Neubauer K., Dobias S.: Neurogenně podmíněné poruchy řečové komunikace a dysfágie


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2016, No. 4, pp. 254.
Kategorie: Recenze knihy

Gaudeamus, Hradec Králové, 2014,. 1. vydání, 347 stran, ISBN 978-80-7435-518-9.

Rozsiahla monografia autorov doc. PaedDr. Karla Neubauera, Ph.D., a klinickej logopedičky Mgr. Silvie Dobias je z pohľadu odboru  klinickej logopédie výborne prepracovanou publikáciou venujúcou sa uvedenej problematike.

Recenzovaná monografia, zaoberajúca sa neurogénne podmienenými poruchami rečovej komunikácie a dysfágii, zahŕňa celý komplex uceleného intervenčného procesu. Je rozdelená na dve kapitoly.

Prvá kapitola knihy je venovaná získaným neurogénnym poruchám rečovej komunikácie. Docent Neubauer ich podrobne a dôkladne charakterizuje a analyzuje. Podáva široké spektrum teoretických a praktických poznatkov na danú problematiku a systémovo ich zachytáva v rámci medicínskeho, neuropsychologického, jazykového a logopedického prístupu. V uvedenej kapitole je potrebné vyzdvihnúť spracovanie terminologických súvislostí v oblasti získaných neurogénnych porúch rečovej komunikácie, neurokognitívne moduly mozgovej činnosti a súčasné stratégie rehabilitačnej intervencie.

Ďalšia časť je venovaná motorickým rečovým poruchám – dyzartrii a rečovej dyspraxii, ako samostatnej motorickej poruche rečovej komunikácie.

Poruchám individuálneho jazykového systému, ako schopnosti jednotlivca osvojiť si a používať systém určitého jazyka, je venovaná tretia časť prvej kapitoly. Autor v nej analyzuje podstatu afázií, ich klinickú diagnostiku a terapiu.


S logickou nadväznosťou pokračuje časť Kognitívno – komunikačné poruchy, ktorá poukazuje na vzájomné prepojenie neurokognitívnych, jazykových a pamäťových sietí mozgu na funkciu centrálnych jazykových procesov v CNS. Vedecký štýl jednotlivých častí  je kombinovaný prípadovými štúdiami, ktoré sú konkrétnymi príkladmi bohatej autorovej skúsenosti a praxe. Prípadové štúdie sú ich súčasťou, v ktorých autor konkretizuje jednotlivé poruchy rečovej komunikácie. Veľkým prínosom je súčasne popis individuálneho plánu terapie, priebeh terapeutických sedení, výstupné diagnostické závery a prognostický výhľad.

V poslednej časti prvej kapitoly knihy sa autor podrobne venuje klinickej kvalitatívnej diagnostike získaných neurogénnych porúch rečovej komunikácie, čím zdôrazňuje prepojenie diagnostického a terapeutického procesu, ktoré je nevyhnutné k vytvoreniu plánu adekvátnej logopedickej intervencie pre prácu s dominantnou poruchou rečovej komunikácie.

Predmetom druhej kapitoly knihy je podrobný popis a rozbor klinicko – logopedickej intervencie neurogénnej orofaryngeálnej dysfágie (NOD), ktorej sa venuje klinická logopedička Silvia Dobias. Pre lepšie porozumenie patológie prehĺtania sa autorka v prvom rade  venuje anatómii a fyziológii hltacieho aktu a následne pokračuje terminologickým vymedzením neurogénnej orofaryngeálnej dysfágie, teda poruche prehĺtania rôzneho stupňa vzniknutej na báze neurologického poškodenia nervového systému, ako aj celého komplexu participujúceho na prehĺtaní. Veľmi dôkladne spracováva otázky managamentu, dysfagiologickej intervencii a prevencii, problematike klinicko – logopedickej diagnostiky a metodike základného klinicko – logopedického vyšetrenia. Na záver autorka podáva návody a tipy do praxe pri terapii NOD u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode  spolu s prípadovými štúdiami, ktoré slúžia ako dobrý návod na plánovanie terapeutického procesu. Iba efektívna liečba a terapia dysfágie môže pomôcť úspešnej rekonvalescencii pacienta a minimalizovať negatívne dôsledky porúch prehĺtania, preto autorka kladie veľký dôraz na kvalitnú a interdesciplinárnu spoluprácu lekára a klinického logopéda.

Uvedená monografia je veľmi prehľadne spracované dielo. Oceniť treba najmä vysokú odbornosť a bohaté skúsenosti autorov. Zároveň im patrí uznanie za schopnosť spolupráce a za odvahu a pracovitosť pri jeho tvorbe.

Kniha je odbornou a komplexne prepracovanou publikáciou, ktorá hovorí o tom, že súčasná klinická logopédia je vedou a má stabilné miesto v rezorte zdravotníctva. Je otvorená novým otázkam a problémom, ktoré je potrebné študovať. Rozvoj logopedickej starostlivosti u dospelých osôb je trendom v celom svete. Dúfame, že v Čechách i na Slovensku sa logopedická starostlivosť tohto druhu bude ďalej rozvíjať.

PaedDr. Mária Masárová

PdF PU v Prešove

Pracovisko NZZ, Ambulancia klinickej logopédie v Poprade


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se