Príspevok k objasneniu etiológieMeniérovej choroby


Contribution to the Elucidation of theEtiology of Méniére’s Disease

The authors submit a complex of immunological and immunochemical examinationsof patients with the working diagnosis of Méniére’s disease and progressive sensorineural hearingdisorder. All tests were made on the basis of solubilized antigens of the human cochlea. Isolatedproteins were characterized by SDS PAGE. For assessment of the immunological basis of the diseasethe authors used the following tests: immunoblotting, ELISA, CD69 analysis of peripheral CD3+lymphocytes by flow cytometry after stimulation with cochlear antigens and the lymphocytetransformation test. The tests revealed the irregular formation of autoantibodies and irregularactivation of periipheral circulating CD3+ lymphocytes in patients. This can be partially consideredthe result of local damage of the cochlea or expression of pathological surface structures andavailability of normally not present local antigens as a result of various stimuli (viral damage,pressure of endolymph etc.). Based on these results the view can be supported that Méniér e’s diseaseis from the etiological aspect beyond doubt an autoimmune disease. It is however possible that asa result of the induction of the however possible that as a results of the induction of the autoimmuneprocess the manifestations of the disease have a progressive trend.

Key words:
cochleovestibular disorder, Méniére’s disease, progressive sensorineural hearingdisorder, immunology.


Autoři: J. Rosocha;  J. Kovaľ;  M. Šuchaň;  A. Elbertová;  S. Krempaská
Působiště autorů: Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta MVDr. J. Rosocha, CSc. Klinika ORL a foniatrie, Lekárska fakulta UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. J. Kovaľ, CSc. Laboratórna časť oddelenia klinickej imunológie a alergológ
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 3, pp. 172-177.
Kategorie: Články

Souhrn

Práca predkladá komplex imunologických a imunochemických vyšetrení pacientovs pracovnou diagnózou Meniérova choroba a progresívna senzorineurálně porucha sluchu. Všetkytesty boli založené na báze solubilizovaných antigénov ľudskej kochley. Izolované proteíny bolicharakterizované SDS PAGE. Pre stanovenie imunologickej podstaty ochorenia sme použili nasledovné testy: imunobloting, ELISA, CD69 analýza periférnych CD3+ lymfocytov prietokovou cytometriou po stimulácii kochleárnymi antigénmi a lymfocyt transformačný test. Testy poukázali nanepravidelnosť tvorby autoprotilátok a na nepravidelnosť aktivizácie periférnyc h cirkulujúcichCD3+ lymfocytov u pacientov, čo môžeme parciálne uzavrieť ako dôsledok lokálneho poškodeniakochley alebo expresie patologických povrchových štruktúr sprístupnenia normálne sa nevyskytujúcich lokálnych antigénov v dôsledku rôznych stimulov (vírusové poškodenie, tlak endolymfy,a pod.). Na základe týchto výsledkov nie je možné vysloviť podporu tvrdeniu, že Meniérova chorobaje etiologicky jednoznačne autoimunitné ochorenie. Je však možné vysloviť názor, že v dôsledkunavodenia autoimunitného procesu prejavy ochorenia progredujú.

Klíčová slova:
kochleovestibulárna porucha, Meniérova choroba, progresívna senzorineurálnaporucha sluchu, imunológia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se