Vzpomínka na prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 1, pp. 52.
Kategorie: Osobní zpráva

Pan profesor zemřel náhle 26. července 2007 ve věku nedožitých 77 let.

Prof. MUDr. Alexej Novák, DrSc., se narodil 1. prosince 1930 ve Dřítči, okres Pardubice, jako syn učitele na obecné škole, absolvoval reálné gymnázium v Pardubicích. Lékařskou fakultu UK studoval od roku 1950 nejdříve v Hradci Králové, od roku 1952 v Plzni. Promoval v roce 1956.

jp_1251_f_1
jp_1251_f_1

Po promoci více než tři roky pracoval jako sekundární lékař na ORL oddělení OÚNZ v Ústí n. Orlicí, od dubna 1960 jako sekundární lékař u prof. MUDr. Seemana na foniatrickém oddělení FN 2 v Praze. V letech 1965-1968 byl odborným asistentem na foniatrii ORL katedry IPVZ v Praze. Poté se stal odborným asistentem Foniatrické kliniky FVL UK (1968). Mimo léčebně preventivní činnosti v oblasti poruch sluchu, řeči a hlasu se aktivně věnoval vědecké práci. V r. 1974 obhájil kandidátskou práci na téma „Hlasový projev u dětí se syndromem Downovým a u dětí s těžkou oligofrenií bez tohoto syndromu“. V r. 1980 předložil docentskou dizertační práci na téma „Náhradní hlasové mechanismy po úplném odstranění hrtanu.“ Docentem pro obor otorinolaryngologie byl jmenován v r. 1984. Oboru foniatrie a audiologie se věnoval v celé šíři, neboť v r. 1988 obhájil doktorskou dizertační práci na téma „Foniatrický aspekt mluvních schopností dětí čtyř až šestiletých.“ Hodnost DrSc. mu byla udělena v r. 1989 a v r. 1990 byl jmenován profesorem pro obor otorinolaryngologie a foniatrie.

Pan profesor Novák byl v letech 1987-1997 přednostou Foniatrické kliniky 1. LF UK, kde pokračoval v uplatňování nejnovějších vědecko-technických poznatků v oboru audiologie a foniatrie. Zasloužil se o moderní přístrojové vybavení a adaptaci prostor ambulancí a lůžkového oddělení kliniky. Založil na foniatrické klinice v r. 1992 Sluchové centrum, zaměřené na diagnostiku vad sluchu a sluchovou protetiku. Rozvíjel uplatnění elektrofyziologických metod objektivní audiometrie, rozpracoval metodu screeningu vad sluchu u dětí, sestavil test dětské řečové srozumitelnosti. Věnoval se hlasovým profesionálům v oblasti prevence a péče o mluvní a zpěvní hlas. Pan profesor měl mezi herci a zpěváky řadu přátel.

Po svých učitelích, prof. MUDr. Miloslavu Seemanovi a doc. MUDr. Evě Sedláčkové, pokračoval v mezinárodní spolupráci v rámci evropské (UEP-Union of European Phoniatricians) a světové (IALP-International Association of Logopedics and Phoniatrics) organizace foniatrů a logopedů. V letech 1972 a 1983 byl generálním sekretářem kongresu UEP, dále byl členem generálního sekretariátu v Unii evropských foniatrů a v letech 1991-1993 prezidentem výboru. V letech 1986-1992 byl členem výboru IALP a v r. 1989 prezidentem 21. světového kongresu IALP, který se konal v Praze. Byl čestným členem Německé společnosti pro foniatrii a pedaudiologii, obdržel medaili H. Gutzmanna, a byl čestným členem Rakouské společnosti pro foniatrii a logopedii.

U nás byl profesor Novák v letech 1987-1995 členem výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a zároveň předsedou Sekce pro foniatrii a pedaudiologii uvedené společnosti. V letech 1990-2000 byl členem redakční rady časopisu „Otorinolaryngologie a foniatrie“ a členem redakční rady „Phoniatrica Latina“.

Profesor Novák byl publikačně velmi aktivní: aktuálně je a zůstane hlavním autorem oboru foniatrie a audiologie v ČR – vydal 11 monografií a přes 100 publikací v českých a zahraničních odborných časopisech. Jeho publikační činnost pokrývá všechny oblasti poruch řeči, sluchu a hlasu u dětí a dospělých.

I v důchodovém věku docházel na foniatrickou kliniku a aktivně se účastnil výzkumné práce na nové české slovní audiometrii. Práce mu byla i celoživotní zálibou, což přinášelo užitek pacientům i jeho spolupracovníkům.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, ztrácí v panu profesoru Novákovi vysokoškolského učitele s vynikajícími pedagogickými a lidskými vlastnostmi, který vychoval řadu vysoce kvalifikovaných odborníků.

Česká a slovenská medicína ztrácí v zesnulém vynikajícího vědeckého pracovníka, který svou bohatou prací dosáhl mezinárodního uznání a významnou měrou se zasloužil o vybudování moderní české a slovenské foniatrie a audiologie.

Děkujeme, pane profesore. Čest Vaší památce.

Došlo 6. 11. 2007 Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se