Slizniční melanomy hlavy a krku


Mucosal Melanomas of the Head and Neck

Mucosal melanomas are as compared with melanomas of the skin relatively rare. Only0.5 - 2% of all melanomas are on mucous membranes. In the area of the head and neck this appliesin particular to the area of the nasal cavity and paranasal sinuses and the oral cavity. The chieftherapeutic procedure is radical removal of the tumour, but the presence of tumours in these areasmakes surgical excision difficult. Surgical treatment is followed by actinotherapy, possibly immu-nochemotherapy.Due to the small number of hitherto published papers reporting on very small groups of patients,or rather a few cases, the concept of treatment is far from uniform. In the submitted report theauthors analyzed the clinical course of the disease in 17 patients who developed a mucosal melanoma in the area of the head and neck during the period of 1980 - 1998. They made a retrospectiveanalysis of the course of the disease, of lymphogenic and haematogenic secondaries and the type oftreatment. The tumour was six times on the lateral nasal wall, fourtimes on the septum and one caseeach in the maxillary sinus, the ethmoidal sinus, the epipharynx, in the lacrimal sac in the tonsilland in twice the hypopharynx.From the total number of 17 patients 10 were treated primarily by surgery, one by radiotherapy andthree by chemotherapy. In three patients only diagnostic surgery was performed. Primarily theoperation was supplemented in two patients by cervical bloc dissection. Surgical treatment wasfollowed by actinotherapy and in three cases by chemotherapy. After primary radiotherapy surgicaltreatment with subsequent chemotherapy was indicated. Primary chemotherapy was followedtwice by surgical treatment. In the total number of nine recurrences the authors selected asa further therapeutic modality five times surgery and four times chemotherapy. When chemotherapy was indicated it was as a rule combined with Khayat’s immunotherapy. In some instances othercytostatics were administered, or combinations of cytostatics. From the total number 40% patientssurvive for longer than three years, regardless of the provided treatment.

Key words:
malignant melanoma, mucosal melanoma.


Autoři: A. Slavíček;  J. Astl;  D. Válková;  J. Betka;  L. Petruželka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc., Praha Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 2, pp. 96-101.
Kategorie: Články

Souhrn

Slizniční melanom se ve srovnání s kožním vyskytuje relativně vzácně. Pouze 0,4 - 2 %všech melanomů se objevuje v oblasti sliznice. V oblasti hlavy a krku se jedná zejména o oblastdutiny nosu a vedlejších dutin nosních, ale také o dutinu ústní. Hlavním léčebným postupem jeradikální odstranění nádoru, ale výskyt tumoru v těchto oblastech širokou chirurgickou exciziznesnadňuje. Na chirurgické řešení navazuje léčba aktinoterapií, případně imunochemoterapií.Vzhledem k malému množství dosud publikovaných prací zpravujících o velmi malých skupináchpacientů, dosud spíše několika jednotlivých případech, je koncepce léčby velmi nejednotná. V uvedené zprávě byl analyzován klinický průběh onemocnění u 17 pacientů, kteří onemocněli melanomem sliznice v oblasti hlavy a krku v období let 1980 - 1998. Byla provedena retrospektivní analýzaprůběhu onemocnění, lymfogenních a hematogenních metastáz a dle typu ošetření. Nádor byllokalizován šestkrát na laterální stěně nosu, čtyřikrát na septu a po jednom případu v maxillárnídutině, etmoidální dutině, epifaryngu, v slzném vaku v tonzile a ve dvou v hypofaryngu.Z celkového počtu 17 pacientů bylo 10 léčeno primárně chirurgicky, jeden radioterapií a tři chemoterapií. U tří pacientů byl proveden pouze diagnostický výkon. Primárně byl výkon doplněn ve dvoupřípadech blokovou krční disekcí. Po chirurgické léčbě následovala ve čtyřech případech aktinoterapie a ve třech chemoterapie, po primární radioterapii byla indikována chirurgická léčbas následnou chemoterapií. Po primární chemoterapii následovala dvakrát chirurgická léčba. Z celkového počtu devíti rekurencí jsme jako další léčebnou modalitu volili chirurgii pětkrát a chemoterapii čtyřikrát. Pokud byla indikována chemoterapie, jednalo se obvykle o kombinacis imunoterapií podle Khayata. V některých případech byla podána jiná cytostatika nebo jejichkombinace. Z celkového počtu přežívá 40 % našich pacientů déle než tři roky bez ohledu na použitouléčbu.

Klíčová slova:
maligní melanom, slizniční melanom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se