HPV a riziko orálníhoa orofaryngeálního karcinomu


HPV and theRisk of Oral and Oropharyngeal Carcinoma

The results of epidemiological, molecular biological and immunological studiessuggest that human papillomaviruses (HPV) are most likely etiologically involved in some types ofhead and neck carcinomas. In the Czech Republic no research on the association of HPV and headand neck cancer has been done so far.The aim of the present study was to determine the prevalence and a type of HPV DNA in tissuespecimens of oropharyngeal and oral cancer cases and to find out, whether clinical and epidemiologicalfeatures suchas gender, age, exposure to most frequent risk factors, sexual behavior,localization and extent of tumor could be related to the presence of HPV. In the group of patients aswell as in controls the presence of HPV DNA was also determined in cytological material from oralrinses and the presence of HPV-specific antibodies in sera was ascertained. HPV DNA was detectedby polymerase chain reaction (PCR) and Southern blot hybridization, typing was performed usingnucleotide DNA sequencing. Presence of HPV-specific antibodies in sera was carried out by ELISA.HPV DNA was detected in 69% of 42 tumor samples tested. Sixty four percent of the positive tumorscontained HPV16. Non-smokers and non-drinkers had higher prevalence of HPV DNA. HPV DNApresence was not related to age, gender, and sexual behavior, size of tumor and presence of regionalmetastases. Statistically significant correlation was found among the presence of HPV DNA in thetumor tissue, in the cytological specimen from oral rinses and in the presence of HPV-specificantibodies. The level of antibodies decreased after successful treatment. This data suggest thatHPV-specific antibodiesmight serve as a specific marker of the recurrence of the disease during thefollow-up of patients. Further longitudinal study will also elucidate the possible impact of HPV DNApresence on prognosis of the disease.

Key words:
oropharyngeal carcinoma, epidemiology, HPV, antibodies.


Autoři: J. Klozar ;  P. Klimák;  R. Kodet *;  M. Saláková **;  J. Šmahelová **;  E. Hamšíková **;  R. Tachezy **
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Ústav patologické anatomie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. * **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 60-64.
Kategorie: Články

Souhrn

Výsledky studií naznačují, že lidské papillomaviry (HPV)hrají roli v etiologii některýchtypů karcinomů hlavy a krku. Cílem naší práce bylo určit prevalenci HPV DNA a zastoupení HPVtypů v histologickém materiálu odebraném z nádorů orofaryngu a dutiny ústní. Dále jsmezjišťovali,zda některé epidemiologické a klinické charakteristiky, jako je pohlaví, věk, kouření, konzumacealkoholu, sexuální chování, lokalizace a rozsah nádorů, se liší u pacientů s HPV DNA pozitivnímia negativními nádory. U pacientů a kontrol byla HPV DNA detekována rovněž ve výplachu dutinyústní. Séra jsme vyšetřovali na přítomnost HPV-specifickýchpro tilátek. HPV DNA jsme nalezliu 69 % testovanýchnádo rů. Nejčastěji byl zastoupen typ HPV16. Vyšší prevalence HPV DNA bylazjištěna u nekuřáků a abstinentů. Pacienti s HPV DNA pozitivními a negativními nádory se nelišilipohlavím, věkem ani sexuálním chováním. Stejně tak jsme mezi oběma skupinami nezjistili rozdílve velikosti primárního nádoru ani ve výskytu regionálních metastáz. Byla zjištěna dobrá korelacemezi přítomností HPV DNA ve tkáni nádoru, v buňkáchz výplachu dutiny ústní a přítomnostiprotilátek v sérechpac ientů. Hladina protilátek po prodělané úspěšné léčbě klesala, nasvědčujetomu, že by se tento sérologický marker mohl uplatnit při sledování pacientů po odstranění nádoru.Pokračování studie může ukázat význam přítomnosti HPV DNA pro prognózu onemocnění.

Klíčová slova:
orofaryngeální karcinom, epidemiologie, HPV, protilátky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se