Cholesteatom za celistvým bubínkem- vrozený nebo získaný?


Cholesteatoma behind an Intact EarDrum - Inborn or Acquired?

The authorspresent an account on views regarding the development of cholesteatomabehind an intact ear drum which is usually considered primary and congenital, genuine. This viewis supportedbythefollowingetiologies ofdevelopment: impaireddevelopmentof thetympanicmembrane(Aimi), metaplasic transformation (Sadé), presence of cellular masses of amniotic fluid (Northrop)and epidermoid formations (Michaels). In 2000 a new theory of development of acquired cholesteatomabehind an intact tympanic membrane in the area of the mesotympanum was published (Tos).The authors, based on their won histological observation of temporal bones of aborted foetuses,support some theories of the development of cholesteatoma behind an intact tympanic membrane- penetration of proliferating epithelium into the middle layer of the tympanic membrane, thepresence of cellular masses of amniotic fluid and epidermoid formation located in different parts ofthe middle ear cavity. In one epidermoid formation keratinization of the surface layer was found.On the clinical material of five patients operated on account of a cholesteatoma without perforationof the tympanic membrane the authors demonstrate possible localizations of a cholesteatoma. Thepresence of otitis media in the case-history in four of five patients supports the possible postnataldevelopment of a cholesteatoma behind an intact tympanic membrane.Based on investigations of temporal bones, clinical experience and publications in the literature theauthors recommend a classification of cholesteatomas. The latter are classified according to thestate of the tympanic membrane: 1. behind an intact tympanic membrane (primary cholesteatoma)or 2. with a defect of the ear drum (acquired cholesteatom). Behind an intact tympanic membraneis a (1a) congenital cholesteatome which develops probably on the basis of one of the followingpossibilities - epidermoid formation, cellular masses of amniotic fluid and proliferation of theepithelium across the tympanic membrane or (1b) acquired cholesteatoma the etiology of which canbe explained by the inclusion theory or metaplasia of the middle ear mucosa. Acquired cholesteatomaswith a defect on the tympanic membrane can be divided into (2a) primarily acquired whichdevelop on the basis of a meso- or epitympanic retraction pocket (pseudoperforation) and (2b)secondarily acquired with a true perforation of the tympanic membrane.

Key words:
cholesteatoma, congenital cholesteatoma, etiology, histology, temporal bone.


Autoři: Viktor Chrobok 1,2 ;  A. Pellant 1,2;  E. Šimáková 3;  A. Pollak 4;  K. Pokorný 1
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice, 1 přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, 2 přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, Fakultn
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 2, pp. 59-65.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí současné názory na vznik cholesteatomu za celistvým bubínkem, kterýje většinou považován za primární a vrozený (kongenitální, genuinní). Tento názor podporujínásledující etiologie vzniku: porucha vývoje membrány bubínku (Aimi), dlaždicobuněčná metaplazie(Sadé), přítomnost buněčných hmot amniové tekutiny (Northrop) a epidermoidní formace(Michaels). V roce 2000 byla publikována nová teorie inkluzního vzniku získaného cholesteatomuza celistvým bubínkem v oblasti mezotympana (Tos).Autoři na základě vlastního histologického pozorování spánkových kostí potracených plodů podporujíněkteré teorie vzniku cholesteatomu za celistvým bubínkem - průnik proliferujícího epiteludo střední vrstvy bubínku, přítomnost buněčných hmot amniové tekutiny a epidermoidní formacelokalizované v různých částech středoušní dutiny. U jedné epidermoidní formace bylo zjištěnorohovění povrchové vrstvy.Na klinickém materiálu pěti nemocných, operovaných pro cholesteatom bez perforace bubínku,autoři demonstrují možné lokalizace cholesteatomu. Přítomnost středoušních zánětů v anamnézeu čtyř z pěti nemocných podporuje možnost postnatálního vzniku cholesteatomu za celistvýmbubínkem.Na základě histologického studia spánkových kostí, klinických zkušeností a literárních sdělení jenavržena klasifikace cholesteatomů. Cholesteatom dělíme podle stavu bubínku: (1) za celistvýmintaktním bubínkem (primární cholesteatom) nebo (2) s defektem na bubínku (získaný cholesteatom).Za celistvým bubínkem se vyskytuje (1a) cholesteatom vrozený (kongenitální), který vznikápravděpodobně na podkladě jedné z následujících možností - epidermoidní formace, buněčné hmotyamniové tekutiny a proliferace epitelu přes bubínek, nebo (1b) cholesteatomzískaný, jehož etiologiilze vysvětlit inkluzní teorií nebo metaplazií středoušní sliznice. Cholesteatomy získané, s defektemna bubínku, lze dělit na (2a) primárně získané, které vznikají na podkladě mezo- nebo epitympanálníretrakční kapsy (pseudoperforace), a na (2b) sekundárně získané, spojené se skutečnou perforacíbubínku.

Klíčová slova:
cholesteatom, kongenitální cholesteatom, etiologie, histologie, spánková kost.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se