Vyšetření genu pro connexin 26u českých pacientů s vrozenouautosomálně recesivnínesyndromovou ztrátou sluchu


Examination ofthe Gene for Connexin 26 in Czech Patients with Congenital Autosomal Recessive Non-SyndromicHearing Loss

Hearing loss and deafness are the most frequent sensory defects in humans. Inbornhearing losses affect every 1000th neonate and more than half are genetically based. The majority(some 80%) of genetically conditioned, non-syndromic hearing losses are autosomally recessivelyinherited.Mutations in the gene for connexin 26 (Cx26) cause the major part (up to 50 %) of autosomalrecessive and thus also genetically conditioned heating losses. In this gene there is in the Europeanpopulation a highly prevalent mutation - deletion of base G in position 35 (35delG). The frequencyof healthy heterozygous carriers of this mutation in the hearing European population is high, almost3 % (1:31).In the submitted paper the authors present the first results of examinations of Cx26 gene in a groupof Czech patients with congenital non-syndromic hearing loss.Eleven patients from nine families with congenital hearing loss without a proved acquired causewere examined for the presence of mutations in Cx26 gene. The examination had two stages - firstfocused on the presence of the most frequent mutation - 35delG - and subsequently in all patientssequencing of the whole coding section of the Cx26 gene wasmade. In eight patients from six familiesthe most frequent mutation in 35delG in the homozygous state was proved, in three patients nodeviation as compared with the published sequence of the Cx26 gene was proved, not even by directsequencing. Their impaired hearing is thus due to a disorder of another gene or is acquired, thecause being unknown.Furthermore the authors made for the first time in the Czech Republic a prenatal examination ina family with a child with congenital hearing loss where the result in the foetus was favourable andthe parents decided for continuation of the pregnancy.The results indicate, although so far only based on a small group, that also in the Czech populationmutations in the Cx26 are in the majority of patients the cause of inborn hearing loss and thatmutation 36delGis also in our country the most frequent mutation in the Cx26 gene in these patients.K e y w o r d s: congenital hearing loss, inborn deafness, connexin 26.

Key words:


Autoři: P. Seeman;  D. Groh *;  D. Rašková **;  P. Lesný *;  M. Malíková **;  E. Seemanová;  Z. Kabelka *
Působiště autorů: Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Komárek, CSc. Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka* Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta p **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 4, pp. 221-225.
Kategorie: Články

Souhrn

Ztráta sluchu a hluchota jsou u lidí nejčastější smyslovou vadou. Vrozená ztráta sluchupostihuje každého tisícího novorozence a více než polovina je na genetickém podkladě. Většina (asi80 %) geneticky podmíněných nesyndromických ztrát se dědí autosomálně recesivně.Mutace v genupro connexin 26 (Cx26) způsobují největší část (až 50 %) autosomálně recesivních, a tedy i genetickypodmíněných ztrát sluhu. V tomto genu je v evropské populaci nacházena jedna vysoce prevalentnímutace - delece baseGv pozici 35 (35delG). Frekvence zdravých, heterozygotních nosičů této mutaceve slyšící populaci v Evropě je vysoká a dosahuje téměř 3 % (1:31).V tomto sdělení ukazujeme první výsledky vyšetření Cx26 genu u skupiny českých pacientů s vrozenou,nesyndromickou ztrátou sluchu.Jedenáct pacientů z devíti rodin s vrozenou ztrátou sluchu bez prokazatelné získané příčiny bylovyšetřeno na přítomnost mutací v Cx26 genu. Vyšetření probíhalo ve dvou stupních, nejprve cíleněna přítomnost nejčastějšímutace - 35delG - a následně bylo u všech pacientů provedeno sekvenovánícelého kódujícího úseku Cx26 genu. U osmi pacientů ze šesti rodin byla prokázána nejčastějšímutace v 35delG v homozygotním stavu, u tří pacientů nebyla prokázána žádná odchylka oprotipublikované sekvenci Cx26 genu ani pomocí přímého sekvenování, jejich porucha sluchu je tedyzpůsobena buďto poruchou jiného genu, nebo je získaná bez prokazatelné příčiny.Dále jsme poprvé v České republice provedli prenatální vyšetření v rodině s dítětem s vrozenouztrátou sluchu, kdy výsledek u plodu byl příznivý a rodiče se rozhodli pro pokračování těhotenství.Naše výsledky ukazují, i když dosud pouze na malém souboru, že i v české populaci je u většinypacientů s vrozenou ztrátou sluchu příčinou mutace v Cx26 genu a mutace 35delG je u těchtopacientů nejčastější mutací.

Klíčová slova:
vrozená ztráta sluchu, vrozená hluchota, connexin 26.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se