Hľadisko chirurga na zachovanie funkcie nervus facialis pri odstraňovaní vestibulárneho schwanómu translabyrintným prístupom


The Standpoint of Surgeon on Preservation of Facial Nerve Function in Removing of Vestibular Schwannoma by Translabyrinth Approach

The authors describe in detail the surgical technique of dissection of a vestibular schwannoma by translabyrinth approach aimed to preserve facial nerve at the best possible functional condition. The results are evaluated in two comparable groups of patients from the point of view of the size of the tumor and the number of patients – without the use of monitoring (first 43 patients) and with the use of perioperative monitoring (the following 57 subjects from the total of 100 patients). In the group of n.VII monitoring, better functional results have been reached in all aspects from the short-term results as well as long-term outcome. However, the authors do not overestimate the importance of n.VII monitoring, since the monitored patients have been operated on at the time of more advanced surgical experience. The importance of perioperative monitoring of n.VII is considered especially in the improvement of orientation in the operation field and the comfort of the surgeon. In a certain sense the perioperative electroneuronography contributes also to the forecast of food postoperative function of n.VII (House-Brackmann I, II and III), but not for estimation of a bad function (especially House-Brackmann V, VI), when a splitting of the preserved facial nerve, which lacks the perspective of functional recovery.

Key words:
vestibular schwannoma, translabyrinth approach, facial nerve, monitoring


Autoři: J. Kovaľ 1;  I. Šulla 2;  S. Krempaská 1;  L. Kaliarik 1;  M. Almaši 1
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ a FNLP, Košice ;  prednosta prof. MUDr. J. Kovaľ, CSc. Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice 1;  prednosta doc. MUDr. M. Gajdoš, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 4, pp. 199-205.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práca v detailoch opisuje chirurgickú techniku disekcie vestibulárneho schwanómu translabyrintným prístupom s cieľom zachovať tvárový nerv v najlepšom funkčnom stave. Hodnotia sa výsledky v dvoch porovnateľných skupinách pacientov z hľadiska veľkosti tumoru a počtu – bez použitia monitoringu n. VII. (prvých 43 pacientov) a s použitím peroperačného monitoringu n. VII. (nasledujúcich 57 pacientov z celkového súboru 100 pacientov). V skupine s monitoringom n. VII. sa vo všetkých ukazovateľoch dosiahli lepšie funkčné výsledky tak z krátkodobého ako aj z dlhodobého hľadiska. Autori však nepreceňujú význam monitoringu n. VII., pretože monitorovaní pacienti boli operovaní v čase väčších chirurgických skúseností. Význam peroperačného monitoringu n.VII. vidia najmä v zlepšení orientácie v operačnom poli a komfortu operatéra. V určitom zmysle je peroperačná elektroneuronografia prínosná aj pre predpovedanie dobrej pooperačnej funkcie n. VII. ( House-Brackmann I, II a aj III), no nie pre predpovedanie zlej funkcie (najmä House-Brackmann V, VI), kde by mohlo prísť do úvahy štepenie anatomicky zachovaného tvárového nervu, ktorý však nemá perspektívu funkčného zotavenia.

Kľúčové slová:
vestibulárny schwanóm, translabyrintný prístup, nervus facialis, monitoring.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se