Zápis ze schůze výboru ORL společnosti


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 4, pp. 253-254.
Kategorie: Z otorinolaryngologické společnosti

(Praha, 5. června 2008)

Přítomni: Kostřica, Betka, Komínek, Kabelka, Vydrová, Rosická, Žallmann

Omluveni: Lejska, Vokurka, Chrobok, Plhoň

Přizváni: Voldřich

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze výboru

 • a) Otologický den se bude konat 4. 12. 2008.
 • b) Zprávy ze SÚKL jsou zasílány a budou součástí zápisů výborových schůzí (Vydrová převzala funkci v Lékové komisi MZ jako zástupce ORL společnosti) – první informace v bodě 8.

2. Zpráva o XII. kongresu mladých otorinolaryngologů (Kostřica)

- organizátoři zprávu o průběhu podali výboru, bude uveřejněna v časopisu. Výbor oceňuje uspořádání a průběh sjezdu.

3. Digitalizace časopisu (Voldřich).

Časopis zařazen do Medline. Návrh na digitalizaci časopisu: Časopis by zůstal zachován, firma Šebek navrhuje digitalizaci z vlastních zdrojů (inzerce), pro ORL společnost by tak nevznikly žádné závazky. Každá práce zveřejněná na internetu by byla vázána smlouvou mezi autorem a firmou Meditorial (Šebek). Ke zveřejněným pracím by měli přístup pouze předplatitelé časopisu, kteří by obdrželi speciální kód; články uveřejněné již dříve v časopisu by vyžadovaly zpětné uzavření smlouvy. S digitalizací provedenou tímto způsobem výbor souhlasí.

4. Problematika univerzitních nemocnic

(Betka). Výbor byl o vývoji problému informován a tuto informaci přijal.

5. Žádost firmy Advanced Bionics, stanovisko k zavedení kochleárních implantátů Harrmony (Kostřica).

Firma má všechna práva k registraci, nemá však v ČR zázemí, výbor společnosti nemá námitky proti nabídce dalších implantátů na český trh.

6. Problematika neurootologie (Kostřica).

Doc. Jeřábek, neurolog, doporučuje zřízení postgraduálního studia neurootologie. Výbor s touto koncepcí souhlasí, k detailnímu posouzení bude přizván doc. Jeřábek na schůzi dalšího výboru – zajistí Betka.

7. Zpráva o zastoupení naší společnosti a jednání na shromáždění UEMS

(shromáždění profesních organizací EU) (Kostřica). Výbor doporučuje, aby společnost byla na tomto profesním fóru dále zastupována a souhlasí s financováním účastnického poplatku pro zástupce naší společnosti

8. Různé

 • a) Kostřica navrhuje, aby v případě, že v jednom roce budou pořádány sjezdy české i slovenské ORL společnosti, byl český sjezd uspořádán v jarním termínu; podzimní termín by pak byl rezervován pro slovenskou společnost. Výbor s tímto návrhem souhlasí.
 • b) Betka: webové stránky nejsou aktualizovány – aktualizace nutná, výbor kontaktem pověřuje Vydrovou.
 • c) Voldřich požaduje detailní informaci o složení výboru společnosti pro časopis - odpovídá Kostřica.
 • d) Změna šéfredaktora. Vydrová navrhuje prim. MUDr. Jaroslava Veselého, výbor pověřuje kontaktem Betku, dr. Astla navrhuje do funkce zástupce šéfredaktora.
 • e) Betka: 19. ENT IFOS bude v červnu 2009 v Sao Paulo (Brazílie). Výbor doporučuje, aby se česká strana ucházela o zorganizování českého panelu – zodpovídá Kostřica.
 • f) Betka: specializační obory, t.č. 89 oborů, ministerstvo se snaží redukovat na 40. Navržené obory (ORL, dětská ORL, foniatrie) doporučuje sloučit do jediného oboru ORL. Výbor s tímto návrhem souhlasí a doporučuje jako základní pouze obor otolaryngologie. Dětská ORL a foniatrie by v tomto kontextu měly upravená pravidla odpovídající nástavbovému vzdělání adekvátnímu nástavbové atestaci.
 • g) Vydrová: snahou některých foniatrů o vytvoření izolovaného oboru se řádně atestovaní odborníci ORL dostali do situace vylučující naplnění oborem garantované kontinuální péče o pacienta. Navrhuje, aby foniatrická klinika uspořádala kurz, který by umožnil otolaryngologům nasmlouvání foniatrických kódů se zdravotními pojišťovnami. Výbor souhlasí, jednáním byli pověřeni Rosická, Vydrová, Lejska.
 • h) Kabelka: informace o problematice oboustranných kochleárních implantací. Po chirurgické stránce jde o ověřený způsob. Po rehabilitační stránce oboustranná implantace přináší jak zlepšení rozumění, tak rozumění řeči v hluku, což je naprosto bazální především pro možnost dosáhnout vyššího vzdělání. Výbor souhlasí a poukazuje na analogii rehabilitace zraku binokulárně, kdy je zisk pro pacienta neoddiskutovatelný.
 • ch) Chrobok byl jmenován předsedou oborové komise pro ORL při ČLK. Výbor bere na vědomí s gratulací.
 • i) Chrobok: v Pardubicích byl zahájen celoplošný screening OAE novorozenců. Navrhuje uvažovat o nasmlouvání nového kódu screeningové otoakustické emise pro zdravého novorozence. Zatím existuje pouze kód 72123 klinické OAE, 73029 OAE rizikoví novorozenci – informován Zdeněk Kabelka. Výbor s návrhem souhlasí.
 • j) Vydrová: problematika audiologických sester – t.č. pouze jediné školicí centrum v Brně. Výbor souhlasí s projednáním problematiky – pověřena Vydrová.
 • k) Betka: 12. pracovní dny chirurgie lební baze. Srní, 13. - 15. 11. 2008, organizuje Navara, záštita Kostřica, Betka, Voldřich. Výbor bere tuto informaci na vědomí.
 • l) Noví členové: Urbanová, Mudrová, Zimová, Štrympl, Povová, Lišková, Vater. Výbor s přijetím nových členů souhlasí.
 • m) Maďarská společnost pořádá sjezd v říjnu 2008 – pozvání zástupců společnosti k aktivní účasti. Jedná se o sjezd pořádaný na paměť maďarského otolaryngologa českého původu Czermaka. Výbor bere tuto informaci na vědomí.
 • n) Vydrová: zpráva ekonomické sekce ORL společnosti: Předseda lékové komise MZ profesor Švihovec pravidelně po internetu informuje o novinkách. Od minulé schůze 8 zpráv - 2x k připomínkám novelizace vyhlášky č. 54 O předepisování léků (zejména veterinární léčiva), 1x informace náměstka Hroboně: Co přinese reforma zdravotnictví, 1x úprava pravidel o poskytování vzorků humánních léčivých přípravků (omezuje vydávání vzorků léčiv lékařům). Nejdůležitější - nový informační zpravodaj (nežádoucí účinky léčiv v internetové podobě na www.sukl.cz, součástí je formulář k hlášení nežádoucích účinků léků po internetu).

Předběžný termín příští výborové schůze: pátek 12. září v 10:00 hodin (v průběhu ORL sjezdu v Olomouci) následovaný schůzí redakční rady.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se