Otoakustické emise V.EOAE u neurinomu akustikua retrokochleárních lézí


Otoacoustic Emissions V. EOAE and Neurinoma of theAcoustic Nerve and Retrocochlear Lesions

The authors evaluated findings of evoked otoacoustic emissions (EOAE) in 27 patientswith organic and inorganic retrocochlear hearing disorders. The retrocochlear lesion was diagno-sed electrophysiologically (BERA) and/or by means of CT/NMR examination implemented in allpatients of the group. Positive EOAE were found in 16 patients (59 %) independent on the hearingloss. In seven patients of the group (44 %) an organic process in the internal auditory meatus orposterior cranial fossa was involved (5 times a neurinoma of the acoustic nerve, once a congenitalcholesteatoma and once congenital malformation of the cerebellum). In one female patient probablyan attack of demyelinating disease of the multiple sclerosis type was involved. In the remainingeight cases CT/NMR were negative. In the group of 11 subjects where EOAE could not be obtainedin two patients neurinomas of the acoustic nerve were found (18 %), in the remainder CT/NMR werenegative. In three patients with retrocochlear pathology (once CT/NMR negative, once a demyeli-nating process, once a neurinoma of the acoustic nerve) and elicited EOAE the authors observedspontaneous significant improvement of hearing or restoration to normal. In the remaining patientshearing did not improve. In six patients examinations of contralateral acoustic suppression of EOAEwas made. Reduction or disappearance of contralateral acoustic suppression of EOAE on the sideof the retrocochlear disorder could not be confirmed in six examined patients. The authors considerEOAE examination in retrocochlear hearing disorders a useful and simple test which may be relatedto the prognosis and selected therapy. It was not found however that supplementation of audiolo-gical tests by EOAE extends the possibilities of audiology as regards differentiation of tumourousand non-tumourous etiology of retrocochlear hearing disorders. The usefulness of tests of contrala-teral EOAE suppression in retrocochlear lesions remains the subject of clinical research.

Key words:
otoacoustic emissions, retrocochlear pathology, neurinoma of the acoustic nerve.


Autoři: J. Valvoda;  J. Betka;  J. Popelář *;  M. Holcát **
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, vedoucí prof. MUDr. J. Syka, DrSc. *ORL oddělení **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 4, pp. 206-214.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři vyhodnotili nálezy evokovaných otoakustických emisí (EOAE) u 27 pacientůs organickou i neorganickou retrokochleární poruchou sluchu. Retrokochleární léze byla dia-gnostikována elektrofyziologicky (BERA) a/nebo pomocí CT/NMR vyšetření, které bylo provedenou všech pacientů souboru. Pozitivní EOAE byly zjištěny u 16 pacientů (59 %), nezávisle na velikostisluchové ztráty. U sedmi pacientů z této skupiny (44 %) šlo o organický proces ve vnitřním zvuko-vodu či zadní jámě lební (5krát neurinom akustiku, 1krát kongenitální cholesteatom a 1krát konge-nitální malformací mozečku). U jedné pacientky šlo pravděpodobně o ataku demyelinizujícíhoonemocnění typu roztroušené sklerózy. V ostatních osmi případech bylo CT/NMR negativní. Veskupině 11 osob s nevýbavnými EOAE šlo u dvou pacientů o neurinom akustiku (18 %), v ostatníchpřípadech bylo CT/NMR negativní. U tří pacientů s retrokochleární patologií (1krát CT/NMR negativní, 1krát demyelinizační proces, 1krát neurinom akustiku) a výbavnými EOAE bylo zaznamenánospontánní, signifikantní zlepšení sluchu nebo úprava na normu. U ostatních pacientů ke zlepšenísluchu nedošlo. U šesti pacientů bylo provedeno vyšetření kontralaterální akustické suprese EOAE.Snížení až vymizení kontralaterální akustické suprese EOAE na straně retrokochleární poruchynebylo u šesti vyšetřených pacientů prokazatelné. Autoři považují vyšetření EOAE u retrokochle-árních poruch sluchu za užitečný a jednoduchý test, který může mít vztah k prognóze a volběterapie. Nebylo ale zjištěno, že by doplnění audiologických testů o EOAE rozšířilo možnosti audio-logie v rozlišení nádorové a nenádorové etiologie retrokochleárních poruch sluchu. Použitelnosttestů kontralaterální suprese EOAE u retrokochleárních lézí zůstává nadále předmětem klinickéhovýzkumu.

Klíčová slova:
otoakustické emise, retrokochleární patologie, neurinom akustiku.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se