Provleklé tubotympanální procesys uzavřeným výpotkem


Chronic Tubotympanic Processes with a Closed Exudate

Advances which were achieved in otological diagnosis justify within the frameworkof processes in the middle ear with a closed long-term exudate to differentiate “otitis media”exudative (serosa, serotympanon), otitis media secretoria (mucotympanon) and otitis media suppu-rativa latens. Each of these units has special features in the etiopathogenesis and prognosis andcalls to a great extent also for a different therapeutic procedure. In treatment only treatment of theupper airways is in common, after which serotympanon tends to heal spontaneously. Latent otitismedia in the majority requires only paracentesis with suction and aimed antibiotic treatment.Conversely mucotympanon heals only after systematic comprehensive and frequently long-termactive surgical and conservative care of the tympanic cavity and auditory tube. The objective oftreatment is not merely elimination of hypacusia but also rapid elimination of the pathology is toa great extent incorrect and inadequate treatment of the acute tubal or middle ear inflammation,then inconsistent treatment of these diagnoses becomes the basis of an adhesive process, tympanos-clerosis and finally also cholesteatoma. The key to the development of the above mentioned tubal,tubotympanic processes and their successful treatment is the auditory tube. Drainage of thetympanic cavity is helpful, but not at all the only possible treatment.

Key words:
mucotympanon, serotympanon, otitis media latens, therapy, prognosis, complica-


Autoři: I. Hybášek;  P. Čelakovský
Působiště autorů: Katedra a klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 3, pp. 139-143.
Kategorie: Články

Souhrn

Pokroky, jichž bylo dosaženo v otologické diagnostice, opravňují v rámci středoušníchprocesů s uzavřeným dlouhodobým výpotkem rozlišovat “otitis media” exsudativa (serosa, serotym-panon), otitis media secretoria (mukotympanon) a otitis media suppurativa latens. Každá z těchtojednotek má zvláštnosti v etiopatogenezi a prognóze a vyžaduje větším dílem i odlišný léčebnýpostup. V léčbě zůstává společnou sanace horních cest dýchacích, po níž má serotympanon velkétendence ke spontánnímu zhojení. Latentní otitis media vyžaduje dále většinou jen paracentézus odsátím a cílenou antibiotickou léčbu. Naopak mukotympanon se daří zhojit až důslednou kom-plexní a často dlouhodobou aktivní chirurgickou i konzervativní péči o dutinu bubínkovou i slu-chovou trubici. Cílem léčby není jen prosté odstranění nedoslýchavosti, ale též urychlená eradikacepatologie, která nedoslýchavost vyvolala. Jestliže zdrojem výše uvedených diagnóz je v nemalé mířenesprávná a nedostatečná léčba akutního tubárního anebo středoušního zánětu, pak nedůslednáléčba těchto diagnóz se stává základem adhezivního procesu a tympanosklerózy a posléze i ušníhocholesteatomu. Základním klíčem pro vznik výše uvedených tubárních a tubotympanálních procesůa jejich úspěšného léčení je sluchová trubice. Drenáž a ventilace bubínkové dutiny jsou i v jejímléčení dobrým, ale zdaleka ne jediným pomocníkem.

Klíčová slova:
mukotympanon, serotympanon, otitis media latens, terapie, prognóza,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se