíhají paralelně, takže bylo možno teoreticky navštívit až 7 IC, což je 700,- Kč navíc. Je-li poplatek určen přednášejícímu, pak je poplatek nízký a jeho „výdělek“ neodpovídá námaze a ceně jeho práce, je-li určen pořadatelům, tak jim asi výběr za IC nezachrání rozpočet. Zvýší-li se platba za kurz, tak na ně bude chodit málo lékařů. Myslím, že by cena za IC měla být zahrnuta do celkového poplatku za kongres, zvýšil by se počet lékařů na kurzu.

Myslím si, že na sjezdech jsou jako novinkou instruktážní kurzy a během nich uniká základní program, který může být potřebný i pro každodenní praxi. Přivítala bych zjednodušení programu. Někdy méně, znamená více !

Poplatky pro nelékařské pracovníky jsou vysoké - zejména při účasti na kurzech. Přednášky - téma u nelékařských oborů - se opakovala z loňského sjezdu (tracheostomie). Jinak spokojenost!

Všechny přednáškové sály byly překlimatizovány, byla tam hodně zima.

Umístění e-posterů bylo zcela nevhodné u vchodu, nebyl klid na prohlížení ani diskuse. Chyběl přehled programu pro návštěvníky, kteří nechtěli stále nosit svůj program. Chyběl větší podíl respektovaných přednášejících z respektovaných pracovišť. Grafická úprava pozvánky s tmavým smradlavým závodem nikoho do Ostravy nelákala, jak jsem se dozvěděl od mimoostravských účastníků. Mimochodem, v Ostravě už nic takového nefunguje a nesmrdí. V Plzni určitě dají důraz na pivo ve světlých barvách a ne na Škodovku....

Preferuji sjezdy hlavně v období víkendu, jako to mají jiné odbornosti, tedy pátek, sobota a neděle. Dále by byla vhodná i ambulantní větev pro ambulantní lékaře, které část sdělení vůbec nezajímá, protože mají „svoje otázky a témata“.

Pozitivní příklady:

Nevybavím si nic závadného.

Vše bylo skvělé, ale cateringové služby mimořádné.

Nepostrádala som, bola som nadmieru spokojná.

Všetko bolo perfektne pripravené a zvládnuté, bola som veľmi spokojná.

DISKUSE

Organizátoři kongresu a výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku považuje za účelné mít zpětnou vazbu o kvalitě celostátní odborné akce, aby bylo možné v budoucnu kongresy připravit v dobré odborné kvalitě a ke spokojenosti účastníků. Návratnost dotazníků se sice proti minulým sjezdům zvýšila - činila 35 % (2009 – 14 %, 2013 – 16,3 %), mohla by však být jistě vyšší (1, 2). Pokusíme se učinit závěry z hodnocení dotazníku.

Většina respondentů preferuje pořádat kongres ve dnech středa až pátek, což je rozdílný výsledek proti dotazníku prof. Chroboka z roku 2014 (2), kdy byl preferován model čtvrtek – sobota. Přetrvává i velmi malá účast mladých lékařů do 35 let, pouze 53 z 524.

87 % odpovědí vyjádřilo spokojenost s organizační strukturou kongresu - kulaté stoly, pro -proti, instruktážní kurzy, volná sdělení a elektronické postery. 64 % účastníků považuje za významnou účast zahraničních odborníků.

Více než 70 % respondentů považuje cenu za instruktážní kurz 100 Kč za přiměřenou, více než 61 % respondentů navštívilo pouze jeden až dva kurzy. Témata kulatých stolů pro - proti byla hodnocena kladně 88 % . Ke shodným závěrům dospěli i Betka a kol. a Chrobok a kol. (1, 2). Postery navštívilo 69 % respondentů, kriticky bylo hodnoceno jejich umístění ve foaye, zejména kvůli přítomnému hluku.

Společenská část uspokojila 77 % odpovídajících, zatímco výstava firem byla navštívena 96 % účastníků. S cateringovými službami bylo spokojeno 91 % účastníků. Finanční náročnost kongresu je přiměřená, většina souhlasí s vyššími kongresovými poplatky pro nečleny ORL odborné společnosti. „Lunch sympozia“ a mimo kongresové aktivity preferuje pouze polovina respondentů.

ZÁVĚR

Český kongres v Ostravě v roce 2014 se snažil účastníkům nabídnout organizační strukturu odpovídající mezinárodním zahraničním akcím - kulaté stoly, instruktážní kurzy, volná sdělení a elektronické postery. Nově byly zařazeny diskuse pro - proti, které byly pozitivně hodnoceny. Odborná i společenská část ORL kongresu v Ostravě byla naprostou většinou účastníků hodnocena velmi kladně. Dle hodnocení se podařilo uspokojit i  vyšší náročnost účastníků na cateringové služby.

Adresa ke korespondenci:

MUDr. Petr. Matoušek, Ph.D.

ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava

e-mail: petr.matousek@fno.cz


Zdroje

1. Betka, J., Nártová, E., Plzák, J.: Zpráva o dotazníkové akci o průběhu 72. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 59, 2010, s. 85-89.

2. Chrobok, V., Čelakovský, P., Mejzlík, J.: Hodnocení dotazníku spokojenosti účastníků ORL kongresu v Hradci Králové. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, s. 226-231.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se