Stanovení sociální adekvátnostisluchu - SAS


Assessment of the Social Adequacy of Hearing

Hearing serves in the first place as a way of transmitting information, as a means ofcommunication. Unimpaired hearing is thus not characterized by a normal threshold audiogrambut by an unimpaired possibility of exchange of acoustic information, unimpared verbal communi-cation. By speech, its perception and understanding social interhuman relations are created.Therefore hearing exists above all as a factor of the creation and development of interhuman socialrelations.The state of hearing can be assessed either as regards quantity and quality of perception or withregard to its social communication function. Quality = implies the range of hearing (frequency) andquantity = the intensity. Both are examined by means of the threshold tone audiogram. Thecommunication capacity of hearing is examined by verbal audiometry. The ihsocial adequacy ofhearinglr is assessed by a calculation from the verbal audiogram and the result expresses thepercentage by which the impaired hearing interferes with the communicating possibilitis of thepatient. The result indicates immediately and sufficiently accurately the possibilities of the impai-red hearing in relation to communication, establishment of social relations and makes also accurateand unequivocal evaluation of the social communication gain after correction with a hearing aidpossible.

Key words:
hearing, assessment, verbal audiometry.


Autoři: M. Lejska;  E. Bártková;  R. Havlík;  V. Lejska
Působiště autorů: AUDIO-Fon centr, Brno, přednosta prim. MUDr. M. Lejska, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 29-31.
Kategorie: Články

Souhrn

Sluch slouží především jako způsob přenášení informací, jako prostředek komunikace.Nepoškozený sluch tedy není charakterizován normálním prahovým audiogramem, ale nepoškoze-nou možností výměny akustických informací, nepoškozenou verbální komunikací. Řečí, jejímslyšením a rozuměním, jsou vytvářeny sociální mezilidské vztahy. Proto sluch existuje předevšímjako faktor tvorby a rozvoje mezilidských sociálních vztahů.Posouzení stavu sluchu je možné buď vzhledem ke kvalitě a kvalitě sluchového vjemu nebo vzhle-dem k jeho sociálně komunikační funkci. Kvalita = jak široce slyší (frekvence) a kvantita = kolikslyší (intenzita) se vyšetřují prahovým tónovým audiogramem. Komunikační schopnosti sluchu pakslovní audiometrií. “Sociální adekvátnost sluchu” se stanoví na základě výpočtu ze slovního audio-gramu a výsledek vyjadřuje na kolik procent porucha sluchu poškozuje komunikační možnostipacienta. Výsledek ihned a dostatečně přesně posuzuje možnosti poškozeného sluchu vzhledem kekomunikaci, k tvorbě sociálních vztahů a také umožňuje přesné a jednoznačné hodnocení sociálněkomunikačního zisku po korekci sluchové vady sluchadlem.

Klíčová slova:
sluch, hodnocení, slovní audiometrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se