Angiofibromy nosohltanu


Angiofibromas of the Nasopharynx

The objective of the study was to evaluate the classification, therapeutic proceduresand therapeutic results in patients with angiofibroma of the nasopharynx. The study was retrospective, all results of preoperative imaging methods (CT and/or MR) were for the purpose of classification re-evaluated by one doctor. In the trial patients were included where the minimal follow upperiod was 12 months. The group comprised 22 patients operated in 1989-1999. Three patients ofthis group were operated on account of a relapse. The group comprised men aged 14-36 years, themean being 22 years. Radiological staging according to Chandler was used. The therapeutic resultswere evaluated on the basis of diagnostic imaging during the postoperative period. In all patientsCT was used and/or MR within the 7th postoperative day to rule out or confirm a residual tumour.A relapse of a tumour was diagnosed in patients without a postoperative residue where during thesubsequent follow up a relapse of a tumour was proved by an imaging method.The group did not comprise any patients with radiological classification I, five patients wereclassified as stage II, fourteen had classification III and three patients classification IV. In 18patients preoperative embolization of the afferent vessels was made. In all patients on surgery theapproach was via medial maxillectomy by incision from lateral rhinotomy, in one patient thisapproach was combined with the orbitozygomatic approach. In 18 patients (82 %) the operation wasradical, i.e. without a detectable residue after surgery. Patients with a residue were carefullyradiologically monitored, in one patient progression of the disease occurred and he was indicatedfor irradiation with Leksell’s gammaknife. In three patients a relapse of the disease developed. Therelapses were treated by surgery, in one patient in combination with irradiation with Leksell’sgammaknife. The residues and relapses were found in patients with tumours in the more advancedstages, i.e. III and IV.

Key words:
angiofibroma, embolization, surgery, classification.


Autoři: J. Betka;  B. Lischkeová;  T. Belšan *;  J. Bohutová **
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Neuwirth, CSc. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 2, pp. 75-83.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zhodnotit klasifikaci, terapeutický postup a výsledky léčby u nemocných s angiofibromem nosohltanu. Studie byla retrospektivní, všechny výsledky předoperačníchzobrazovacích metod (CT a/nebo MR) byly pro účely klasifikace znovu hodnoceny jedním lékařem.Do studie byli zařazeni nemocní, u kterých minimální doba sledování byla 12 měsíců. Souborpředstavovalo 22 nemocných, kteří byli operováni v letech 1989-1999. Tři nemocní z tohoto souborubyli operováni pro recidivu. V souboru byli muži ve věku 14-36 let, průměrný věk byl 22 let. Ve studiibyl použit radiologický staging podle Chandlera. Výsledky léčby byly hodnoceny na základědiagnostického zobrazení v pooperačním období. U všech nemocných bylo provedeno CT a/nebo MRvyšetření do sedmého pooperačního dne k vyloučení nebo potvrzení reziduálního tumoru. Recidivatumoru byla diagnostikována u nemocných bez pooperačního rezidua, u kterých se v průběhudalšího sledování prokázala recidiva tumoru zobrazovací metodou.V souboru nebyl žádný nemocný s radiologickou klasifikací I, pět nemocných bylo klasifikovánojako stadium II, čtrnáct mělo klasifikaci III a tři nemocní klasifikaci IV. U 18 nemocných bylaprovedena předoperační embolizace přívodných cév. U všech nemocných byla při operaci přístupová cesta mediální maxilektomií řezem z laterální rinotomie, u jednoho nemocného byl tentopřístup kombinován s přístupem orbitozygomatickým. U 18 nemocných (82 %) byla operace radikální, to je bez prokázaného rezidua po operaci. Nemocní s reziduem byli pečlivě radiologicky monito-rováni, u jednoho nemocného došlo k progresi onemocnění a byl indikován k ozáření Leksellovýmgamanožem. K recidivě onemocnění došlo u tří nemocných. Recidivy byly řešeny chirurgicky,u jednoho nemocného v kombinaci s ozářením Leksellovým gamanožem. Rezidua a recidivy sevyskytly u nemocných s tumorem patřícím do pokročilejšího stadia, tedy III a IV.

Klíčová slova:
angiofibrom nosohltanu, embolizace, chirurgie, klasifikace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se