Průměrná doba zavedení trubičkyvyrovnávající tlak (TVT)


Mean Time of Insertion of a Pressure Equalizing Tube (PET)

In recent years in the treatment of certain types of otitis media so-called tympanostomyhas become an accepted method. In our departments a privileged position is held by theinsertion of „pressure equalizing tubes“ (PET). The term explains best their main function.This term is based on the finding that PET after insertion into the ear drum ensures and replacesin particular the ventilation (equalizing pressure) function of the Eustachian tube. After surgerythe PET are left, if functional, for a period of one years, if they are not patent they are removedsooner. In the majority of patients the tube is however rejected spontaneously into the auditorymeatus. Insertion of the tube may lead to the development of structural changes of the ear drum. Asa complication also persisting perforations after PET are described or discharge. All mentionedcomplications were only sporadic in our groups.In the present work we wanted to evaluate the period of insertion of PET in months in patients withthe diagnoses otitismedia chronica secretocica (OMS) and otitismedia acuta recidivans (OMR). 349patients were evaluated operated in the Faculty Hospital Brno, who had in 1998 and 1999 PETintroduced either on account of chronic secretory otitis or relapsing otitis media. The mean age ofthe children when the tube was inserted was 7.1 years. The largest number of PET was inserted inchildren aged 7 - 10 years with the diagnosis OMS. Contrary to OMS relapsing acute otitis was thereason for inserting a PET in particular in the youngest age groups under six years. In some patientsseveral months after insertion of PET it was rejected, in the remainder the tube was removedsurgically under short general anaesthesia. Another group of patients was formed by children withthe diagnosis OMStreated at the ENT department of the Frýdek-Místek hospital. In this departmentthey inserted to 90 patients a total of 138 titanium EPT. The shortest period for which the tube wasleft in the ear were two months, the longest 22 months (in two patients in the age group from 11 - 16years with the diagnosis OMS. The mean period with the tube was 8.5 months. If we compare themean period with the results of other authors we reach the conclusion that our patients had thetubes for a shorter period, on average shorter by 0.5 to 3.5 months.

Key words:
pressure equalizing tube, otitis media secretorica, otitis media recidivans.


Autoři: K. Bartoňková;  D. Janeček;  R. Lenert
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FDN, Brno, přednosta doc. MUDr. I. Šlapák, CSc. ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 3, pp. 161-164.
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních letech se stala uznávanou metodou při léčbě určitých typů středoušníchzánětů tzv. tympanostomie. Na našich pracovištích zaujalo výsadní postavení zavedení „trubičkyvyrovnávající tlak“ (TVT),kdy tento název vystihuje nejlépe její hlavní funkci.Toto označení vycházíz poznatku, že trubičky po zavedení do bubínku zabezpečují a nahrazují především ventilační (tlakvyrovnávající) funkci Eustachovy tuby. Po operaci se ponechávají TVT zavedeny po dobu jednohoroku, pokud jsou funkční, v případě jejich neprůchodnosti je odstraňujeme dříve. U většiny pacientůvšak dochází k spontánnímu vyloučení trubičky do zvukovodu. Následkem po zavedenítrubičky mohou být strukturální změny bubínku. Jako komplikace bývají označovány také přetrvávajícíperforace po TVT nebo výtok při zavedené TVT. Všechny uvedené komplikace se v našichsouborech vyskytly sporadicky.V této práci jsme si dali za úkol zhodnotit dobu zavedení TVT v měsících u pacientů s diagnózamiOtitis media chronica secretorica (OMS) a Otitis media acuta recidivans (OMR). Bylo zhodnoceno349 pacientů operovaných ve FN Brno, kterým byly v roce 1998 a 1999 zavedeny TVT buď prochronickou sekretorickou otitidu nebo pro recidivující záněty středouší. Průměrný věk dětí přizavedení TVT byl 7,1 let. Nejvíce TVT bylo zavedeno pacientům ve věkové skupině 7 - 10 lets diagnózou OMS. Na rozdíl od OMS byly recidivující akutní otitidy důvodem k zavedení TVTpředevším v nejmladších věkových skupinách do šesti let věku. U některých pacientů došlo poněkolikaměsících od zavedení TVT k jejímu spontánnímu vyloučení, ostatním byla TVT odstraněnaoperačně v krátké celkové anestezii. Další skupinu pacientů tvořily děti pouze s diagnózou OMSošetřované na ORL oddělení nemocnice Frýdek Místek. Na tomto pracovišti zavedli 90 pacientůmcelkem 138 titanových TVT. Nejkratší doba zavedení TVT u našich pacientů byla dva měsíce (upacienta ve věkové skupině do dvou let, kdy při diagnózeOMRdošlo k spontánnímu vyloučení TVT),nejdéle byla TVT zavedena 22 měsíců (u dvou pacientů ve věkové skupině od 11 - 16 let s diagnózouOMS). Průměrná doba zavedení TVT byla 8,5 měsíců. Pokud srovnáme průměrnou dobu zavedenís výsledky jiných autorů, docházíme k závěru, že pacientům našeho pracoviště byly TVT zavedenyv .průměru o 0,5 až 3,5 měsíce kratší dobu.

Klíčová slova:
tlak vyrovnávající trubička, Otitis media secretorica, Otitis media recidivans.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se