Zpráva předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 2, pp. 113-116.
Kategorie: Z otorinolaryngologické společnosti

Tuto zprávu o činnosti podávám za období od 2. 6. 2006, kdy byla poslední zpráva přednesena na sjezdu ORL v Plzni.

V krátkosti bych vás chtěl seznámit s údaji z Ústavu zdravotních informací a statistiky ČR s tím, že se zmíním pouze o změnách, ke kterým od minulé zprávy došlo.

V České republice je v současné době zaregistrováno 797 ORL lékařů a 42 foniatrů. Počet lůžek klesl z 1778 na 1633. Počet foniatrických lůžek –20– zůstává stejný. Znamená to tedy, že připadá 2,23 lékaře na 1 lůžko v ORL a 2,86 lékaře na foniatrii. Pokud jde o využití lůžkového fondu, bylo každý den vyřazeno z provozu 145 lůžek. Jako zajímavou poznámku mi dovolte uvést údaj, který mi byl opakovaně potvrzen na setkání zástupců profesních organizací UEMS letos na Kypru – v současné době je pouze v Německu registrováno 264 českých otolaryngologů. Výše jejich úvazků se mi nepodařila zjistit.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku má v současné době zaregistrováno 847 otolaryngologů.

Pracovní složení výboru je následující: předseda – Kostřica; místopředsedové – Betka, Lejska; vědecký sekretář – Vokurka; pokladník – Navara; zapisovatel – Žallmann; členové – Komínek, Pellant, Rosická, Šram, Vydrová; revizní komise – Sláma, Šlapák, Kabelka.

V průběhu celého 4letého období se výbor scházel 4x – 6x ročně a problematika řešená v průběhu výborových schůzí byla pravidelně publikována v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie formou zápisu.

Dovolte, abych vyzvedl několik zásadních bodů činnosti:

A) Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR začala fungovat Akreditační komise, jejímž předsedou je prof. Betka, místopředsedou prof. Kostřica, zástupci pro dětskou ORL prof. Kabelka a prof. Šlapák. Tato Akreditační komise na pravidelných setkáních udělila akreditace pro jednotlivá pracoviště na podkladě přesně definovaných kritérií předkládaných členům Akreditační komise jejím tajemníkem doc. Astlem. Některá pracoviště byla požádána o doplnění požadovaných kritérií, v některých případech nebylo možno požadovaným akreditacím vyhovět. Všechna pracoviště požadující akreditaci byla písemně vyrozuměna o výsledku jednání Akreditační komise. Je rovněž zřízena Foniatrická a audiologická akreditační komise.

S akreditacemi a předpokládaným vytvořením jednotného systému atestačních zkoušek pro všechny členy Evropské Unie úzce souvisí i problematika v rámci UEMS. Tento orgán, kde z každé členské země Unie jsou nominováni 2 zástupci, se schází 1krát ročně na sjezdech UEMS. Za naši společnost na tomto poli pracovali Kostřica a Plzák. Jednání proběhla v Bratislavě v roce 2006 a v Limassolu v roce 2007. Tato velmi komplikovaná jednání ve snaze unifikovat požadavky a specializační přípravu ve všech zemích Evropské Unie, naráží na celou řadu problémů (jazykových, regionálních, historických a potom zejména na celoevropský požadavek na jednostupňovou specializační zkoušku). Zástupci České, Slovenské a Polské společnosti považují za mnohem praktičtější systém dvoustupňové atestační zkoušky, tak, jak jsme s nimi měli zkušenosti v uplynulých letech. Je rovněž na škodu, že poslední setkání zástupců UEMS bojkotovala Francie.

B) Nezměrné úsilí bylo věnováno jednání o sazebníku výkonů, proto se chci o této problematice zmínit podrobněji.

Původní registrační listy ORL oboru byly vytvořeny asi v roce 1991 a první sazebník byl vydán v roce 1992. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny materiálu, ceny nástrojů i přístrojů a objevují se i jiné materiály, je nutné promítnout aktualizaci cen do registračních listů. V posledních dvou letech probíhá revize zejména operačních výkonů, kde se materiálové vstupy výrazně navýšily.

Jednání o změně registračních listů probíhá nejprve na 2. dohodovací skupině, kde kromě zdravotních pojišťoven se jednání zúčastní i zástupci ČLK a zástupci ČLS JEP. Změny v registračních listech, odsouhlasené touto skupinou, jsou předloženy ke konečnému schválení , kde musí všechny strany souhlasit s přednesenými změnami. Jinak se výkony do novely sazebníku výkonů nezařadí.

ORL operační výkony přepracovali lékaři MUDr. Hložek, MUDr. Gál a MUDr. Školoudík. Jednání o ORL operačních výkonech probíhala od ledna 2007 do března 2007 a na 2. dohodovací skupině byla věcná a korektní. Ale při konečném jednání se pojišťovny zdržovaly hlasování, a proto nedošlo ke konsenzu při jednání; tudíž žádné změny v operačních ORL výkonech v novele sazebníku nebudou. Stejným způsobem pojišťovny reagovaly při schvalování operačních výkonů i u jiných oborů. Nabízí se otázka o smyslu práce 2. dohodovací skupiny, kdy posléze na konečném jednání pojišťovny vše zablokují, a tím zcela znehodnotí práci lékařů, kteří revizi výkonů věnovali mnoho hodin svého volného času. Do novely sazebníku se podařilo prosadit pár drobných změn u některých ambulantních výkonů:

  • a) u výkonu 71313 = nepřímá laryngoskopie zvětšovací endoskopickou optikou – navýšení o 46 bodů,
  • b) u výkonu 71317 = nazoepifaryngoskopie rigidní optikou - navýšení o 49 bodů,
  • c) u výkonu 71131 = použití mikroskopu v ORL ambulantní praxi – navýšení o 6 bodů.

V novele sazebníku je opět schváleno sdílení všech audiologických výkonů i pro odbornost 701. V minulém sazebníku byly zařazeny jen pro odbornost 702 – audiologii a foniatrii.

Nový sazebník je v platnosti od 1. 1. 2008.

Nesmírně přínosná byla při těchto jednáních přítomnost MUDr. Heleny Rosické.

C) Webové stránky fungující pod názvem - www.otolaryngologie.cz – správce nadále dr. Erbák.

D) Výbor se rovněž zabýval problematikou sluchadel a zvažoval zavedení činnosti tzv. akustiků v této problematice. Dále zaujal stanovisko k problematice sluchadel BAHA a kochleárních implantátů.

E) Výbor pravidelně nominoval na žádost MZ ČR zástupce pro výběrová řízení pro poskytování ORL péče v jednotlivých krajích. Tato jednání doposud probíhají a pouze kromě jednoho případu došlo vždy k nasmlouvání výkonů pro otorinolaryngologii ve všech dosud projednávaných výběrových řízeních.

F) Výbor rovněž doporučil akceptovat požadavek operatéra při provádění hemokoagulačních a ostatních předoperačních vyšetřeních u adenotomií, neboť operatér je odpovědný za zdárný průběh tohoto operačního výkonu.

G) Výbor společnosti se velmi detailně zabýval kandidaturou České republiky pro pořádání EUFOS kongresu v Praze v roce 2011. Při této příležitosti Prahu navštívil tehdejší prezident EUFOSu prof. Petr Clement a zhodnotil kladně možnosti České republiky, potažmo Prahy, k organizaci tohoto největšího evropského shromáždění otolaryngologů. Byla vypracována rozsáhlá nabídková publikace, která byla předložena na plenární schůzi EUFOSu ve Vídni koncem června t.r. Patronaci nad touto akcí, kromě jiných, převzal i bývalý prezident České republiky Václav Havel.

Jako zásadní nevýhoda kandidatury České republiky, kterou předložili plénu Betka a Kostřica při krátkých vystoupeních na plenární schůzi všech evropských organizací, se projevil ten fakt, že Vídeň, jako současný hostitel evropského kongresu, je lokoregionálně velmi blízká Praze, i když podle zásadních pravidel EUFOSu na rotaci kongresů Praha jako odlišný region od Vídně tuto podmínku splňovala. Pravděpodobně z tohoto důvodu byla dána přednost Barceloně, na čemž se jistě promítl i ten fakt, že Barcelona o tento kongres usilovala již podruhé. Z toho se dá odvodit, že byl snad položen smysluplný základ pro eventuální další kandidaturu v následujícím řádném termínu.

Vědecká činnost:

V uplynulém období byl uspořádán 69. kongres naší společnosti v Plzni, dále pak v následujícím (tedy letošním) roce společný sjezd České a Slovenské otorinolaryngologické společnosti v Piešťanech. Pravidelně probíhají měsíční schůze v Praze, Brně, Hradci Králové a Olomouci podle programu časově harmonizovaném vědeckým sekretářem doc. Vokurkou. Pravidelně jsou rovněž pořádána setkání v Plzni, Olomouci, Ústí nad Labem, Luhačovicích a v Karlově Studánce. Tradičně rovněž probíhá setkání českých a středoněmeckých otolaryngologů pod taktovkou prof. Pellanta. V roce 2006 se konaly Pracovní dny chirurgů lební baze ve Dvoře Králové nad Labem a Sjezd vojenských otorinolaryngologů s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně.

Velmi dobrou úroveň a vědeckou náplň prokázaly Chvojkovy dny v Olomouci, Střešovické jaro v Praze a Setkání jihočeských otolaryngologů. Kromě těchto výše zmíněných činností je jistě celá řada lokoregionálních vědeckých seminářů a přednáškových či školících akcí, které zde pro nedostatek času nelze všechny vyjmenovat.

Velmi významnou a úspěšnou akcí bylo uspořádání 3. světového kongresu Mezinárodní federace onkologických společností hlavy a krku (IFHNOS), který se konal v Praze v červnu v roce 2006. Tato svým způsobem mimořádně náročná akce po stránce organizační, vědecké a společenské byla zorganizována zejména prof. Betkou, doc. Klozarem a dalšími členy kolektivu pracovníků ORL kliniky v Motole. Jako velmi záslužnou skutečností je vydání abstrakt o 233 stránkách, která vyšla jako Supplementum časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie.

V průběhu EUFOS kongresu Betka a Kostřica byli moderátory kulatých stolů a dále pak oba byli i předsedy panelových sekcí. Kostřica byl předsedou komise hodnotící postery na EUFOS kongresu.

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie úspěšně funguje pod patronací šéfredaktora prim. MUDr. Zdeňka Voldřicha, DrSc., čehož důkazem je citovanost tohoto časopisu na serveru MEDLINE, kde jsou abstrakta již od 3. čísla roku 2007 uvedena. Toto jistě svědčí o dobré úrovni tohoto časopisu a zejména pak starostlivosti šéfredaktora. Na redakční radě v Piešťanech v letošním roce bylo předběžně dohodnuto, že od roku 2009 by se stal šéfredaktorem časopisu doc. MUDr. Miroslav Astl, Ph.D, pokud ho touto funkcí budoucí výbor pověří.

Pracovníci kliniky v Motole a FN u sv. Anny v Brně zpracovali problematiku ORL v budoucím Repetitoriu pod koordinací prim. Zdeňka Voldřicha.

O dalších akcích, ať už čistě organizačního charakteru či zaměřených na vědeckou činnost, se zmíním v souboru činností jednotlivých sekcí naší společnosti:

Otoneurologická sekce – prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.

Byl zorganizován Otoneurologický den při celostátním ORL kongresu. Dále se členové sekce zúčastnili mezinárodního kongresu NES v Bad Kissingenu v roce 2006 a společně s doc. Hahnem uspořádali Postcongress 33. NES kongresu v Praze na podzim roku 2006.

Předseda sekce prof. Novotný byl navržen k mezinárodní ceně Claussen Award, která mu bude udělena v březnu příštího roku v Německu.

Byla jimi rovněž zorganizována Otoneurologická konference v Praze v září letošního roku. Členové sekce rovněž aktivně publikovali v našem i zahraničním tisku (USA, Ukrajina, Itálie).

Sekce mladých otolaryngologů – MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Předseda dr. Jan Plzák se svými spolupracovníky se podílel na zastoupení reprezentantů ČR na výše zmíněném kongresu EUFOS ve Vídni. V současné době připravují pořádání společného již 12. kongresu mladých otolaryngologů v Jablonném nad Orlicí.

Otologická sekce – prim. MUDr. Jan Šejna, CSc.

Předseda Otologické sekce prim. Šejna s členy Otologické společnosti se spolupodílel na pořádání 46. otologického dne s pořadatelem prof. Šlapákem v loňském roce v Mikulově. Dále se členové sekce aktivně podíleli přednáškami na sympoziu ,,Diagnosis and Treatment of Sensory Disorders“ konaném v březnu letošního roku v Praze a dále se pak aktivně zúčastnili 16. jihočeských ORL dnů v dubnu letošního roku v Českých Budějovicích.

Onkologická sekce – doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Cíle: Posláním sekce je usilovat o výměnu informací o léčbě nádorů hlavy a krku především v rámci otolaryngologické obce, ale i mezi otolaryngology a příslušníky jiných specializací.

Organizační struktura: Sekce volně sdružuje zájemce o onkologickou problematiku v oblasti hlavy a krku. Členství v sekci není formalizováno. Na činnosti se podílí otolaryngologové, onkologové, ale také lékaři jiných specializací, především neurochirurgové a stomatochirurgové. Onkologická sekce se opakovaně angažuje v rámci International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS).

Činnost: Nejvýznamnější akcí, na jejíž přípravě se v uplynulém období sekce podílela, byl 3. kongres Mezinárodní federace onkologických společností hlavy a krku (International Federation of Head and Neck Oncological Societies – IFHNOS). Kongres se konal 27. 6. až 1. 7. 2006 v Kongresovém centru v Praze. Kongresu se zúčastnilo 802 delegátů z 64 zemí světa. Jak o tom svědčí četné reakce z nejrůznějších zemí, šlo o akci po stránce organizační i odborné velmi zdařilou. Během kongresu zasedal i Governing Council IFHNOS, v němž měla Onkologická sekce zastoupení. Jako místo konání dalšího kongresu IFHNOS v roce 2010 byl stanoven Soul, Korea.

Sekce ambulantních otorilaryngologů a foniatrů – MUDr. Zdeněk Fink

Členové sekce uspořádali 4 celostátní kongresy určené tématikou pro ambulantní otolaryngology a foniatry, a to v Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou, na Devíti Skalách a v Humpolci. Mají vlastní webové stránky.

Pediatrická sekce – doc. MUDr. Zdeněk Kabelka. a prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Členové sekce zorganizovali přednáškové soboty pro pediatry s ORL pediatrickou problematikou a 10 klinických seminářů. Rovněž participovali na Motolském setkání pro primáře dětských ORL oddělení ČR. V roce 2006 rovněž uspořádali přednášku v Senátu Parlamentu ČR na podporu všeobecného novorozeneckého screeningu a ustanovili pak Výbor pro podporu novorozeneckého screeningu (s foniatry a neonatology).

Bohužel se nepodařilo získat grant Visegrádských fondů o podporu ESPO v roce 2008.

Farmakologická sekce – prim. MUDr. Pavol Jablonický

Hlavní pracovní tíha spočívala v účasti na pracovních komisích při zařazování nových léčiv v rámci oboru, v připomínkovém řízení při tvorbě nových vyhlášek, novel a hlavně účasti v Kategorizační komisi při MZ ČR, vedenou prof. Švihovcem. Činnost této komise byla v posledním roce novým ministrem pozastavena a výhled její další činnosti či existence nebyly ještě ze strany ministerstva stanoveny.

Další činnost spočívala v koordinaci jednotné farmakologické politiky v léčbě akutních a chronických zánětů v oblasti horních dýchacích cest. Výstupem této činnosti bylo vytvoření doporučených postupů pro léčbu akutních a chronických zánětů horních dýchacích cest, publikovaných samostatně nebo v odborných časopisech pro praktické lékaře.

V rámci farmakologické politiky velkých nemocnic byly vytvořeny podklady pro účelnou farmakoterapii našeho oboru v rámci vytvoření Pozitivního léčebného listu.

V oblasti nově navrhovaného systému platby za diagnózu (DRG systém) byla zpracována přípravná koncepce pro obor, která již zkušebně probíhá na některých vybraných pracovištích.

Činnost sekce pro foniatrii a pedaudiologii – MUDr. Ivan Jedlička

Sekcí byl uspořádán 5. česko-slovenský foniatrický kongres a XVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové v Praze v termínu 3. - 5. 10. 2007.

Dále byly uspořádány 3 odborné celostátní klinické semináře ve spolupráci s Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze.

Členové sekce se zúčastnili lektorského kurzu Special Olympics International – zajistili provádění screeningu sluchu při celoevropských letních hrách v Římě ve dnech 1. - 4. 10. 2007, dále pak přednesli několik odborných přednášek na Psychorehabilitačním kurzu pro rodiče se sluchově postiženými dětmi od 24. do 27. 9. 2007.

Doc. Šram se zúčastnil kongresu foniatrů německé, švýcarské a rakouské foniatrické společnosti v Insbrucku, kde byl požádán o vytvoření Evropské akademie péče o mezilidskou komunikaci v Praze. Dále zde bylo projednáno pokračování ve výzkumu hlasu v projektech EUREKA.

Dr. Švec vede komisi ,,HLAS“ mezinárodní celosvětové organizace IALP.

Rinologická sekce - doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

Sekce uspořádala 12. a 13. dny RAPL v Karlově Studánce a její vedoucí rovněž pořádal kurzy endoskopické endonazální chirurgie v Hradci Králové. Minulý měsíc tam proběhl slavnostní seminář s účastí prof. Wiganda – jednoho ze zakladatelů endonazální chirurgie ve světě, kdy mu při této příležitosti po jeho přednášce bylo uděleno čestné členství naší společnosti.

Jistě nebylo možné při bohatých aktivitách naší společnosti vystříhat se opomenutí jmenovat některé proběhlé akce. Věřte mi, prosím, že to nebylo úmyslně. Pokud k tomu došlo, pak se pořadatelům takovýchto akcí omlouvám.

Jako poslední, ale neméně důležité, je moje poděkování všem členům výboru za jejich 4letou obětavou činnost při řízení naší společnosti, stejně tak jako všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na jejích zdárných aktivitách.

Došlo 28. 1. 2008

V Brně dne 4. 12. 2007

Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se