XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres (Praha, 13. – 15. září 2012)


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 4, pp. 272.
Kategorie: Zprávy

Zpráva z akce Foniatrické sekce

V polovině září se v Praze konaly XXIII. foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres. Organizátorem byla Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha (přednostka doc. O. Dlouhá). Kongres se uskutečnil u příležitosti 90. výročí založení oboru foniatrie za účasti předsedkyně Unie evropských foniatrů prof. Antoinette am Zehnhoff–Dinnesen. Tématem setkání byly „Novinky ve foniatrii“; kongresovými panely byly Audiologie, Pedaudiologie, Hlas I a II, Řeč + kochleární implantace a BAHA. Kongresu se zúčastnilo 154 odborníků a 15 vystavujících firem.

Po slavnostním zahájení kongresu jeho prezidentkou doc. Dlouhou se páteční program odvíjel v prvním bloku historickým ohlédnutím a zamyšlením nad počátky foniatrie jako oboru (Lašťovka, Šram) a spoluprací foniatrů v rámci UEP (am Zehnhoff-Dinnesen). Druhý přednáškový blok (audiologický) obnášel témata pojednávající o vyšetření sluchu ve vztahu k chirurgické léčbě převodní nedoslýchavosti (Chrobok), významu řečové audiometrie v otologii (Dršata), ototoxicitě cis-platiny (am Zehnhoff-Dinnesen, Talach), rozumění řeči u pacientů s presbyakuzí (Dlouhá), v kazuistice referovala Vohlídková o fluktuující poruše sluchu u dětského pacienta. V odpolední pedaudiologické části zazněla na sebe navazující sekvence přednášek týkajících se péče o nejmenší sluchově postižené děti z hlediska diagnostiky jejich sluchového postižení (Lejska), analýzy souboru vyšetřených dětí (Weberová), současných možností kompenzace jejich sluchových vad (Havlík), hodnocení slyšení s korekcí i bez ní (Bártková) a vizuálně posílené audiometrie VRA (Smisitelová). Bendová pojednala o nové diagnostické pomůcce v pedaudiologii (AuriCheck), Černý se věnoval péči o sluchově postižené děti v raném věku. Na závěr bloku byla prezentována vyžádaná přednáška na téma foniatrické péče o malé děti se sluchovým postižením v ČR (Péčová). Poslední odpolední přednáškový maraton obnášel téma Hlas. Sopko pojednal o diferenciální diagnostice a léčbě hlasových poruch v dětském věku, Jedlička prezentoval kazuistiku kompenzačního ventrikulárního hlasu u dítěte se suspektní vrozenou deformitou hrtanu. Čmejla nastínil obsah posterů týkajících se analýzy patologického hlasu, Vydrová analyzovala prospektivní studii mutační přeměny hlasu u dívek. Dubová se zabývala tématem augmentace hlasivek, Vydrová možností využití kryoterapie u hlasivkových lézí. Videoendoskopii polykacího aktu komentovala Kopřivová.

V sobotním panelu „Hlas“ zazněly přednášky o technikách nácviku rezonance konverzačního hlasu (Kadlecová, Frič, Kučera, Fritzlová). Následovalo vyšetření hlasového pole (Viktorová) a protokol pro hodnocení laryngostroboskopických nálezů.

V posledním panelu (Řeč a CI + BAHA) byly představeny pokroky v oblasti rehabilitace řeči a 20letá péče v rehabilitačním stacionáři na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN (Richtrová, Hrbková, Škodová), terapie koktavosti (Pálfyová) a následovaly přednášky věnované kochleárním sluchovým implantátům (Vymlátilová, Vokřál, Praisler, Bouček). Při této příležitosti představil Talach plénu konečný návrh kategorizačního stromu s úhradami sluchadel k 1. 1. 2014.

V rámci kongresu proběhly volby do výboru Foniatrické sekce ORL společnosti ČLS JEP. Zvoleni byli Talach, Havlík, Jedlička, Dršata a Dlouhá.

Příští, XXIV. celostátní foniatrické dny, jsou plánovány na 19. - 21. 9. 2013 v Kurdějově pod organizací AUDIO-Fon centra Brno. Téma: „Mezioborová spolupráce v péči o komunikační systém dítěte“.

Dalšími akcemi foniatrie bude Světový den hlasu 16. 4. 2013 a zejména PEVOC (10. Pan European Voice Conference) v srpnu 2013, kde je možno se již registrovat na www.pevoc.cz (výrazná sleva při registraci přes Českou vokologickou společnost).

MUDr. Radan Havlík, Ph.D.,

Audio-Fon centr Brno

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.,

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN, LF UK Hradec Králové

Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.,

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se