Neobvyklý případoboustranného exoftalmu


An Unusual Case of Bilateral Exophthalmus

Differ ential diagnosis of swelling in the region of orbita is relative broad. Exophthalmusmay be caused by inborn defects, injuries, inflammations or tumors of orbita. The diagnosisand therapy of these conditions mostly requires a interdisciplinary approach with participation ofthe otolaryngologist. About 8% of all edemas affecting orbita is caused by mococoele of auxiliarynasal cavities. The otolaryngologist also participates in the solution of endocrine orbitopathies incases, where a decompression operation is indicated. Although most diseases mentioned abovebecome manifest by affecting one eye, endocrine orbitopathy causes. This contribution describesan unusual case of tumour disease of orbita. In view of bilateral exophthalmus, clinical course andcharacter of the infiltrate during the examination by magnetic resonance and computer tomography,endocrine orbitopathy was taken into consideration. This diagnosis was also supported bysonographic finding of enlargedthyroid gland.Thecorrect diagnosis of bilateralmetastasis of breastcancer was only established on the basis of histological examination in the course of decompressionoperation. The differential diagnosis of swelling in the region of orbita and, particularly, thealgorithm of individual diagnostic procedures are discussed. The imaging examinations and probatoryexcision of the tumor tissue under suitable surgical procedure should play a key role. Ina unilateral non-inflammatory affection of orbita, primary or secondary tumor or metastasis intoorbita should be considered. The bilateral affections may include endocrine orbitopathy, andinflammatory pseudotumor of orbita affects both eyes in 20%of cases.Another possibility of bilateralaffection is the infiltration in lymphoproliferative diseases. Even metastases into orbita are notalways affecting one eye - the survey of literature indicates bilateral disease in around 5% of cases.It is therefore necessary to point out the necessity of general examination of the patient, which inour patient revealed an advanced primary breast cancer, affecting both mammary glands andregional lymphatic nodes.

Key words:
ex ophthalmus, orbita metastases, breast cancer.


Autoři: P. Čelakovský;  J. Růžička;  J. Žižka *;  M. Hudíková
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. P. Eliáš, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 4, pp. 208-211.
Kategorie: Články

Souhrn

Difere nciální diagnostika zduření v oblasti očnice je relativně široká. Exoftalmus můžebýt způsoben vrozenými vadami, úrazy, záněty, nebo nádory očnice.Diagnostika a léčba těchto stavůvyžaduje většinou mezioborový přístup s účastní ORL lékaře. Okolo 8 % všech zduření postihujícíchočnici je způsobeno mukokélou vedlejších nosních dutin. Otolaryngolog se podílí i na řešení endokrinníchorbitopatií, pakliže je indikována dekompresní operace. Zatímco velká většina onemocněníuvedených výše se projeví jednostranným očním postižením, endokrinní orbitopatie způsobujeoboustrannou protruzi očního bulbu.Objektem našeho sdělení se stal neobvyklý případ nádorového postižení očnice. Vzhledem k oboustrannémuexoftalmu, klinickému průběhu a charakteru infiltrátu při vyšetření magnetickou rezonancía počítačovou tomografií bylo pomýšleno na endokrinní orbitopatii. Tuto diagnózupodporoval i sonografický nález zvětšené štítné žlázy. Správná diagnóza oboustranné metastázykarcinomu prsu byla stanovena až na podkladě histologického vyšetření v průběhu dekompresníoperace.Diskutována je diferenciální diagnostika zduření v oblasti očnice a především pak algoritmusjednotlivých diagnostických postupů. Klíčovou roli bymělo hrát zobrazovací vyšetření a probatorníexcize nádorové tkáně ze vhodně zvoleného chirurgického přístupu. Při jednostranném nezánětlivémpostižení očnice je nutno pomýšlet na primární či sekundární tumor, popřípadě na možnostočnicové metastázy. Při oboustranném postižení se může jednat o endokrinní orbitopatii, též zánětlivýpseudotumor očnice bývá až ve 20 % oboustranný. Další možností oboustranného postižení jei infiltrace u lymfoproliferativních onemocnění. Ani očnicové metastázy však nebývají vždy jednostranné- podle literárních údajů se výskyt oboustranných metastáz pohybuje okolo 5 %. Proto jenutné zdůraznit nutnost celkového vyšetření pacienta, což by v našem případě jistě odhalilopokročilý primární nádor mammy, postihující obě prsní žlázy i regionální mízní uzliny.

Klíčová slova:
ftalmus, očnicové metastázy, karcinom prsu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se