Atypické nosní polypy


Atypical Nasal Polyps

Nasal polyps are usually no diagnostic problem. From the histological aspect they canbe divided into four categories: allergic, chronic inflammatory, fibrous polyp, polyp with hyperplasiaof the seromucinous glands and polyp with atypical stroma. In the group of polyps with atypicalstroma situations may develop where the assessment of the diagnosis is more complicated. Thisapplies e.g. to cases where there is a not quite typical unilateral affection of the maxillary sinus,where on the CT picture a skeletal defect is apparent. This arouses suspicion of a malignant disease.Even histological diagnosis is not always simple, atypical stroma cells may be present which arousein case of a clinical finding iitumor cavi nasi et sinuum paranasaliuml. suspicion of malignity. Themost reliable differential sign is the absence of mitotic activity. The authors present the case-historyof a 22-year-old woman and a 23-year-old man. Both had unilateral polypous to tumourous changesin the nose, on the CT obturation of the maxillary sinus with defects in the bony border of themaxillary sinus, biopsy of the nasal tissue was suspicious of neoplastic disease. In case of the femalepatient, based on the biopsy taken during sinotomy, chemotherapy on account of sarcoma of thesinuses was started and only after revision of the histological preparations the diagnosis waschanged to atypical polyp. The authors assume that an inflammatory pseudotumour of the maxillarysinus with propagation into the nose be classified as an atypical polyp.

Key words:
atypical nasal polyp, histological classification of nasal polyps, inflammatorypseudotumour of the maxillary sinus.


Autoři: B. Lischkeová;  V. Campr *;  M. Taudy
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolarygologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Hlavův I. patologicko-anatomický ústav, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Mandys, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 7-10.
Kategorie: Články

Souhrn

Nosní polypy většinou nepředstavují diagnostický problém. Histologicky je lze dělit dočtyř kategorií: alergický, chronický zánětlivý fibrózní polyp, polyp s hyperplazií seromucinózníchžlázek a polyp se stromální atypií. Ve skupině polypů se stromální atypií mohou nastat situace, kdyje stanovení diagnózy obtížnější. Jedná se např. o případy, kdy je ne zcela typické jednostrannépostižení maxilární dutiny, kdy na CT snímku je patrný defekt ve skeletu. Vzniká potom naléhavépodezření na maligní onemocnění. Ani histologické stanovení diagnózy nemusí být zcela jednodu-ché, mohou být přítomny atypické stromální buňky, které zejména při klinickém údaji “tumor cavinasi et sinuum paranasalium" vzbuzují podezření z malignity. Nejspolehlivějším odlišujícím znakemje nepřítomnost mitotické aktivity. Autoři uvádějí kazuistiku 22leté ženy a 23letého muže. Oba mělijednostranné polypózní až tumorózní změny v nose, na CT zastření maxilární dutiny s defektyv kostěnném ohraničení maxilární dutiny, biopsie z tkáně nosu byla suspektní z nádorového one-mocnění. V případě první nemocné byla na základě bioptického vyšetření tkáně odebrané přisinotomii dokonce zahájena chemoterapie pro sarkom dutin a teprve při revizi histologickýchpreparátů byla změněna diagnóza na atypický polyp. V případě druhého nemocného histologiez tkáně odebrané z maxilární dutiny při sinotomii potvrdila atypický polyp. Autoři se domnívají, žezánětlivý pseudotumor maxilární dutiny s propagací do nosu lze klasifikovat jako atypický nosnípolyp.

Klíčová slova:
atypický nosní polyp, histologická klasifikace nosních polypů, zánětlivýpseudotumor maxilární dutiny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se