Reflexní odpověď třmínkového svalu vyvolaná akustickou stimulací: Systematické uspořádání podmínek vzniku


Reflex Response of the Stapes Muscle Induced by Acoustic Stimulation: Systematic Arrangement of Conditions for the Induction

Summary:
The examination employing the methods of impendance audiometry became a basic constituent of every audiological examination. The examination of musculus stapedius proved to be more important than them examination of middle ear pressure (tympanometric curve). It can be used for various diagnostic deductions: cochlear symptoms x retrocochlear symptoms, sensorineural x conductible, partial hearing loss x deafness and other others.

The induction of stapes reflex depends on a series of necessary conditions. They include:
1. Conditions of internal environment of the organism concerning integrity of the reflex arch and temporary acoustic summation. 2. Conditions of external acoustic stimulation encompassing laterality of stimulation, energy content of the stimulus. 3. The conditions of changes in physical parameters of external stimulation in the environment of the auditory apparatus (mixed conditions) – external auditory duct, middle ear.

Based of numerous literature data, the author’s own clinical and experimental studies, the paper presents a systemic outline of all conditions required for induction of the stapes reflex.

Key words:
stapes reflex, conditions of origin, systematic classification.


Autoři: M. Lejska
Působiště autorů: AUDIO – Fon centr. s. r. o., Brno přednosta doc. MUDr. M. Lejska, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 2, pp. 91-95.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Vyšetření pomocí metod impedanční audiometrie se staly základní součástí každého audiologického vyšetření. Větší význam než vyšetření středoušního tlaku (tympanometrická křivka) má vyšetření třmínkového reflexu. Lze z něj provádět celou řadu diferenciačních vývodů: kochlearita x retrokochlearita, senzorineurální x konduktivní, nedoslýchavost x hluchota a další. Vyvolání třmínkového reflexu závisí na celé řadě nutných podmínek. Patří sem: 1. podmínky vnitřního prostředí organismu – integrita reflexního oblouku, temporary acoustic summation, 2. podmínky vnější akustické stimulace – stranovost stimulace, energy content of the stimulus a také 3. podmínky změn fyzikálních parametrů vnější stimulace v prostředí sluchového aparátu (podmínky smíšené) – vnější zvukovod, střední ucho.

V práci je na základě množství literárních údajů, vlastních klinických a experimentálních studií provedena systematizace všech podmínek potřebných k vyvolání třmínkového reflexu. Je vytvořen originální systém.

Klíčová slova:
trmínkový reflex, podmínky vzniku, systematika.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se