Komplexní řešení závrativých stavů funkčními metodami: Posturografie a vestibulární rehabilitace


Comprehensive Solution of Vertiginous Conditions by Functional Methods: Posturo- graphy and Vestibular Rehabilitation

Vertigo is after headache the second most frequent general symptom of impaired human health. In only some 20 % of patients an organic cause of the condition can be found. In the remaining 80 % inorganic functional vertigo is involved, in particular in the sense of impaired central integration of different balanced subsystems (vestibular, visual, somatosensory). Using otoneurological examination, the functional evaluation of the vertiginous condition and its dia- gnostic and therapeutic categorization is made: vestibulopathies, disbalance, benign positional paroxysmal vertigo (BPPV). Posturography is a functional examination method of vertiginous conditions where the movement of the patient’s centre of gravity is recorded. The method does not evaluate the cause but the quantity and external manifestations of vertigo. Posturography is essential for the objectivization of vertigo and monitoring of therapeutic procedures. We evaluate the pathway and area of spontaneous balance, the magnitude and vector of balance and Romberg’s test. The author presents basic posturographic parameters in different diagnostic and therapeutic categories of vertigo. Vestibular rehabilitation is a set of exercises with the objective to harmonize the function of all three subsystems of equilibrium. The method is based on the compensatory capacity of the organism: adaptation and substitution. Special positioning manoeuvres have a therapeutic effect on BPPV. Every diagnostic and therapeutic category corresponds to a certain type of vestibular rehabilitati- on.

Key words:
functional vertigo, theory, posturography, vestibular rehabilitation.


Autoři: M. Lejska
Působiště autorů: AUDIO-Fon centr, Brno, vedoucí MUDr. M. Lejska, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1998, No. 4, pp. 212-221.
Kategorie: Články

Souhrn

Závratě jsou druhým nejčastějším obecným příznakem poruchy lidského zdraví, po bolesti hlavy. Jen asi ve 20 % případů lze nalézt organickou příčinu stavu. U dalších 80 % se jedná o neorganické funkční vertigo, především ve smyslu poruch centrální integrace jednotlivých rov- novážných subsystémů (vestibulárního, vizuálního, somatosenzorického). Pomocí otoneurologické- ho vyšetření je prováděno funkční zhodnocení závrativého stavu a jeho diagnosticko-léčebná kategorizace: vestibulopatie, dysequilibrium, benigní polohové paroxyzmální vertigo (BPPV). Posturografie je funkční vyšetřovací metodou závrativých stavů, kdy je registrován pohyb těžiště pacienta. Metoda nehodnotí příčinu, ale kvantitu a vnější projevy vertiga. Posturografie je nezbytná k objektivizaci závrati a monitorování léčebných postupů. Hodnotíme dráhu a plochu spontánní balance, velikost a vektor balance a Rombergův poměr. Uvádíme základní posturografické para- metry u jednotlivých diagnosticko-léčebných kategorií vertiga. Vestibulární rehabilitace je soubor cvičení s cílem harmonizovat funkci všech tří rovnovážných subsystémů. Metoda se opírá o kompenzační možnosti organismu: adaptaci a substituci. BPPV je léčebně ovlivňováno speciálními polohovacími manévry. Každá diagnostickoléčebná závrativá kategorie odpovídá určitému typu vestibulární rehabilitace.

Klíčová slova:
funkční vertigo, teorie, posturografie, vestibulární rehabilitace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se