Endonazální dakryocystorinostomie II.(Rozbor 208 operací)


Endonasal Dacryocystorhinostomy II. (Analysis of 208 Operations)

The authors present a group of 208 primary endonasal dacryocystorhinostomies(EDCR) which the performed in 1995-2000. Indication for surgery in children was most frequentlyinborn obstruction of the lacrimal ducts, in adults idiopathic obstruction of the lacrimal ducts.Twelve times the authors detected a dacryolith. From 167 subsaccal and saccal obstructions theyachieved cure or improvement in 153 cases, i.e. in 91.6%, in combined subsaccal and saccal obstructions in 17 instances, i.e. in 58.6%, of 12 suprasaccal obstructions only in four instances, i.e. 33.3%.As compared with adults, in the child patients the results were not worse. The most frequentcomplication was the development of postoperative haematoma of the eyelid and emphysema of theeyelids.The authors analyze the effect of auxiliary operations on the resultof EDCR. Most effective isresection of the head of the median concha where they achieved cure in 38 of 39 cases. If the resectionof the head of the concha was combined with anterior ethmoidectomy 20 of 23 cases were cured. Animportant influence is ascribed to the use of cannicular silicone stents. As however the stents wereused in complicated cases in children it was not possible to make a valid comparison of the groupwith and without a stent. The limiting factor for more frequent use of a stent can be also their price.In the discussion the authors present their own experience with EDCR. The authors use fortrepanation of the bone more frequently a chisel, when thereis a risk of ciccatrization of the stomaand a prominent head of the median concha they are in favour of its resection. For detection of theprojection of the lacrimal sac on the lateral wall they use most frequently bayomet forceps.

Key words:
endonasal dacryocystorhinostomy, results, resection of the head of the medianconcha, stents.


Autoři: P. Komínek ;  S. Červenka *;  R. Lenert
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D. Oční ambulance Otrokovice Oční ambulance Otrokovice *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 2, pp. 121-127.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají rozbor 208 primárních endonazálních dakryocystorinostomií (EDCR),které provedli v letech 1995-2000. Indikací k operaci byla u dětí nejčastěji vrozená neprůchodnostslzovodu, u dospělých idiopatická obstrukce slzovodu, 12krát nalezli dakryolit. Ze 167 subsakálníchči sakálních obstrukcí dosáhli vyléčení či zlepšení stavu ve 153 případech, tj. 91,6 %, ze 29 kombinovaných subsakálních a sakálních obstrukcí v 17 případech, tj. 58,6 %, z 12 suprasakálních obstrukcíjen ve čtyřech případech, tj. 33,3 %. Ve srovnání s dospělými nebylo u dětských pacientů dosaženohorších výsledků. Nejčastější komplikací byl vznik pooperačního hematomu víčka a emfyzémuvíček.Autoři rozebírají účinek pomocných zákroků na výsledek EDCR. Za nejúčinnější považují resekcihlavy střední skořepy, kde dosáhli vyléčení ve 38 případech z 39 operovaných, pokud byla resekcehlavy střední skořepy kombinována s přední etmoidektomií, bylo dosaženo vyléčení ve 20 z 23operovaných případů. Významný vliv je připisován i použití kanalikulárních silikonových stentů.Protože však stenty byly používány u komplikovanějších případů a dětí, nebylo možno provéstvalidní srovnání skupiny se stentem a skupiny bez stentu. Limitujícím faktorem pro častějšípoužívání stentu může být cena stentů.V diskusi jsou prezentovány vlastní zkušenosti s EDCR. Autoři používají k trepanaci kosti častějidláto, v případě rizika zajizvení stomie a prominující hlavy střední skořepy se spíše přiklánějí k jejíresekci. K vyhledání projekce slzného vaku na laterální stěně používají nejčastěji bajonetovoupinzetu.

Klíčová slova:
endonazální dakryocystorinostomie, výsledky, resekce hlavy střední skořepy,stenty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se