Systémová enzymoterapie v prevencipostradiačních komplikací


Systemic Enzyme Therapy in Prevention ofPostirradiation Complications

The authors present their initial experience with the preparation Wobenzym asa radioprotective agent. Systemic enzyme therapy was administered to 10 patients with squamous-cell carcinoma of the oropharynx after buccopharyngotomy with mandibulotomy and osteosynthe-sis with subsequent postoperative radiotherapy. Before the beginning of the prospectiveinvestigation Wobenzym was administered to three patients after buccopharyngotomy and mandi-bulotomy with osteosynthesis and postirradiation osteoradionecrosis, together with Dalacin. Inpatients with postirradiation necrosis also laboratory examinations of urine were made to detectpyridinium cross bonds as a marker of impaired bone metabolism.Postirradiation mucosal and osseous changes were evaluated according to the WHO scale. In noneof the patients radiotherapy had to be discontinued on account of severe mucositis or dermatitis. In none of the patients of the group late postirradiation changes were detected such as osteoradionec-rosis. Administration of systemic enzyme therapy as a radioprotective procedure is evaluatedfavourably by the authors.

Key words:
mandibulotomy, osteoradionecrosis, radioprotective agent, pyridinium cross bonds.


Autoři: J. Lukáš;  J. Betka *;  J. Klozar * ;  M. Taudy *;  M. Honzíková **
Působiště autorů: Otorinolaryngologické oddělení VFN Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. *MUCOS Pharma CZ, s. r. o., Průhonice **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 1, pp. 14-17.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v práci předkládají první zkušenosti s preparátem Wobenzym jako radioprotek-tivem. Systémová enzymoterapie byla podávána 10 pacientům s dlaždicobuněčným karcinomemorofaryngu, po bukofaryngotomii s mandibulotomií a osteosyntézou, s následnou pooperační radio-terapií. Před zahájením prospektivní studie byl Wobenzym podáván třem pacientům po bukofaryn-gotomii a mandibulotomii s osteosyntézou a postradiační osteoradionekrózou společněs Dalacinem. U pacientů s postradiační osteonekrózou bylo dále prováděno laboratorní vyšetřenímoči k průkazu pyridiniových příčných vazeb, jako markeru porušeného metabolismu kosti.Postradiační slizniční a kožní změny byly hodnoceny podle stupnice WHO, u žádného pacientanebylo nutné radioterapii přerušit pro těžkou mukositidu nebo dermatitid. Rovněž u žádnéhopacienta souboru nebyly nalezeny pozdní postradiační změny ve smyslu osteoradionekrózy. Podá-vání systémové enzymoterapie jako radioprotektiva je autory hodnoceno pozitivně.

Klíčová slova:
mandibulotomie, osteoradionekróza, radioprotektivum, pyridiniové příčné vazby.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se