Binaurální korekce sluchové vady


Binaural Correction of Hearing Loss

S u m m a r y:
The first part of the contribution summarizes theoretical aspects of binaural hearingand present physical and physiological principles playing a role there. The main advantage ofbinaural hearing includes binaural summation, possibility of directional hearing, and the eliminationof the role of acoustic shade of the head as well as an increased signal-noise ratio in the centralhearing organ. The authors discuss mono-aural and binaural correction with the hearing aid andpresent advantages of binaural correction which, among other things, exert a lower load on thehearing organ and enables the space and directional hearing and, especially, offer a better comprehensibilityof speech on the background of disturbing side sounds.The second part of the contribution presents the results of evaluating a group of patients, who usebinaural correction with hearing aid permanently and become adapted to them. The evaluationwasbased on the results of a questionnaire, filled out by the users, as well as the results of thediscrimination test, which evaluated understanding of a standard set of words on the backgroundof disturbing white noise with a precisely defined signal-noise ratio. Both kinds of evaluationunivocally proved that the use of hearing aid on both ears is of definitive advantage in most casesand provides a substantial improvement of hearing comfort and comprehensibility of speech. Itshould be therefore a method of choice especially for persons in active age and generally in patientswith higher requirements for communication abilities.

Key words:
binaural hearing, correction with hearing aid.


Autoři: R. Havlík;  P. Weberová;  M. Lejska
Působiště autorů: AUDIO-Fon centr s. r. o., Brno, přednosta prim. MUDr. M. Lejska, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 1, pp. 20-24.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
V první části sdělení autoři shrnují teoretické aspekty binaurálního slyšení a uvádějífyzikální a fyziologické principy, které se při něm uplatňují. Hlavními výhodami binaurálníhoposlechu jsou binaurální sumace, schopnost směrového slyšení, eliminace vlivu akustického stínuhlavy a zvýšení poměru signál-šum v centrálním sluchovém orgánu. Následuje úvaha o monaurálnía binaurální korekci sluchadlem a jsou uvedeny přednosti binaurální korekce, která mimo jinéméně zatěžuje sluchový orgán a uživateli sluchadla umožňuje prostorové i směrové slyšení a zejménalepší srozumitelnost řeči na pozadí rušivých vedlejších zvuků.Ve druhé části pak autoři prezentují výsledky hodnocení souboru pacientů, kteří binaurální korekcisluchadly trvale používají a jsou na ni adaptováni. Hodnocení je založeno jednak na výsledkudotazníku, který uživatelé sluchadel vyplnili, jednak na základě výsledku diskriminačního testu,při kterém bylo hodnoceno rozumění standardní sestavy slov na pozadí rušivého šumu s přesnědefinovaným poměrem signál-šum. Z obojího jednoznačně vyplývá, že použití sluchadla na obouuších je ve většině případů velmi přínosné a poskytuje podstatné zlepšení poslechového komfortua srozumitelnosti řeči. Proto by mělo být metodou volby zejména u osob v aktivním věku a obecněu pacientů s vyššími nároky na komunikační schopnosti.

Klíčová slova:
binaurální slyšení, korekce sluchadly.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se