Poznámky k ambulantnía semiambulantní chirurgiiv otorinolaryngologii


Comments on Ambulatory and Semiambulatory Surgery inOtorhinolaryngology

Ambulatory operations are those where the patient is not admitted to hospital, isfollowed up for several, usually 4 - 6 hours after operation (one day surgery, day case). After“semiambulatory operations” the patient leaves the health institution on the following morning(overnight stay). Ambulatory and semiambulatory surgery calls for strict criteria of patient selecti-on. This pertains to medical and social conditions which must be met to make this type of surgerysafe. In general simple operations should be involved, the list of which is not unequivocal. Preope-rative examination should be performed by an anaesthesiologist who will decide on the extent andneed of examination. A higher incidence of complications is observed in particular in procedureslasting more than 25 minutes. Fore evaluation of the patient’s state before discharge an anaesthe-siological scoring pattern is used (e.g. PADSS or Aldrete scoring system). On discharge the patientmust be handed documentation with information whom to contact in the case of complications.“Short-term surgery” calls for close collaboration of the surgeon and anaesthesiologist.The authors give an account of these criteria with the aim to make the wider medical public familiarwith this problem and to initiate a discussion on the development and conditions of short-termsurgery in otorhinolaryngology in the Czech Republic.

Key words:
one day surgery, day case, overnight surgery, general anaesthesia, risks of short-termhospitalization, medical criteria, social criteria


Autoři: P. Matoušek ;  P. Komínek ;  J. Štigler *
Působiště autorů: ORL odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 1, pp. 51-54.
Kategorie: Články

Souhrn

Ambulantní operace jsou takové operace, při nichž není pacient hospitalizován, jesledován po dobu několika, obvykle 4 - 6 hodin po zákroku (one day surgery, day case). Při“semiambulantních výkonech” pacient opouští zdravotnické zařízení následující den ráno (over-night stay). Ambulantní a semiambulantní chirurgie vyžaduje přísná kriteria pro výběr pacientů.Jde jednak o medicínské, jednak o sociální podmínky, které musí být splněny, aby byl tento způsobchirurgie bezpečný. Obecně by se mělo jednat o jednodušší operace, jejichž výčet není jednoznačněstanoven. Předoperační vyšetření by mělo být v optimálním případě provedeno anesteziologem,který rozhodne o rozsahu a potřebě vyšetření. Vyšší výskyt komplikací je pozorován zejménau zákroků delších než 25 minut. K hodnocení stavu pacientů před propuštěním slouží anesteziolo-gická skórovací schémata (např. PADSS nebo Aldrete scoring system). Při propuštění musí býtpacient vybaven dokumentací s informacemi, kam se obrátit v případě komplikací. “Krátkodobáchirurgie” vyžaduje úzkou spolupráci chirurga a anesteziologa.Autoři podávají ve sdělení přehled těchto kritérií s cílem seznámit s tímto problémem širší lékař-skou veřejnost a iniciovat diskusi o vývoji a podmínkách krátkodobé chirurgie v otorinolaryngo-logii v naší republice.

Klíčová slova:
ambulantní zákrok, semiambulantní zákrok, celková anestezie, rizikakrátkodobé hospitalizace, medicínská kritéria, sociální kritéria.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se