Hľadisko monitorujúceho na zachovanie funkcie nervus facialis pri odstraňovaní vestibulárneho schwanómu translabyrintným prístupom


The Standpoint of the Monitoring Specialist on Preservation of Facial Nerve Function in Removing of Vestibular Schwannoma by Translabyrinth Approach

The authors describe in detail the technique of preoperative monitoring of n.VII in removing a vestibular schwannoma by translabyrinth approach. The method has been used in 57 patients. The authors point out the teamwork of the surgeon and the monitoring specialist based on continuous preoperative communication. At the same time they make an effort to forecast postoperative function of facial nerve on the basis of evoked electromyography. It has become apparent that only the response (although small) evoked by the stimulation at the output of facial nerve from the brain stem at the intensity of 0.05-0.1mA may be considered as a good prognostic index of early as well as late postoperative function of facial nerve – HB I, II, III. An uncertain of response after the stimulation of 0.3mA or more in the region of the output of n.VII from the brain stem is the index of poor early or late postoperative function of facial nerve – HB IV-V. The perioperative monitoring of n.VII is considered to be a significant method improving the comfort of the surgeon, improving orientation in the operation field and, in addition to surgical experience, contributes significantly to achieve good functional results for facial nerve. Moreover, in combination of video-recording the monitoring of n.VII provides significant educational resources for improving surgical technique. This method has not been proved so far as a reliable tool for the determination of poor perspective of facial nerve function in that the stimulation and response could provide with certainty a poor postoperative function with anatomically preserved nerve, which would make it possible to indicate, in the course of operation, splitting of the anatomically preserved nerve, which lacks the perspective of adjustment into the HB stage I, II, III, and IV.

Key words:
perioperative monitoring of facial nerve, postoperative function of n.VII, vestibular schwannoma, translabyrinth approach.


Autoři: L. Kaliarik;  S. Krempaská;  J. Kovaľ
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ a FNLP, Košice prednosta prof. MUDr. J. Kovaľ, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 4, pp. 206-212.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autori detailne opisujú techniku peroperačného monitoringu n. VII. pri odstraňovaní vestibulárneho schwanómu translabyrintným prístupom. Metodiku použili u 57 pacientov. Zdôrazňujú tímovú spoluprácu operatéra a monitoristu založenú na neustálej peroperačnej komunikácii. Súčasne sa snažia ukázať možnosti predpovedania pooperačnej funkcie nervus facialis na základe evokovanej elektromyografie. Zistili, že iba odpoveď (aj malá) vyvolaná stimuláciou pri výstupe nervus facialis z mozgového kmeňa intenzitou 0,05-0,1 mA môže byť považovaná za dobrý prognostický ukazovateľ tak skorej ako aj neskorej dobrej pooperačnej funkcie nervus facialis – HB I,II, III. Hocijaká odpoveď po stimulácii 0,3 mA a viac v oblasti výstupu n.VII. z mozgového kmeňa je ukazovateľom zlej skorej aj neskorej pooperačnej funkcie tvárového nervu – HB IV-V. Peroperačný monitoring n.VII. považujú za významnú metodiku, ktorá zlepšuje komfort operatéra, zlepšuje orientáciu v operačnom poli a popri operačných skúsenostiach významne prispieva pri dosiahnutí dobrých funkčných výsledkov tvárového nervu. Navyše v kombinácii s videozáznamom má monitoring n.VII. aj významný edukačný význam pre vylepšovanie operačnej techniky. Táto metóda zatiaľ nie je spoľahlivou metódou pre stanovenej zlej perspektívy funkcie tvárového nervu v tom zmysle, že by sa na základe stimulácie a odpovedí dala s určitosťou predpovedať zlá pooperačná funkcia pri anatomicky zachovanom nerve, ktorá by peroperačne umožnila indikovať štepenie anatomicky zachovaného nervu, ktorý nemá perspektívu zotavenia do stupňa HB I, II, III, IV.

Kľúčové slová:
peroperačný monitoring tvárového nervu, pooperačná funkcia n. VII., vestibulárny schwanóm, translabyrintný prístup.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se