Naše zkušenosti s léčbou spastickýchdysfonií botulotoxinem


Our Experience in the Treatment of Spastic Dysphonia with Botulotoxin

Spastic dysphonia is presumably a voice disorder with pressed hoarse voice, whenthe phonation mechanismis executed by spastic contractions of internal as well as external cervicalmuscles. The enhanced phonation effort results in organic changes on vocal cords and vestibularfolds, which further deteriorate the disorder. This kind of dysphonia has been considered ofpredominantly functional, mostly of psychogenic nature for many years. In the recent years severalauthors expressed the opinion that, in many cases, there is an organic-based dystonia in a waysimilar go blepharospasm, hemifacial spasm or torticollis. In the same way as in these kinds ofdystonia, botulotoxin was also administered into internal pharyngeal muscles also in spasticdystonias. Botulotoxin is produced by the bacteria Clostridium botulinum, causing muscularparalysis by blocking presynaptic cholinergic terminals. A systemic administration induces a serious,life-threatening disease characterized by paralysis of skeletal muscles including respiratorymuscles. When administered locally in suitably selected doses botulotoxin causes a local decreasedof muscular tension producing a favorable effect in dystonias.The authors administered botulotoxininto both thyreoarytenoideus muscles at the dose of 10 - 20 units of Botox or Dysport in 11 patients,affected by spastic dystonia. In all these patients there was an improvement of voice in that thespastic mechanism of phonation was suppressed, the voice was easier, but remained dimmed due toinsufficiency of phonation closure, which originated after the administration. The authors performeda laryngostroboscopic analysis of the phonation mechanism and revealed that the basic featureof laryngoscopic picture of phonation before the administration is an increased tension of vocalcords with completely absent verticalcomponent of oscillation (a shift of the edgewas not apparent).After the administration of botulotoxin the vertical component reappeared and gradually becamemore evident being most prominent at the peak of botulotoxin effect on quality of voice and thengradually disappeared. This symptom, which has not been described in literature yet, is consideredas a highly important diagnostic tool, making the evaluation of the dynamics of botulotoxin effectof phonation mechanism possible.

Key words:
spastic dysphonia, therapy by botulotoxin.


Autoři: M. Lašťovka;  E. Růžička *
Působiště autorů: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Lašťovka, DrSc. Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ, Praha, vedoucí prof. MUDr. M. Lašťovka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MU *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 4, pp. 178-181.
Kategorie: Články

Souhrn

Za spastickou dysfonií je považována porucha hlasu s tlačeným chraptivýmhlasem, u nížje fonační mechanismus realizován křečovitými stahy jak vnitřních hrtanových svalů, tak zevníchkrčních svalů. V důsledku zvýšeného fonačního úsilí dochází k organickým změnám na hlasivkáchi vestibulárních řasách, které hlasovou poruchu dále prohlubují. Po dlouhá léta je podobný typdysfonie považován za převážně funkční, ponejvíce psychogenní povahy. V posledních letech všakvyslovila řada autorů názor, že jde v řadě případů o organicky podmíněné dystonie podobně jakou blefarospasmu, hemifaciálního spasmu či torticollis. Stejně jako u těchto dystonií i u spastickýchdysfonií byl do vnitřníchh rtanovýchsv alů aplikován botulotoxin. Botulotoxin je produkovánbakterií Clostridium botulinum a působí svalovou paralýzu tím, že blokuje presynaptická cholinergnízakončení. Celkové podání vyvolává vážné, život ohrožující onemocnění, charakterizovanéparalýzou příčně pruhovaného svalstva, včetně svalstva dýchacího. Podán lokálně ve vhodněvolených dávkách pak způsobuje místní snížení svalového napětí, což je u dystonií výhodný účinek.Lokálně jsme aplikovali botulotoxin do obou m. thyreoarytenoideus v dávce 10 - 20 jednotek Botoxunebo Dysportu u 11 nemocných, postižených spastickou dysfonií. U všech došlo ke zlepšení hlasuv tom smyslu, že byl potlačen spastický mechanismus fonace, hlas byl volnější, ale zůstával zastřenýv důsledku insuficience fonačního závěru, který po aplikaci vznikl. Provedli jsme laryngostroboskopickouanalýzu fonačního mechanismu a zjistili jsme, že před aplikací je základním rysemlaryngostroboskopického obrazu fonace zvýšené napětí hlasivek s úplnou absencí vertikální složkykmitání (posun hrany nebyl patrný). Po aplikaci botulotoxinu se vertikální složka opět objevila,postupně se zvýrazňovala, nejvíce patrná byla na vrcholu účinku botulotoxinu na kvalitu hlasu,a poté opět postupně vymizela. Tento příznak, s jehož popisem jsme se v literatuře zatím nesetkali,považujeme za velmi důležitý diagnostický nástroj, umožňující hodnocení dynamiky účinku botulotoxinuna fonační mechanismus.

Klíčová slova:
spastická dysfonie, léčba, botulotoxin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se