Prevence záměny stran u operací na ORL klinice FN Ostrava


Prevention of Side Confusion in Surgery at the ORL Clinic

The wrong side operation is an unacceptable adverse event with unknown epidemiology in Czech Republic. Side verification protocol is a list of procedures, which are performed by healthcare staff. It was created to eliminate the possibility of side confusion in diagnostic and therapeutical procedures in pair organs. Side verification protocol is performed in patient admission to hospital, in rounds and in surgery theatre. Its principle is a several-step check of patient information in advance of surgery procedure, including side marking. Goal of side verification protocol is to prevent wrong side operation and to improve healthcare in E.N.T. Clinic of Faculty Hospital Ostrava.

Key words:
side verification protocol, wrong side operation, healthcare staff, nurse, doctor, side marking.


Autoři: T. Pniak;  Pavel Komínek
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava přednosta doc. MUDr. P. Komínek, Ph. D. MBA
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 4, pp. 218-220.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Operace na nesprávné straně je závažná chyba péče o pacienta, jejíž epidemiologie je v ČR neznámá. Stranový protokol (SP) je soubor opatření, vykonávaných zdravotnickým personálem, vytvořený k zamezení záměny stran u diagnostických a terapeutických procedur u párových orgánů. SP je prováděný při příjmu pacienta k hospitalizaci, při vizitách a na operačním sále. Principem SP je systém několikastupňové kontroly informací před provedením vlastního výkonu, součástí SP je i označení strany operace. Cílem SP je prevence operace na nesprávné straně, a tím i zlepšení kvality péče o pacienty na ORL klinice FN Ostrava.

Klíčová slova:
stranový protokol, operace na nesprávné straně, zdravotnický personál, sestra, lékař, označení strany.

ÚVOD

Operace na nesprávné straně je jedna z nejhorších a nejobávanějších chyb chirurgické léčby. Poškození pacienta po výkonu na nesprávné straně je evidentní a často nese právní dohru s důsledky pro zdravotnický personál i celou organizaci. Chyba je způsobena selháním kontroly zdravotnické péče a může k ní dojít i v těch nejrenomovanějších zdravotnických institucích. Přestože je o možné záměně stran stále více nebo méně diskutováno, považujeme tuto otázku i v otorinolaryngologii za velmi aktuální i v dnešní době. V práci jsme se snažili shrnout a rozebrat možné příčiny záměny stran při operaci a navrhnout praktická opatření na prevenci těchto příhod, tj. stranový protokol.

DEFINICE

Stranový protokol (SP) je soubor opatření, vykonávaných zdravotnickým personálem v péči o pacienta, vytvořený k zamezení záměny stran u diagnostických a terapeutických procedur u párových orgánů. V otorinolaryngologii se protokol týká hlavně ušních operací, operací velkých slinných žláz, onkologických operací, operací nosu a zevních krčních operací u jednostranné lokalizace onemocnění.

METODIKA

Stranovým protokolem na ORL klinice FN Ostrava se řídí sesterský i lékařský tým. Ze sester se jedná hlavně o sestru přijímající pacienta k hospitalizaci a sálovou sestru. Všichni lékaři, poskytující péči o pacienta, t.j. příjímající lékař, staniční lékař i vedoucí lékař (primář, vedoucí lékař, jsou povinni plnit body stranového protokolu (tab. l).

Tab. 1. Stranový protokol ORL kliniky FN Ostrava.
Stranový protokol ORL kliniky FN Ostrava.

A) Příjem pacienta

Přijímací sestra

 • identifikace pacienta
 • vypsání sesterské části zdravotnické dokumentace
 • zaznačení postižené strany do sesterské dokumentace
 • kontrola a označení strany při sesterské péči (stranová lokalizace bolesti atd.) do sesterské dokumentace.

Přijímací lékař

 • podrobné zaznačení lokalizace potíží pacienta v části dekurzu „nynější onemocněníí“ (je třeba dát pozor na to, zda údaje pacienta jsou v souladu s dokumentací, zda nedochází k chybnému přepisování stran v dokumentaci)
 • podrobné zaznamenání strany lokálního nálezu v části příjmu „lokální nález“
 • shrnutí stranových potíží v části dekurzu „epikríza“
 • zakreslení obrázku do dekurzu, v zakresleném obrázku je jasné označení stran
 • fixem označení lokalizace a strany na kůži pacienta iniciálami pacienta (velikost písma 1,5 cm)
 • podrobná reference strany potíží pacienta při vizitě

Staniční lékař (vedoucí oddělení)

 • kontrola dokumentace a záznamu stran
 • kontrola lokalizace nálezu u pacienta
 • kontrola označení na kůži pacienta

Vedoucí lékař (přednosta, vedoucí lékař)

 • kontrola záznamu lokalizace nálezu, kontrola označení pacienta fixem

B) Operace

Sálová sestra

 • identifikace pacienta na sále na základě zdravotnické dokumentace
 • dotázání pacienta na stranu lokalizace potíží
 • kontrola označení strany fixem na kůži pacienta

Lékař provádějící výkon

 • kontrola strany nálezu na základě zdravotnické dokumentace
 • dotázání pacienta na stranu lokalizace potíží
 • kontrola označení fixem na kůži pacienta

DISKUSE

Zdravotnická zařízení (ZZ) jsou komplexní systémy, často přirovnávána k jiným systémům, jako je letecká doprava, atomové elektrárny nebo chemický průmysl. Ve ZZ je ale na rozdíl od plně automatizovaných procesů v elektrárnách většina výkonů prováděna lidmi, proto mají daleko vyšší počet zaměstnanců, a tím i větší potenciál k pochybení. Studie provedená v roce 1984 v nemocnicích v New Yorku (30 000 pacientů) naznačila, že při zevšeobecnění výsledků je pravděpodobné, že na následky pochybení zdravotníků zemře v USA až 98 000 pacientů ročně (5). Dále Heidrichův HW Industrial Accident Prevention vypočítal, že na jedno závažné poškození zdraví pacienta následkem pochybení zdravotníků dochází k 29 lehkým poškozením a 300 incidentům bez zranění (5). Z uvedeného překvapivě vyplývá, že podstoupení léčebné péče v ZZ je vlastně rizikem srovnatelným s extrémními sporty (tab. 2). Operaci na nesprávé straně lze také zařadit k závažným poškozením, které mohou pacienta trvale invalidizovat. Podobné události zatím nespadají pod povinnost hlášení, proto v ČR není epidemiologie omylů ve ZZ známá.

Tab. 2. Postavení léčebné péče ve srovnání s různými činnostmi (Škrla, 2005).
Postavení léčebné péče ve srovnání s různými činnostmi (Škrla, 2005).

Jak vlastně dojde k záměne stran u operace i přes obvyklou precizní předoperační přípravu? V anglosaské literatuře jsou chyby označované „nesprávna strana/místo, nesprávny pacient, nesprávný výkon“ zahrnovány do společné skupiny (WSPE- Wrong Side/Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Patient). Nesprávná identifikace pacienta zdravotnickým personálem, záměna podobných jmen pacientů, komunikační šum na operačním sále, únava ve službě nebo rychlé střídání pacientů na operačním sále mohou vytvořit podmínky k provedení nesprávné operace na pacientovi (1, 2, 3). Komunikační potíže na operačním sále se zvyšují se stoupajícím počtem cizinců pracujících ve zdravotnictví.

Výkony na nesprávné straně vyplývají ze stranové symetrie lidského těla. Speciálně v otorinolaryngologii jsme zvyklí z ordinace, že naše pravá strana při vyšetřování je oproti levé straně pacienta. Na sále u ležícího pacienta ale toto neplatí a orientace je ještě ztížena zarouškováním pacienta (4).

Dalším zdrojem chyb ve stranovosti výkonů může být nesprávné označení stran nebo nesprávný popis CT nebo MR skenů, event. stranově nesprávné označení audiogramu. Je ale nutné poznamenat, že pochybení zdravotnického personálu jsou obyčejně způsobena komplexní souhrou řady faktorů, pouze výjimečně jsou výsledkem nedbalosti nebo nevhodného chování jednoho člověka (5).

Je možné předejít výkonu na nesprávné straně? Musíme si uvědomit, že možnost omylu nelze eliminovat. Cílem ZZ by ale mělo být vytvoření bezpečnějšího prostředí pro pacienty. Standardní postup vedení sesterské i lékařské dokumentace s důrazem na stranovou lokalizaci potíží, informovanost a účelná komunikace zdravotnického personálu jsou předpokladem k redukci možnosti omylu. Myslíme si, že označení pacienta fixem na straně operace (obr. 1), názorný obrázek v dokumentaci pacienta (obr. 2) a opakované kontroly dodržení SP vedoucími lékaři a personálem operačního sálu, jsou cestou k omezení možnosti výkonu na nesprávné straně.

Obr. 1. Pacient označený fixem na straně operace.
Pacient označený fixem na straně operace.

Obr. 2. Obrázek v dekurzu pacienta s tumorem pravé patrové tonzily.
Obrázek v dekurzu pacienta s tumorem pravé patrové tonzily.

ZÁVĚR

Operace na nesprávné straně je závažná chyba péče o pacienta, jejíž epidemiologie je v ČR neznámá. Stranový protokol (SP) je soubor opatření, vytvořený k prevenci záměny stran u operace, jehož cílem je redukce možnosti omylu. Na Klinice ORL FN Ostrava je použití SP pro zdravotnický personál povinné.

MUDr. Tomáš Pniak

ORL klinika FN Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: tomas.pniak@fnspo.cz

Došlo 26. 5. 2008


Zdroje

1. Bernstein, M.: Wrong-side surgery: systems for prevention. Journal Canadien de Chirurgie, 2, s. 144-146.

2. Kwaan, M. et al.: Incidence, patterns, and prevention of wrong-site surgery. Arch. Surg., 141, 2006, s. 353-358.

3. Michaels, R. et al.: Prevention of wrong site, wrong procedure, and wrong patient operations. Annals of Surgery, 4, 2004, s. 526-532.

4. Seiden, S., Barach, P.: Wrong-side, wrong-site, wrong-procedure, and wrong-patient adverse events. Arch. Surg., 141, 2006, s. 931-939.

5. Škrla, P.: Především neublížit. 1. vyd., Brno, MIKADA-PRESS, s.r.o., 2005, s. 17-97.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se