Vyšetření parametrů stapediálníhoreflexu u nemocných s latentní čimanifestní tetanií


Examination of Parameters of the Stapedial Reflex inPatients with Latent or Manifest Tetany

The authors evaluate the parameters of the stapedial reflex (SR) in a group of 10patients (20 ears) with latent or manifest tetany. In all instances patients are involved after surgeryof the thyroid gland with postoperative hypocalcaemia. The authors evaluate the promptness of theSR and its threshold, the latency of SR and fatigue of SR by means of the decay test. The results arecompared with a control group of 10 patients (20 ears) without clinical signs of tetany and withlaboratory-confirmed normocalcaemia. In the control group the stapedial reflex could be elicitedin all 20 ears. The threshold for eliciting the SR varied within the range of 75 - 90 dB, the averagevalue being 80 dB. The latency of SR was 50 - 160 ms, the mean latency 90 ms. The decay test wasnormal in 18 of 20 ears. The threshold for elicitating varied between 75-95 dB, the mean being 85 dB.The latency of SR was 18 - 120 ms, with a mean value of 100 ms. A greater fatiguability of SR wasdiagnosed only in one ear of 16.Statistical processing revealed a higher value of the threshold of SR in patients with hypocalcaemiathan in the control group. Although in the group with tetany a longer latency of SR was found, thestatistical difference between latencies in the two groups was not significant. No significantdifference was found in the eliciting of SR in the two groups nor in the fatiguability of SR. Despitethis it seems that in patients with latent or manifest tetany certain changes of parameters of the SRoccur. More frequently the reflex cannot be produced and if it is elicited it his a higher threshold(statistically significant) and a longer latency (not significant).

Key words:
stapedial reflex, tetany, hypocalcaemia.


Autoři: P. Čelakovský;  J. Vokurka;  Z. Škrabková
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 3, pp. 147-149.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři hodnotí parametry stapediálního reflexu (SR) u souboru 10 nemocných (20 uší)s latentní či manifestní tetanií. Ve všech případech se jedná o nemocné po operaci štítné žlázys pooperační hypokalcemií. Je hodnocena výbavnost a práh výbavnosti SR, latence SR a únavnostSR pomocí decay testu. Výsledky jsou srovnávány s kontrolním souborem 10 nemocných (20 uší) bezklinických známek tetanie a s laboratorně potvrzenou normokalcemií. V kontrolním souboru bylstapediální reflex výbavný u všech 20 uší. Práh výbavnosti SR se pohyboval v rozmezí 75 - 90 dB připrůměrné hodnotě 80 dB. Latence SR byla mezi 50 - 160 ms, průměrná hodnota latence činila 90 ms.Decay test byl normální u 18 z 20 uší, 2x jsme prokázali vyšší únavnost SR. U souboru s hypokalcemiíbyl SR výbavný u 16 z 20 uší. Práh výbavnosti se pohyboval v rozmezí 75 - 95 dB, při průměru 85 dB.Latence SR byla mezi 80 - 120 ms, s průměrnou hodnotou 100 ms. Zvýšenou únavnost SR při decaytestu jsme diagnostikovali pouze u jednoho ucha z 16.Statistickým zpracováním jsme prokázali vyšší hodnotu prahu výbavnosti SR u nemocných s hypo-kalcemií než u kontrolního souboru. I když v souboru osob s tetanií jsme nacházeli i vyšší hodnotulatence SR, statisticky se rozdíl mezi latencí v obou souborech ukázal jako nevýznamný. Statistickyvýznamný rozdíl nebyl prokázán ani mezi výbavností SR v obou souborech, či ve výsledcíchúnavnosti SR. Přesto se zdá, že u nemocných s latentní či manifestní tetanií dochází k určitýmzměnám parametrů SR. Reflex bývá častěji nevýbavný a v případě výbavnosti mívá vyšší práh(statisticky významné) a delší latenci (statisticky nevýznamné)

Klíčová slova:
stapediální reflex, tetanie, hypokalcemie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se