Morfológia a funkcia ramenapo blokovýchkrčných disekciáchšetriacich nervus accessorius


Morphology and Functionof the Shoulder after Neck Dissections with Preservation the Accessory Nerve

The paper deals with a retrospective evaluation of the accessory nerve and trapeziusmuscle function after modified radical and selective neck dissections. In the period from 1/1995 till3/2000 a total of 98modified radical and selective neck dissections were made at the OtolaryngologyWard of the Central Military Hospital, Prague. Thirty eight patients (43%) were invited and 29 ofthemshowed up (76% of the invited patients), having undergone forty seven neck dissections before.All patients were asked to report their subjective complaints and morphological and functionconditions of the shoulder was examined and EMG examinations of the accessory nerve and thetrapezius muscle were performed. Subjective complaints after the operation were reported by fivepatients (17%), pathological morphological and functional condition of the shoulder was found insix cases (13%), while normal finding was present in 41 cases (87%). The EMG examination of thetrapezius muscle did not reveal denervation potentials at rest and the intentional EMG activityreached the 4th to 5th degree, i.e. adequate intentional activity, in all cases. In the EMGexaminationof the accessory nerve, adequate motor conduction was observed in 41 cases (87%), disorder in motorconduction of the accessory nervewere verified in six cases (13%), but motor activity of the accessorynerve could not be elicited in one case only (2%). In five patients withdama ge of the accessory nervethe authors demonstrated correlation between subjective complaints,morphological and functionalcondition of the shoulder and EMG examination of the accessory nerve.

Key words:
shoulder, the accessory nerve, the trapezius muscle, drop shoulder syndrome.


Autoři: P. Praženica;  P. Horka *;  M. Navara;  J. Svárovský;  M. Mikolaj;  ichZ. Voldř
Působiště autorů: Otorinolaryngologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, přednosta pplk. MUDr. M. Navara Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, přednosta pplk. MUDr. P. Horka *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 4, pp. 190-194.
Kategorie: Články

Souhrn

Práca je zameraná na retrospektívne zhodnotenie funkcie nervus accessorius a musculustrapezius po modifikovaných radikálnycha selektívnychblo kovýchkrč nýchdis ekciách. Za obdobie1/1995 až 3/2001 bolo na ORL oddelení Ústřední vojenské nemocnice Praha vykonaných 98 modifikovanýchradikálnych a selektívnychblo kových krčných disekcií. Na vyšetrenie bolo pozvaných 38pacientov (43 %), dostavilo sa 29 pacientov (76 % z počtu pozvanýchpa cientov), u ktorých bolovykonaných47 blokových krčnýchdis ekcií.Uvšetkýchpac ientov sme zisťovali subjektívne ťažkosti,hodnotili morfologicky a funkčný stav ramena a vykonali EMG vyšetrenie nervus accessoriusa musculus trapezius. Subjektívne ťažkosti po operácii uvádzali piati pacienti (17 %), patologickýmorfologický a funkčný stav ramena sme zistili v šiestichprí padoch (13 %), normálny nález bolprítomný v 41 prípadoch(87 %). Pri EMG musculus trapezius neboli zaznamenané kľudové denervačnépotenciály a vôlová EMG aktivita dosiahla vo všetkých prípadoch stupňa 4. až 5., tedaprimeranej vôlovej aktivity. Pri EMG vyšetrení nervus accessorius sme zistili v 41 prípadochprimerané motorické vedenie (87 %), v šiestichprí padoch boli verifikované poruchy motorickéhovedenia nervus accessorius (13 %), ale len v jednom prípade sa motorické vedenie nervus accessoriusnepodarilo vybaviť (2 %). U piatichpacie ntov s poškodením nervus accessorius bola dokázanákorelácia medzi subjektívnymi ťažkosťami, morfologickým a funkčným stavom ramena a EMGvyšetrením nervus accessorius.

Klíčová slova:
rameno, nervus accesorius, musculus trapezius, syndróm poklesnutéhoramena.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se