Faktory ovlivňující vývojpostkanylačních stenóz průdušnice


Factors Influencing theDevelopment of Post-cannulation Tracheal Stenoses

S u m m a r y:
The objective of the work was to evaluate the influence of some selected factors onthe development of cicatricial post-cannulation tracheal stenoses.In a group of 44 patients treated by surgical operation (36 resections and 11 implantations ofa T-tube) the following observations were evaluated: patients’ age, site of stenosis, period of cannu-lation, interval of decannulation - symptoms (voluntary interval, length of stenosis, lumen ofstenosis). For statistical evaluation of the relationship between the investigated characteristicsSpearman’s correlation coefficient was used, the statistical tests were evaluated at the 5% level ofsignificance.The most frequent site of stenoses were the borderline of the upper and medium third of the tracheawhich suggests development of the stenosis at the site of pressure exerted by the balloon and aboveit. We proved that with the duration of cannulation and advancing age also the voluntary intervalbecomes longer. The increasing duration of cannulation was the cause of a longer stenosis. A corre-lation between the duration of cannulation and the lumen of the stenosis was not found.The development of tracheal stenoses is influenced not only by the type of cannulation of the tracheabut also by some factors such as the period of cannulation, patients’ age.

Key words:
stenosis of the trachea, development of tracheal stenosis, factors influencing trachealstenosis.


Autoři: P. Fiala;  S. Černohorský;  J. Čermák;  M. Moučková;  J. Pátek;  F. Petřík
Působiště autorů: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Zatloukal, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 4, pp. 240-245.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Cílem práce bylo zhodnotit vlivy některých vybraných faktorů ovlivňujících vývojjizevnaté postkanylační stenózy průdušnice.V sestavě 44 nemocných léčených chirurgicky (36 resekcí a 11 implantací T-tubusu) byla vyhodno-cena následující pozorování: věk nemocných, lokalizace stenózy, délka trvání kanylace, intervaldekanylace - příznaky (volní interval), délka stenózy, průsvit stenózy. Při statistickém hodnocenívazby mezi sledovanými charakteristikami byl použit Spearmanův korelační koeficient, statistickétesty byly hodnoceny na 5% hladině významnosti.Nejčastější lokalizací stenózy bylo rozhraní horní a střední třetiny průdušnice, což svědčí pro vznikstenózy v místě tlaku balonku a nad ním. Prokázali jsme, že s délkou kanylace a se zvyšujícím sevěkem se prodlužuje i volní interval. Narůstající délka kanylace byla příčinou vzniku delší stenózy.Korelaci mezi délkou kanylace a průsvitem stenózy jsme nezjistili.Vývoj tracheální stenózy je ovlivněn nejen typem kanylace průdušnice, ale i některými faktory jakoje délka kanylace, věk nemocných.

Klíčová slova:
stenóza trachey, vývoj stenózy trachey, ovlivňující faktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se