Indikace chirurgické léčbyprimárních extranodálníchnon-Hodgkinských lymfomů štítné žlázy


Indications of Surgical Treatment ofPrimary Extranodal Non-Hodgkin Lymphomas of the Thyroid Gland

S u m m a ry:
The authors sumarize recent information on primary extranodal malignant lymphomas(NHL) in the thyroid gland. They supplement the data by their own experience with surgicaltreatment of NHL of the thyroid gland. They provide evidence that surgical removal of the thyroidgland can be considered a possible therapeutic modality of primary NHL of the thyroid gland. Theydo not recommend surgical treatment in patients where NHL affects not only the thyroid gland butis also in the lymph nodes or other organs.The authors analyze a group of patients operated in 1991-1998 at the Clinic of otolaryngology andsurgery of the head and neck of the First Medical Faculty Charles University and ENT chair of IPVZin Prague for malignant non-Hodgkin lymphoma (NHL) of the thyroid gland.The group comprised one man (71%) and 13 (92.9%) women. The male/female ratio in the group withNHL is 1:13. The mean age of the group was 66 years.All patients operated for NHL were treated after surgical removal of the thyroid gland by othertherapeutic modalities (actinotherapy, chemotherapy). Surgery was indicated in the initial stageas cytoreduction of the basic disease. In all patients after surgery healing per primam was recorded.Five-year survival after initial therapy was evaluated in 9 (64.3%) patients and survival in this groupwas 8 (88.8%) patients. As a whole at present 11 (78.7%) patients survive incl. one female patient(7.1%) with persistence of the disease. Three patients (21.3%) died. Due to generalization andadvanced basic disease (NHL) two patients died (14.2%), in one patient (7.1%) the association withNHL was not proved.The authors conclude that primary NHL of the thyroid gland is an indication for total thyroidecto-my. Subsequent treatment then follows the therapeutic protocol of NHL.

Key words:
malignant non-Hodgkin lymphoma, thyroid gland, indication for surgery,thyroidectomy.


Autoři: J. Astl;  L. Mrzena;  J. Dušková *;  R. Kodet **;  Z. Novák ***;  M. Taudy
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Patologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, katedra patologie IPVZ, Praha, předn ***
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 4, pp. 211-215.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Autoři shrnují novější informace o prvotních mimouzlinových lymfomech (dále NHL) veštítné žláze. Doplňují tyto údaje vlastními zkušenostmi z chirurgické léčby NHL štítné žlázy.Prokazují, že chirurgické odstranění štítné žlázy lze považovat za možnou léčebnou modalituprimárního NHL štítné žlázy. Chirurgickou léčbu nedoporučují v případech, kde NHL postihujenejen štítnou žlázu, ale je rozšířen v lymfatických uzlinách nebo jiných orgánech.Je analyzován soubor pacientů, kteří byli operováni v letech 1991 - 1998 na Klinice otorinolaryngo-logie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a katedře otorinolaryngologie IPVZ v Praze pro malignínon-Hodgkinův lymfom (NHL) štítné žlázy.V souboru byl jeden muž (7,1 %) a 13 (92,9 %) žen. Poměr mužů a žen v souboru s NHL je 1:13. Věkovýprůměr ve sledovaném souboru byl 66 let.Všichni nemocní operovaní pro NHL byli léčeni po chirurgickém odstranění štítné žlázy dalšímiléčebnými modalitami (aktinoterapie, chemoterapie). Chirurgická léčba byla indikována v úvodnífázi léčby jako cytoredukce základního onemocnění. U všech nemocných bylo zjištěno hojení pochirurgické léčbě per primam.Pětileté přežití od iniciální terapie bylo hodnoceno u devíti (64,3 %) nemocných a přežití je v tétoskupině osm (88,8 %) nemocných. Celkově pak v současné době žije 11 (78,7 %) pacientů, z toho jednanemocná (7,1 %) s persistencí nemoci. Tři nemocní (21,3 %) zemřeli. V důsledku generalizace a po-kročilosti základního onemocnění NHL zemřeli dva (14,2 %) nemocní, u jednoho (7,1 %) nebylapříčinná souvislost s NHL prokázána.Autoři konstatují, že primární NHL štítné žlázy je indikací k provedení totální tyroidektomie.Následná léčba je pak prováděna ve shodě s léčebným protokolem NHL.

Klíčová slova:
maligní non-Hodgkinův lymfom, štítná žláza, indikace operace, totálnítyroidektomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se