Vliv sinusoidního magnetického pole 0,5 mT/50 Hz na inhibici adherence leukocytů získaných z krve pacientů s karcinomy hlavy a krku


Influence of 0.5 mT/50Hz Magnetic Field on Inhibition of Adherence of Leukocytes Obtained from Blood of Patients with Head and Neck Cancer

Peripheral blood of 76 patients with head and neck cancer was sampled before the beginning of therapy during 2002 and 2003. CD 4 lymphocytes were separated from the blood. Their ability to adhere to the surface in relation to the presence of antigen (Leukocyte Adherence Inhibition Assay - LAI) was observed. A specific antigen made from the relevant tumor tissue (mitochondrial antigen of tumor cells) was used as well as a non-specific antigen made from serum of inbred mice of C3H/H2K strain, infected with LDH virus (capsid antigen). The results were evaluated by means of non-adherence index (NAI). The experiment was repeated after exposure of the substrate to magnetic sinusoid field (MSP) supply voltage frequency of 0,5 mT induction. The results were evaluated in the same way and compared by t-test for two independent samples. At the same time, identical experiments were performed with CD4 lymphocytes of a control group, obtained from sera of healthy individuals (a group of 76 voluntary blood donors). Results of the measurement showed that CD4 lymphocytes, obtained from the blood of patients with larynx and pharynx cancer display, after exposure to MSP of supply voltage frequency of 0.5mT induction, significantly higher ability to adhere to the surface. The same effect was observed in the control group of CD4 lymphocytes, obtained from blood donors. However, the NAI values in the latter group were significantly lower without exposure as well as after the exposure to MSP. Assuming that the adhering ability of lymphocytes is a manifestation of cell-mediated immunity (CMI), it may be concluded that MSP positively influences CMI in the case of MSP supply voltage frequency of 0.5mT.

Key words:
larynx and pharynx cancer, magnetic sinusoid field – Leukocyte Adherence Inhibition assay


Autoři: A. Čoček;  A. Jandová;  J. Pokorný 1;  A. Dohnalová 2;  M. Ambruš 3;  A. Hahn
Působiště autorů: Klinika ORL 3. LF UK a FNKV, Praha přednosta doc. MUDr. A. Hahn, CSc. Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Praha ;  vedoucí Ing. V. Matějec, CSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha 1;  vedoucí doc. MUDr. O. Kittnar, CSc. Klinika radioterapie a onkologie 3. LF UK a FNKV, Praha 2;  pověřený přednosta MUDr. M. Kubecová 3
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 3, pp. 160-162.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
V letech 2002 a 2003 byla odebrána před zahájením léčby periferní krev 76 nemocným s karcinomem hrtanu a hltanu. Z krve byly separovány CD4 lymfocyty. Sledovali jsme jejich schopnost adherence k povrchu v závislosti na přítomnosti antigenu (test inhibice adherence leukocytů – LAI assay). Jako antigen byl použit specifický antigen, vyrobený z příslušné nádorové tkáně (mitochondriální antigen nádorové buňky) a nespecifický antigen, vyrobený ze séra inbredních myší kmene C3H/H2K, infikovaných LDH virem (kapsidový antigen). Výsledky byly hodnoceny pomocí non-adherence index (NAI). Pokus byl opakován při expozici substrátu magnetickému sinusoidnímu poli (MSP) síťového kmitočtu o indukci 0,5 mT. Výsledky byly vyhodnoceny stejným způsobem a porovnány pomocí t-testu pro dva nezávislé výběry. Současně byly provedeny identické pokusy s CD4 lymfocyty kontrolní skupiny, které byly získány ze séra zdravých lidí (skupina 76 dobrovolných dárců krve). Výsledky měření ukázaly, že CD4 lymfocyty, získané z krve pacientů s karcinomy hrtanu a hltanu, mají po expozici MSP síťového kmitočtu o indukci 0,5 mT, statisticky významně zvýšenou schopnost adherovat k povrchu. Stejný efekt byl zaznamenán v kontrolní skupině CD4 lymfocytů, získaných od dárců krve. Hodnoty NAI jsou zde však statisticky významně nižší, a to jak bez expozice, tak při expozici MSP. Za předpokladu, že schopnost adherence lymfocytů je projem buňkami mediované imunity (CMI), lze konstatovat, že MSP ovlivňuje CMI, a to v případě MSP síťového kmitočtu o indukci 0,5 mT pozitivním způsobem.

Klíčová slova:
karcinom hrtanu a hltanu, magnetické sinusoidní pole, test inhibice adherence leukocytů.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se