Hypofaryngeální divertikl


Hypopharyngeal Diverticulum

The authors discuss in their paper the problem of Zenker’s diverticulum. The paperis divided into two parts. In the first part they mention historical, anatomical and physiologicalaspects. Then a reflection on etiological factors of development of Zenker’s diverticulum follows.The authors mention also the symptomatology of hypopharyngeal diverticula and the most frequ-ently used diagnostic procedure.In the conclusion of the first part the authors mention therapeutic procedures used in the worldand in the CR.In the second part the authors present their own group of patients with Zenker’s diverticulum. Atthe Department of otorhinolaryngology Head and Neck Surgery they operated in 1975 - 1997 35patients with a hypopharyngeal diverticulum. The group comprised 22 (63%) men and 13 (37%)women.The sex ratio (i.e. men:women 2:1) is similar also in groups of other authors. The mean age of thepatients was 64 years. The youngest patients was 46 years old, the oldest 81 years. The mean lengthof the case-history was 40 months. All patients reported dysphagia, 75% of the patients regurgitationof undigested food. A drop of body weight by more than 10% was reported by 29% patients. In 34%patients resection of the diverticulum was performed, in one patient myotomy of the m. cricopha-ryngicus.The surgical technique is described in detail. In all patients regression (21%) or disappearance ofcomplaints (79%) resp. was recorded. In three patients revision of surgery was necessary. Theauthors record also the incidence of complications. Most frequent are early complications andpareses of the recurrent nerve.The postoperative results are comparable with published results of other authors quoted in thepublication.

Key words:
hypopharyngeal diverticula, pharyngooesophageal diverticula, etiopathogenesis,surgical technique, results.


Autoři: J. Betka;  P. Klimák;  M. Taudy;  J. Klozar ;  J. Astl;  A. Slavíček
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra ORL IPVZ, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 4, pp. 195-202.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři ve svém sdělení zpracovávají problematiku Zenkerova divertiklu. Práce jerozdělena do dvou částí. V první části jsou uváděny historické, anatomické a fyziologické poznámky.Poté následuje úvaha o etiologických faktorech vzniku Zenkerova divertiklu. Dále je zmíněnasymptomatologie hypofaryngeálního divertiklu a nejčastěji užívaný diagnostický postup.V závěru první části jsou zmíněny terapeutické postupy používané ve světě a v ČR.Ve druhé části autoři prezentují vlastní sestavu pacientů se Zenkerovým divertiklem. Na KliniceORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, IPVZ, FNM (dále jen ORL klinice) bylo v letech 1975 - 1997operováno 35 pacientů s hypofaryngeálním divertiklem. Z toho bylo 22 (63 %) mužů a 13 (37 %) žen.Tento poměr pohlaví (tj. muži:ženy - 2:1) je obdobný i v sestavách jiných autorů. Průměrný věkpacientů byl 64 let. Nejmladšímu pacientovi bylo 46 let, nejstaršímu 81 let. Průměrná délka anam-nézy byla 40 měsíců. Všichni pacienti udávali dysfágii, 75 % pacientů udávalo regurgitaci nenatrá-vené potravy. Úbytek váhy více než 10% udávalo 29 % pacientů. U 34 pacientů byla provedenaresekce divertiklu, u jednoho pacienta byla provedena myotomie m. cricopharyngicus.Operační technika je ve sdělení podrobně popsána. U všech pacientů došlo k ústupu (21 %), resp.vymizení obtíží (79 %). U tří pacientů byla nutná revize výkonu. Autoři zaznamenávají rovněž výskytkomplikací. Nejčastější komplikací jsou rané komplikace a parézy zvratného nervu.Pooperační výsledky jsou srovnatelné s publikovanými výsledky jiných citovaných autorů.

Klíčová slova:
hypofaryngeální divertikl, faryngoezofageální divertikl, etiopatogeneze,operační technika, výsledky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se