Indikace a funkční výsledkyseptoplastik– výsledky prospektivní studie


Indications and Functional Results of Septoplasty – Resultsof a Prospective Study

S u m m a r y:
Irregularity of nasal septum occurs in 80% of population, but not all of them re offunctional significance. The paper presents the results of a prospective study aimed at evaluationof correct indication for septoplasty,which should differentiate,whether nasal obstruction is causedby is caused by irregular nasal septum or mucosal changes in nasal cavity, to determine significanceof individual types of septum deformities in nasal obstruction with the use of rhinomanometrycompared with subjective evaluation and to measure functional effect of seroplasty. The groupincluded 63 examined patients (48men, 15women at the average age of 32 years),whowere indicatedfor septoplasty by common methods of examination (anterior rhinoscopy, case history). Fortypatients showed up for the measurement after the surgery. The objective examination of nasalpatency was tested by the rhinomanometric device ATHMOS 300. The mean value of nasal resistance(R) before the operation on the examined patients was 0.7 before the anamization and 0.4 afterthe anemization. This value is almost three-fold higher than normal values.However, normal valuesof nasal resistance R up to 0.25 were observed in 12 patients (20%). A subjective improvement ofnasal patency after the operation was reported by 36 patients (90%), remaining unchanged in theremaining four subjects. The resulting value of nasal resistance of the whole group after theoperation was 0.33 before anemization and 0.28 afterwards. It did not reach physiological values,but came close to them. The mean values of nasal resistance of the whole group improved by 55%.In the 40 surgically treated patients, normal values of R < 0.25 were established in 21 (52 %) only, allof them being satisfied with the outcome. In the other 19 (48%) patients, 15 subjected were satisfiedwith the results. However, objective improvement was reached in 52% of examined subjects only incontrast to 90% of patients being satisfied from subjective point of view. In the group of patientswhere objective improvement of R was established, there were no subjects considering the effect asinsufficient. This discrepancy was mostly due to patients with allergic rhinitis who experiencedsubjective improvement of nasal patency in spite of lasting rhinitis, although the objective valuesof nasal resistance did not changed significantly. The group with allergic rhinitis and a small septumdeformity represents a most controversial indication for septoplasty. The best improvement afterthe operation became obvious in patients with posttraumatic septum deformity who representedmost of the group. Rhinomanometric examination contributed to correct selection of patients for the operation especially in controversial cases, when clinical examination did not correlate withsubjective complaints of the patient.

Key words:
septoplasty, nasal septum, rhinomanometry, nasal resistance.


Autoři: D. Kučerová;  P. Vrabec;  Z. Kuchynková
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 1, pp. 25-29.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Nerovnost nosní přepážky se objevuje u 80 % populace, přičemž ne všechny deviace jsoufunkčně významné. Práce představuje výsledky prospektivní studie, cílem které bylo zhodnotitsprávnost indikace k septoplastice; rozlišit, zda je nosní neprůchodnost způsobena nerovnou nosnípřepážkou nebo slizničními změnami v nosní dutině, určit významnost jednotlivých typů deformitsepta na nosní průchodnost, zhodnotit objektivní parametry nosní průchodnosti s využitím rinomanometrieve srovnání se subjektivním hodnocením a změřit funkční efekt septoplastiky. V souborubylo vyšetřených 63 pacientů (48 mužů a 15 žen s věkovým průměrem 32 let), kteří již byli indikovánik septoplastice běžnými vyšetřovacími metodami (přední rinoskopie, anamnéza). K měření pooperaci se dostavilo 40 z nich. K objektivnímu měření nosní průchodnosti jsme využili rinomanometrickýpřístroj ATHMOS 300. Ve vyšetřeném souboru pacientů byla před operací průměrnáhodnota nosního odporu R před anemizací 0,7 a po anemizaci 0,4. Ve srovnání s normálnímihodnotami je tato hodnota téměř trojnásobně vyšší. Zaznamenali jsme však i normální hodnotunosního odporu R do 0,25 u 12 pacientů (20 %). Subjektivní zlepšení nosní průchodnosti po operaciudalo 36 operovaných (90 %), u zbylých čtyř pacientů zůstala nosní průchodnost nezměněna.Výslednáhodnota nosní rezistence celého souboru po operaci byla 0,33 před anemizací a 0,28 po anemizaci.Nedosáhla normálních hodnot, velmi se k nim však přiblížila. Průměrná hodnota nosního odporucelého souboru se zlepšila o 55 %. Ze skupiny pooperačně měřených 40 pacientů jsme normálníhodnoty R < 0,25 naměřili pouze u 21 vyšetřených (52 %), všichni byli s efektem operace spokojení.Z ostatních 19 (48 %) měřených se stále vysokým R bylo s efektem operace spokojených 15 pacientů.Objektivně tak bylo zlepšených pouze 52 % vyšetřených, na rozdíl od subjektivního zlepšení 90 %vyšetřených. Skupina, která by hodnotila efekt operace za nedostatečný při objektivním zlepšeníR, se v souboru nevyskytla. Největší podíl na této diskrepanci mají pacienti s alergickou rýmou,u kterých se po operaci subjektivně zlepšila nosní průchodnost i při přetrvávající rýmě, objektivněse však hodnoty nosního odporu zásadně nezměnily. Tato skupina s alergickou rýmou a malouseptální deformitou je v indikaci k septoplastice nejspornější. Největší přínos operace se prokázalu pacientů s posttraumatickou deformitou septa, kterých bylo také v souboru nejvíce. Rinomanometrickévyšetření je přínosné ve správném výběru pacientů k operaci, a to hlavně ve spornýchpřípadech, kdy klinické vyšetření nekoreluje se subjektivními obtížemi pacienta.

Klíčová slova:
septoplastika, nosní septum, rinomanometrie, nosní odpor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se