72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
56. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
3. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 4, pp. 257-259.
Kategorie: Sjezdy, kongresy, konference

(Praha, 9. – 11. září 2009)

Zpráva o průběhu kongresu

V Praze se v Národním domě na Vinohradech konal v září 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který byl současně i kongresem česko–slovenským. Tradici společných kongresů jsme znovu založili před 4 lety a zdála se velmi přínosná pro obě strany.

Kongresu se zúčastnilo 553 registrovaných účastníků z Čech, Slovenska, Rakouska, Německa, Itálie, Velké Británie, Španělska, Izraele, Rumunska, Maďarska, Kypru, Chorvatska, USA, Brazílie a Japonska. Ze Slovenska na společný sjezd přijelo 207 účastníků, což podstatně předčilo očekávání organizátorů a jen se ukázalo, že naše dobré česko-slovenské vztahy se nadále prohlubují.

Kongres byl organizován netradičně a organizátoři omezili volná sdělení a podstatnou jejich část přesunuli do posterů. Na druhou stranu měl autor posteru krátký prostor i v hlavním programu, kde mohl účastníky sjezdu ústně seznámit se svou publikovanou prací. Také byly zvoleny netradiční dny pro sjezd (dříve čtvrtek, pátek, sobota, nyní středa, čtvrtek, pátek). Nosným programem kongresu byly kulaté stoly. Předsedou byl některý z předních světových odborníků a moderátorem význačná česká či slovenská osobnost v projednávané problematice. Dále byl kulatý stůl doplněn o další významné odborníky z našich zemí.

Kulatému stolu, který se věnoval limitům rekonstrukční chirurgie u nádorů hlavy a krku, předsedal Luca Calabrese (Itálie), koordinátorem byl Michal Zábrodský (Praha), dalšími členy Dan Fliss (Izrael) a Rom Kostřica (Brno). Luca Calabrese hovořil o možnostech volných laloků při rekonstrukci ústní dutiny. Dan Fliss shrnul možnosti rekonstrukce rinobaze, při níž využívá jako základní materiál fascia lata, a perikraniální lalok jen jako doplněk této rekonstrukce. Rom Kostřica hovořil o rekonstrukčních možnostech po orbitotomii a maxilektomii.

Další kulatý stůl pojednával o chronické otitidě s cholesteatomem. Předsedal mu István Sziklai (Maďarsko), koordinátorem byl Milan Profant (Slovensko), dalšími členy Viktor Chrobok (Pardubice), Jiří Skřivan (Praha) a Juraj Kovaľ (Slovensko). István Sziklai jako první hovořil o epidemiologii cholesteatomu, o vlivu tympanostomické drenáže na jeho vznik a o včasné diagnostice. Viktor Chrobok přednesl zásadní fakta o etiopatogenezi cholesteatomu doložené precizními histologickými studiemi. Jiří Skřivan mluvil o výhodách, nevýhodách a indikacích otevřené techniky jako vývojově nejstarší metodě operační léčby cholesteatomu. Milan Profant přednesl zásady uzavřené techniky a zdůraznil možnost depistáže operovaných pacientů s cholesteatomem pomocí magnetické rezonance. Fakta o rozsáhlých cholesteatomech pyramidy a lební baze prezentoval na vlastních souborech Juraj Kovaľ.

Třetí kulatý stůl prvního dne kongresu se věnoval problematice spánkové medicíny. Předsedou byl Karl Hörmann (Německo), koordinátorem Jan Plzák (Praha), dalšími členy Jana Jakubíková (Slovensko), Miroslav Lánský (Hradec Králové) a pozvání přijal i neurolog Karel Šonka (Praha).

Karl Hörmann ve své úvodní přednášce komplexně a velmi přehledně shrnul problematiku konzervativní i chirurgické léčby poruch dýchání ve spánku. Karel Šonka hovořil o „pro“ a „proti“ CPAP, nejúčinnější metodě léčby obstrukční apnoe. Jan Plzák diskutoval o nové možnosti a metodě k zmenšení objemu tonzil a kořene jazyka.

Druhý den kongresu začínal kulatým stolem, který se týkal chirurgie středního ucha a jeho komplikací a vedl jej Charles Beatty (USA), koordinátorem byl Jiří Skřivan (Praha), dalšími členy Pavel Komínek (Ostrava) a Michal Navara (Praha). Charles Beatty sekci zahájil krátkou úvodní přednáškou a vstupoval do diskuse mezi prezentacemi jednotlivých účastníků. O poranění lícního nervu při středoušní chirurgii hovořil Pavel Komínek. Michal Navara prezentoval ožehavé téma - komplikace třmínkové chirurgie.

Kulatý stůl, který se týkal endoskopické nosní chirurgie, měl dva předsedy; jedním byl Paolo Castelnuovo (Itálie) a druhým Andreas Dietz (Německo). Koordinátorem byl Jan Vokurka (Hradec Králové), dalšími členy Ivo Šlapák (Brno) a Michal Kováč (Slovensko). Paolo Castelnuovo přednášel o rozsáhlých zkušenostech s endoskopickou léčbou lební baze. Na úžasně dokumentované přednášce ukazoval nejpokročilejší možnosti této léčby. Přednáška Andrease Dietze pojednávala o nejmodernějším technickém vývoji při užití endoskopie při operacích nosu a paranazálních dutin. Jan Vokurka hovořil o současných mezích endoskopie u dospělých, podobně jako Ivo Šlapák u dětí.

Další kulatý stůl se týkal úskalí při managementu vestibulárních schwannomů. Kulatému stolu předsedal Javier Gavilan (Španělsko), koordinátorem byl Jan Betka (Praha), dalšími členy Juraj Kovaľ (Slovensko), rentgenolog Jiří Lisý (Praha), radiační onkolog Roman Liščák (Praha) a Martin Chovanec (Praha). Javier Gavilan úvodem shrnul současnou problematiku a položil kontroverzní otázky. Juraj Kovaľ hovořil o otoneurologických procedurách při léčbě vestibulárních schwannomů. Jan Betka přednášel o chirurgické léčbě transmeatální retrosigmoidní cestou. Možnosti léčby gama nožem zhodnotil Roman Liščák.

Poslední kulatý stůl druhého kongresového dne se týkal rakoviny orofaryngu a předsedal mu Luiz Kowalski (Brazílie), koordinátorem byl Rom Kostřica (Brno), dalšími členy Lubor Mrzena (Praha), Aleš Čoček (Praha) a Miroslav Tedla (Slovensko). V úvodní přednášce zhodnotil Rom Kostřica současné standardy a nejnovější trendy v diagnostice a léčbě karcinomu orofaryngu. V další přednášce Lubor Mrzena podal přehled chirurgických postupů užívaných v léčbě karcinomu orofaryngu, včetně rekonstrukčních operací, a vymezil současnou úlohu chirurgie v jeho léčbě. Aleš Čoček hovořil o indikacích záchovných protokolů v léčbě karcinomu orofaryngu. Miroslav Tedla popsal poruchy funkce horních dýchacích a polykacích cest po chirurgické i onkologické léčbě pro karcinom orofaryngu a zhodnotil jejich vliv na kvalitu života. V závěrečné přednášce provedl vedoucí panelu Luiz Kowalski zajímavé porovnání výsledků onkologické a chirurgické léčby pacientů s karcinomem orofaryngu. Hlavním poselstvím byla výzva, aby v léčbě karcinomu orofaryngu nebyla opouštěna chirurgická léčba.

Poslední den kongresu proběhly tři kulaté stoly. První se týkal léčení onemocnění příušní žlázy a vedl jej Eberhard Stennert (Německo), koordinátorem byl Ivo Stárek (Olomouc), dalšími členy Michal Zábrodský (Praha), Pavel Doležal (Bratislava) a stomatolog Lubor Hostička (Plzeň). Eberhard Stennert hovořil o svých rozsáhlých zkušenostech při diagnostice a léčbě těchto onemocnění. Vyzdvihl výhody mikroskopem asistovaných operací. Ivo Stárek shrnul problematiku léčby benigních i maligních sialomů. Michal Zábrodský hovořil o léčbě regionálního metastatického postižení. Pavel Doležal zdůraznil zásady chirurgické strategie směřující k zachování funkce lícního nervu. Současné možnosti sialoendoskopie nastínil Lubor Hostička.

Druhý kulatý stůl posledního dne se týkal thyreoidální chirurgie, předsedajícím byl Ricard Simo (Velká Británie), koordinátorem Jaromír Astl (Praha), dalšími členy Jatin Shah (USA), Vojtech Kavečanský (Slovensko) a Jan Betka (Praha). Jaromír Astl vyzvedl možnosti ultrazvukové diagnostiky nádorů štítné žlázy, Jatin Shah poprvé představil změnu indikační strategie při léčbě diferencovaných nádorů štítné žlázy, jejíž podstatou je snížení chirurgické radikality. Ricard Simo hovořil o lokálně invazivních nádorech štítné žlázy a o řešení těchto případů. Vojtěch Kavečanský informoval o léčbě nádorů štítné žlázy v regionální nemocnici.

Třetí a poslední kulatý stůl pátečního programu byl na téma chirurgická a nechirurgická léčba nádorů hlavy a krku. Předsedajícím byl Jatin Shah (USA), koordinátorem Jan Klozar (Praha), dalšími členy Jaroslav Slípka (Plzeň), Irina Šebová (Slovensko) a Martin Burian (Rakousko). Jan Klozar hovořil o indikačním schématu léčby orofaryngu, kde může hrát roli HPV. Jaroslav Slípka uvedl přehled léčby časných stadií nádorů hrtanu na plzeňské klinice. Irina Šebová hovořila o léčbě pokročilých nádorů hypofaryngu a Martin Burian uvedl přehled nechirurgické léčby a zamyslel se nad funkčními výsledky. Závěrečná přednáška Jatina Shaha zdůraznila přetrvávající rozhodující roli chirurga v léčbě nádorů hlavy a krku.

Vedle deseti kulatých stolů se konaly instruktážní kurzy. Probíhaly v anglickém nebo českém či slovenském jazyku a celkem jich organizátoři připravili dvacet. Tyto kurzy vedli přední zahraniční a čeští a slovenští odborníci a věnovali se téměř všem současným problémům otorinolaryngologie a pokoušeli se najít praktické návody při jejich řešení. Vedoucími kurzů byli:

Jan Kluh, Ivo Šlapák, Jan Betka, Jaromír Astl, Arnošt Pellant, Javier Gavilan, Pavel Komínek, Charles Beatty, Karl Hörmann, Marián Sičák, Pavel Vrabec, Jan Vokurka, Jatin Shah, Aleš Hahn, Milan Profant, Istvan Sziklai, Ricard Simo, Viktor Chrobok, Eberhard Stennert, Jiří Skřivan, Zdeněk Kabelka.

Sedm bloků se týkalo volných přednášek a krátkých sdělení – posterů. Posterová sekce obsahovala 51 posterů, z nichž nezávislou komisí byly vybrány tři postery - Hana Binková a spol.: Záchovný protokol u nádorů oropharyngu, Daniela Nechojdomová a spol.: Outcome of paediatric cochlear implantation according to the different aetio-pathogenesis of deafness, Eliška Rotnáglová a spol.: Infekce lidskými papillomaviry v tonzilárních karcinomech v České republice. Na závěrečném ceremoniálu byly autorky posterů odměněny knihou a peněžním darem.

Kongres měl i společenskou atmosféru. Slavnostní zahájení se konalo v Majakovského sále, kde, po proslovu Jana Betky, zazněla Dvořákova Symfonie číslo 9 e moll „Z Nového světa“ a jeho Slovanský tanec číslo 15 c dur v provedení Filharmonie Hradec Králové, kterou dirigoval Leoš Svárovský. Jejich vystoupení odměnilo publikum potleskem ve stoje. Poté následoval uvítací raut.

Druhý večer kongresu byl organizátory pojednán jako méně formální a v postindustriální galerii La Fabrika proběhl raut a o dobrou náladu se staral Klasik rokenrol band.

Kongres doprovázela výstava 29 firem. Platinovým sponzorem byla firma RADIX CZ, s.r.o., zlatými sponzory byly firmy Shering-Plough, s.r.o., GlaxoSmithKline, s.r.o. a AIMA, s.r.o. Na kongresu dále vystavovaly firmy Beneficium Euro Ltd., s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., B. Braun Medical, s.r.o., Carl Zeiss, spol. s r.o., Audionika, s.r.o. Jasenice, Olympus Service Facility Czech, s.r.o., HIST Medical, s.r.o., Medtronic Czechia, s.r.o., MERC Pharma, k.s., Medimport, s.r.o., SURGIPA MEDICAL, spol. s r.o. , Widex Line, spol. s r.o., HOSPIMED, spol. s r.o., CHIROMAX Frýdek-Místek, s.r.o., Medical Service, s.r.o., Medplan, spol. s r.o., ASI Prag, s.r.o., Solvay Pharma, s.r.o., Audioprotetika Dunaj, s.r.o., MeWAdia, s.r.o., Medial, spol. s r.o., Beaufour Ipsen Pharma, o.s., Pears Health Cyber, s.r.o., ATMOS Medizin Technik GmbH a OTICON Audit.

Další novinkou kongresu byla obědová sympozia, která si organizovaly firmy Shering-Plough, s.r.o., GlaxoSmithKline, s.r.o. a AIMA, s.r.o.

Poslední večer kongresu byla pro zvané zahraniční účastníky pořádána prezidentem kongresu v restauraci Emy Destinnové slavnostní večeře.

Organizátoři přichystali dotazníkovou akci, ve které hodlají obeslat účastníky kongresu i firmy, aby tak získali zpětnou vazbu pro pořádání dalších kongresů. O jejich výsledku si vás dovolíme informovat.

Zprávu vypracovali prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Doc. MUDr. Jan Plzák Ph.D.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se