Mykotická sinusitída


Mycotic Sinusitis

The authors analyze a group of 14 patients with mycotic infection of the nasalcavity and paranasal sinuses. In 12 instances Aspergillus infection was involved and in two casesCandida infection. In 10 instances the mycosis was combined with bacterial infection – Grampositive and Gram negative microorganisms. Six patients were treated on a long-term basis withantibiotics. As to local predisposing factors, in nine instances chronic relapsing bacterial sinusitiswas found, in seven instances nasal polyps, in five instances a bullous middle concha and in threeinstances deviation of the nasal septum. The diagnosis was based on CT examination, rhinoendoscopyand histological examination which classfied the disease. In six instances a non-invasiveunilateral aspergillosis of the maxillary sinus was involeved, in one instance the maxillary sinusand ethmoid sinuses, in two instances the sphenoid cavity and in two instances the bullous middleconcha and maxillary sinus. Candida infection affected in one case the maxillary sinus and in onecase the maxillary sinus and the anterior ethmoid sinuses. All patients were subjected to rhinoendoscopicintervention. In five instances a combined operation was performed using also an externalapproach. In three instances the operation was safeguarded by antimycotics. After treatment thepatients had no relapses.

Key words:
mycosis aspergillosis, candidosis of the nasal and paranasal sinuses, rhinoendoscopicsurgery.


Autoři: M. Andrašovská;  J. Mudrák;  J. Kovaľ
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngológie a foniatrie LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. J. Kovaľ, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 1, pp. 18-21.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci sa analyzuje súbor 14 pacientov s mykotickou infekciou nosovej dutinya prínosových dutín. V 12 prípadoch išlo o aspergilovú a v dvoch prípadoch o kandidovú infekciu.V 10 prípadoch bola mykóza kombinovaná s bakteriálnou infekciou – Gram pozit. a Gram negat.mikroorganizmami. Šiesti pacienti boli liečení dlhodobo antibiotikami. Z lokálnych predispozičnýchfaktorov sa v deviatich prípadoch zistila chronická recidivujúca bakteriálna sinusitída, v siedmichprípadoch nosové polypy, v piatich prípadoch bulózna stredná koncha a v troch prípadochdeviácia nosovej priehradky. Diagnóza sa stanovila CT vyšetrením, rinoendoskopiou a histologickýmvyšetrením, ktoré súčasne aj chorobu klasifikovalo. Išlo v šiestich prípadoch o neinvazívnujednostrannú aspergilózu maxilárnej dutiny, v jednom prípade bola postihnutá maxilárna dutinaa etmoidy, v dvoch prípadoch sfenoidálna dutina a v dvoch prípadoch bulózna stredná konchaa maxilárna dutina. Kandidová infekcia postihovala v jednom prípade maxilárnu dutinu a v jednomprípade súčasne maxilárnu dutinu a predné etmoidálne dutinky. Každý pacient sa podrobil rinoendoskopickejintervencii. V piatich prípadoch sa operovalo kombinovane aj s využitím vonkajšiehoprístupu. V troch prípadoch sa operácia zaisťovala antimykotikami. Pacienti sú po liečbe bezrecidívy.

Klíčová slova:
mykóza, aspergilóza, kandidóza nosovej dutiny a prínosových dutín,rinoendoskopická chirurgia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se