Regrese oboustranného Warthinovatumoru po aspirační biopsii tenkou jehlou(Kazuistické sdělení)


Regression of a Bilateral Warthin Tumourafter Aspiration Thin Needle Biopsy

Progressive changes of Warthin’s tumour after thin needle biopsy are well known.The predominating histopathological feature is in addition to pavement metaplasia coagulationnecrosis which is rarely associated withcomplete eradication of the original structure of thetumour.An absolute rarity is the finding of a granulomatous inflammation which completely absorbs thenecrotic tumour. So far only one such case was described. We recorded a similar case of a bilateralWarthin tumour with complete regression which occurred after thin needle aspiration biopsy. Itinvolved a 61-year-old man with bilateral swelling of the parotid gland which developed asymptomaticallyfor six months. Ultrasonography and thin needle biopsy proved a Warthin tumour. Thepatient was indicated for surgery to be implemented in a month time. Eight days before the plannedoperation he developed bilaterally a necrotizing inflammation in the parotid area. Under generalanaesthesia an incision was made with evacuation of mucopurulent contents. The microscopicfinding confirmed necrosis without signs typical forWarthin’s tumour. Bacteriological examinationand histopathological evidence for the presence of molds and bacteria in the removed debris wasnegative which rules out the possibility that a bacterially infected node was involved or anotheraffection of the glandular parenchyma.

Key words:
Warthin’s tumour, regression, thin needle aspiration biopsy.


Autoři: I. Stárek;  J. Kincl;  L. Kučerová *;  Skálová;  A. **;  J. Vomáčka ***
Působiště autorů: Klinika ORL, LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Klačanský, CSc. Ústav patologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Z. Kolář, CSc. *Ústav patologie LF UK, Plzeň, přednosta prof. MUDr. F. Fakan, CSc, **Radiologická klinika LF UP, Olomouc, přednosta ***
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 2, pp. 89-92.
Kategorie: Články

Souhrn

Regresivní změny Warthinova tumoru po aspirační biopsii tenkou jehlou jsou dobřeznámy. Převládajícím histopatologickým rysem je vedle dlaždicobuněčné metaplazie koagulačnínekróza, která je zřídka spojena až s úplnýmsmazáním původní struktury tumoru. Absolutní raritouje nález granulomatózního zánětu, jenž kompletně absorbuje nekrotický tumor. Do dnešního dnebyl zatím popsán jen jeden takový případ. Zaznamenali jsme podobný případ oboustrannéhoWarthinova tumoru s kompletní regresí vzniklou po aspirační biopsii tenkou jehlou. Jednalo seo 61letého muže s oboustranným zduřením příušní žlázy, které se rozvíjelo asymptomaticky podobušesti měsíců. Ultrasonografie a aspirační biopsie tenkou jehlou prokázalyWarthinův tumor. Pacientbyl naplánován na chirurgický výkon, který měl být proveden o měsíc později. Osm dní předplánovanou operací u něj došlo v parotické oblasti oboustranně k rozvoji nekrotizujícího zánětu.V celkové anestezii byla provedena incize s evakuací mukopurulentního obsahu. Mikroskopickýnález potvrdil nekrózu bez přítomnosti znaků charakteristických pro Warthinův tumor. Bakteriologické vyšetření i histopatologický průkaz na přítomnost plísní a bakterií v odstraněné debris bylonegativní, což vylučuje možnost, že by se mohlo jednat o bakteriálně infikovanou uzlinu či jinouafekci žlázového parenchymu.

Klíčová slova:
Warthinův tumor, regrese, aspirační biopsie tenkou jehlou.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se