Příspěvek k sonografii A-modev diagnostice onemocnění vedlejšíchnosních dutin


Contribution to A-mode Sonography in the Diagnosis ofDiseases of the Paranasal Sinuses

The authors submit a prospective study of sensitivity and specificity of the proposedclassification for evaluation of the A mode sonography of the paranasal sinuses (PS). The advantageof sonography as an imaging method is above all the minimal burdening of the patient (eliminationof the radiation load), the low cost, and the accuracy of findings. The authors summarize data fromthe literature on the diagnosis of diseases of the PS by A mode sonography. This method is currentlyused in ambulatory ENT practice in many countries.In the proposed classification in the category marked AA findings are included visualising a normalparanasal sinus (physiological finding - A). Category B includes findings where there is fluid in thesinus (fluid in sinus - B). The last suggested category includes findings which visualize tissue oranother solid mass in the sinus (solid tissue in sinus - C).The results of the submitted prospective study are concluded by the authors’ recommendation ofA sonography for clinical ENT practice for the diagnosis and follow up of acute inflammatorydiseases of the PS, in particular the maxillary and frontal sinus. The advantage of the method is theminimal burdening of the patient and the possibility to examine pregnant women without threate-ning the foetus. Another obvious advantage is thus the possibility of repeated sonographic exami-nation of the PS within short time intervals and the follow up of the dynamics and objectivizationof the development of the disease.The proposed classification into three categories makes a sufficiently accurate description of theA mode sonographic finding possible in relation to clinical needs in field practice. When indicatingthe use of sonography the authors recommend to take into account that A mode sonography of theparanasal sinuses does not replace X-ray examination and is not a method suitable for the diagnosisof diseases in the area of the ethmoid cells. It is also important that sonography of the PS is nota method for screening of tumours of the PS. Disagreement between the clinical picture and thefinding on A mode sonography should be supplemented by further examination methods. If neop-lastic disease is suspected, we supplement the examination by a endoscopy of the nasal cavity andcomputer tomography.

Key words:


Autoři: J. Astl;  Z. Kučera;  M. Taudy;  P. Jablonický
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku I. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 3, pp. 177-181.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají prospektivní studii senzitivity a specificity využití navrženéklasifikace hodnocení A mode sonografie VDN. Předností sonografie jako zobrazovací metody jepředevším minimální zátěž nemocného (eliminace radiační zátěže), malá ekonomická náročnosta přesnost nálezů. Autoři shrnují literární údaje o diagnostice onemocnění VDN A mode sonografií.Tato metoda se stala běžně užívanou v ambulantní otorinolaryngologické praxi v mnoha zemích.V navržené klasifikaci je do kategorie s označením A zařazen nález zobrazující fyziologickou ved-lejší dutinu (fyziologický nález - A). Do kategorie B jsou zařazeny nálezy odpovídající zobrazenítekutiny v dutině (tekutina v dutině - B). Do poslední navržené kategorie C jsou řazeny ty nálezy,které zobrazují tkáň nebo podobně konzistentní obsah v dutině (solidní tkáň v dutině - C).Výsledky předložené prospektivní studie uzavírají autoři doporučením A sonografie pro klinickoupraxi v otorinolaryngologii, v diagnostice a sledování akutních zánětlivých onemocnění VDN, pře-devším čelistní dutiny a čelní dutiny. Výhodou této metody je minimální zátěž nemocného a možnostvyšetření těhotných žen bez rizika ohrožení plodu. Další nespornou výhodou je tedy možnostopakování sonografického vyšetření VDN v krátkém odstupu a sledování dynamiky a objektivizaceprůběhu onemocnění.Navržená klasifikace tří kategorií umožňuje dostatečný přesný popis A mode sonografického nálezuvzhledem ke klinickým potřebám v terénní praxi. Při indikaci a využívání sonografie autoři dopo-ručují vzít v úvahu, že A-mode sonografie VDN nenahrazuje rentgenové vyšetření a není metodouvhodnou pro diagnostiku onemocnění v oblasti čichových sklípků. Důležité je také konstatování, žesonografie VDN není metodou pro vyhledávání (screening) nádorů VDN. Nesoulad mezi klinickýmobrazem a nálezem na A mode sonografii je vhodné doplnit dalšími vyšetřovacími metodami. Připodezření na nádorové onemocnění doplňujeme vyšetření o endoskopii nosní dutiny a počítačovoutomografii.Pro klinickou praxi konstatujeme, že A-mode sonografie je metoda, která v rukou vyškolenéholékaře přináší nemocným užitek. V současné době jsou již dokonalejší zobrazovací metody pro oblastVDN. Tyto metody (CT, NMR) však sdílejí oproti sonografii A mode několik nevýhod (vysoká cena,omezená dostupnost, zátěž nemocného ionizujícím zářením aj.). A-mode sonografii je možné pova-žovat za metodu vhodnou k základní diferenciální diagnostice v oblasti VDN v praxi. Dále konsta-tují, že dosud nejsou ani literární údaje, které by prokazovaly větší diagnostický přínos B modesonografie VDN.

Klíčová slova:
amplitude modulated sonografie VDN, klasifikace, specificita, senzitivita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se