Neobvyklý případ jednostrannéotoliquorey


Unusual Case of Unilateral Otoliquorrhoea

Otoliquorrhoea is as a rule associated with a history of an injury, previous surgicaloperation on the temporal bone, chronic otitis, possibly a tumour of the temporal bone. Cases ofspontaneous otoliquorrhoea are usually associated with a defect of the temporal osseous wall of theposterior cranial fossa with possible development of a fistula, meningocele, or meningoencephalo-cele (in adult patients). Mondini’s dysplasia with penetration of liquor through the fenestra ovalisacross a defect of the dura mater in the internal auditory meatus is described in child patients. Theinitial symptoms may be similar as in chronic secretory otitis - conduction hypacusia and a B curveon tympanometry. The incidence of intracranial complications (meningitis) is reported in 20 - 25%of patients, more frequently in child patients. Diagnostic methods are CT, MR, possibly contrastexaminations.In the paediatric hospital in Brno at the Paediatric ENT Clinic the authors had a case of otoliquor-rhoea in a patient after bilateral antromastoidectomy (1992). In 1995 - 1998 on both sides fluid wasremoved from the middle ear and ventilation tubes were inserted. After the last insertion ofa ventilation tube in 1998 discharge of liquor occurred. Subsequent CT of the pyramids revealed onthe right side a postoperative defect of the mastoid process near the posterior cranial fossa and animpaired outline of the pyramid on the ventral side and communication of the defect with the middleear cavity. During surgical revision of the right middle ear a perforated meningocele was foundwhich emerged from a defect of the tegmen tympani bone. The sac of the meningocele was resectedand the diagnosis was confirmed by histological examination. The bone defect was covered bya patch from a fascia of the m. temporalis, Zenoderm and an osseous bridge. During treatment noacute inflammatory complications developed. Since the operation the patient is for more than oneyear free from complaints.

Key words:
otoliquorrhoea, meningocele, Mondini’s dysplasia, CT of the pyramids.


Autoři: D. Janeček;  I. Šlapák
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FN, Brno
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 1, pp. 45-47.
Kategorie: Články

Souhrn

Otoliquorea je obvykle spojena s anamnézou úrazu, předchozího chirurgického výkonuna spánkové kosti, chronické otitidy, eventuálně tumoru spánkové kosti. Případy spontánní otoli-quorey jsou dávány obvykle do souvislosti s defektem spánkové kosti v oblasti temen tympani nebotegmen antri, někdy s defektem kostní stěny zadní lební jámy s možností vzniku fistuly, meningo-kély, eventuálně meningoencefalokély (u dospělých pacientů). Mondiniho dysplázie s průnikemliquoru oválným okénkem přes defekt tvrdé pleny ve vnitřním zvukovodu je popisována v případechdětských pacientů. První příznaky mohou být podobné jako při chronické sekretorické otitidě -převodní nedoslýchavost a B křivka při tympanometrii. Výskyt nitrolebních komplikací (meningi-tid) je udáván v 20 - 25 % případů, častěji u dětských pacientů. Diagnostickými metodami jsou CT,MR, eventuálně kontrastní vyšetření.V dětské nemocnici v Brně na Dětské ORL klinice jsme řešili případ otoliquorey u pacienta poprovedené oboustranné antromastoidektomii (1992). V letech 1995 až 1998 mu byla oboustranněodsáta tekutina ze středouší a byly mu zavedeny ventilační trubičky. Po posledním zavedeníventilační trubičky v roce 1998 došlo k výtoku liquoru. Na následném CT pyramid byl zjištěn vpravojednak pooperační defekt mastoideálního výběžku při zadní lební jámě a jednak porušení konturypyramidy ventrálně a komunikace defektu se středoušní dutinou. Při operační revizi pravéhostředouší byla nalezena perforovaná meningokéla vycházející z defektu kosti tegmen tympani. Vakmeningokély byl resekován a diagnóza byla potvrzena histologicky. Defekt kosti byl překryt fasciíz m. temporalis, Zenodermem a kostěným můstkem. Během léčby nedošlo k žádným akutním zánět-livým komplikacím. Od operace je pacient více než jeden rok zcela bez potíží.

Klíčová slova:
otoliquorea, meningokéla, Mondiniho dysplazie, CT pyramid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se