Úloha peroperativního monitorováníelektricky evokovaných sluchovýchodpovědí mozkového kmenepři lokalizaci optimální polohykmenové sluchové neuroprotézy


The Role of Peroperative Monitoringof Electrically Evoked Auditory Responses of the Brain Stem during Selection of the OptimalPosition of Auditory Neuroprosthesis

Loss of the electrophysiological function of auditory nerves, most frequentlyassociated with surgical removal of bilateral tumours of the vestibulocochlear nerve leads tocomplete loss of auditory perception. A new possibility how to restore at least partly auditoryperceptions in thus affected subjects is an auditory implant which stimulates electrically theauditory pathway at the level of the auditory nuclei and thus bypasses the conduction block betweenthe cochlea and auditory nuclei. The optimal place for the stimulating electrodes into the area ofthe lateral recess is facilitated by monitoring of electrically evoked auditory stem responses.The authors summarize the basic principles of the method and present results of their ownintraoperative monitoring.

Key words:
evoked auditory stempotentials (ABR), electrically evoked auditory stemresponses(EABR), auditory stem implant (ABI).


Autoři: J. Kluh;  J. Skřivan;  T. Šmilauer;  M. Světlík;  T. Tichý *;  S. Sedlák *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Laboratoř elektronických smyslových náhrad, Fakulta elektrotechnická, katedra *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 3, pp. 153-156.
Kategorie: Články

Souhrn

Ztráta elektrofyziologické funkce sluchových nervů, nejčastěji spojená s chirurgickýmodstraněním oboustranných nádorů vestibulokochleárního nervu, vede k úplné ztrátě sluchovépercepce. Novou možností jak alespoň částečně obnovit sluchové vjemy u takto postižených jesluchový kmenový implantát, který elektricky stimuluje sluchovou dráhu v úrovni sluchových jadera obchází tímto kondukční blok mezi kochleou a sluchovými jádry. Optimální umístění stimulačníchelektrod do oblasti laterálního recesu je usnadněno monitorací elektricky evokovaných sluchovýchkmenových odpovědí.Autoři shrnují základní principy metodiky a prezentují výsledky vlastní intraoperativní monitorace.

Klíčová slova:
kmenové sluchové evokované potenciály (ABR), elektricky evokované sluchovékmenové odpovědi (EABR), kmenový sluchový implantát (ABI).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se