Současné názory na léčbu chronickésekretorické otitidy - vyhodnocenídotazníkové akce


Contemporary Views on Treatment of Chronic SecretoryOtitis - Evaluation of Questionnaire Survey

The authors evaluate a questionnaire survey the objective of which was to assess theviews of Czech ENT specialists on treatment of secretory otitis. Based on the processing of 17 completed questionnaires the authors reached the view that the majority of ENT departments inthe Czech Republic use a similar therapeutic procedure. Primarily, surgery is usually recommendedinvolving adenotomy, paracentesis with suction and possibly insertion of a ventilation tube. Onlythe minority select adenotomy first and the operation of the middle ear is reserved for cases wherethe exudate persists. Conservative medicamentous treatment or air douches are used as a supple-ment of surgical treatment. There are controversies only in some partial problems such as e.g.indication for insertion of a grommet in children with repeated relapses of acute otitis media, orviews on the treatment of secretory otitis in case of minimal hearing losses. The authors comparetheir results with a similar investigation implemented in Great Britain.

Key words:
otitis media secretorica, treatment, questionnaire survey.


Autoři: P. Čelakovský;  V. Chrobok ;  Vokurka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku LF a FN UK, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 1, pp. 10-14.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je hodnocena dotazníková akce, jejímž cílem bylo zjištění názoru českýchotorinolaryngologů na léčbu sekretorické otitidy. Na podkladě zpracování 17 vyplněných dotazníkůdocházejí autoři k závěru, že většina ORL pracovišť v České republice užívá obdobný léčebnýpostup. Primárně bývá doporučována chirurgická léčba, spočívající v adenotomii, paracentézes odsátím a popřípadě zavedení ventilační trubičky. Pouze menšina volí nejdříve adenotomii a vý-kon v oblasti středoušní dutiny je rezervován pro případ trvání výpotku. Konzervativní medikamen-tózní léčba či vzdušné sprchy bývají používány jakožto doplněk chirurgické léčby. Nejednotnostpanuje pouze v některých dílčích otázkách - jako je například indikace k inzerci gromety u dítětes opakovanými recidivami akutního středoušního zánětu, či názory na léčbu sekretorické otitidyv případě minimálních sluchových ztrát. Je provedeno srovnání s výsledky obdobného průzkumu,který proběhl ve Velké Británii.

Klíčová slova:
otitis media secretorica, léčba, dotazníková akce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se