Syndrom Freyové po parotidektomii -léčba roztokem chloridu hlinitého


Frey’s Syndrome after Parotidectomy - Treatment with a Aluminum Chloride Solution

Frey’s syndrome (syndrome of the auriculotemporal nerve) which may develop afterparotidectomy is characterized by a triad of symptoms - perspiration, reddening and increasedsensation of heat in the temporal and preauricular region. The syndrome develops due to theaberrant growth of postganglionic, parasympathetic secretomotor fibres into the sheaths of denervated sweat glands.In 1991 to 1997 at the ENT department of the hospital in Frýdek Místek and ENT department of theVítkovice hospital in Ostrava 167 operations of the parotid gland were performed. In 90% conservative superficial parotidectomy (CSPE) was performed, in the remaining patients conservative totalparotidectomy (CTPE) or total radical parotidectomy (TRPE). Seventy-five per cent patients wereoperated on account of a benign tumour, 15% on account of chronic inflammation, 10% on accountof a malignant tumour.In December 1998 the patients were sent questionnaires focused on complaints described by Frey.116 patients replied (70%). Quite free from Frey’s syndrome were 48 patients (42%). The criteria ofFrey’s syndrome were met by 41 patients (35%) which is consistent with data in the literature.Twenty-two patients with Frey’s syndrome were subjected to a baseline examination, incl. Minor’stest. Twelve patients had local treatment with aluminium chloride. Treatment involved dailyapplication of a 15% solution of aluminium chloride to the affected area for a period of eight months.In one instance the complaints receded, in nine instances they improved and in two patients thecondition did not change. According to Minor’s test the areas of pathological secretion were reducedby at least 50% in all patients.Local treatment is the method of therapeutic choice in patients suffering from Frey’s syndrome aftersurgery of the parotid gland.

Key words:
parotidectomy, Frey’s syndrome, auriculotemporal nerve, aluminium chloridesolution, Minor’s test.


Autoři: R. Lenert;  O. Němeček;  Pavel Komínek
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku - Místku, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D. ORL oddělení Vítkovická nemocnice, Ostrava, primář MUDr. I. Slezáček
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 1, pp. 41-46.
Kategorie: Články

Souhrn

Syndrom Freyové (syndrom n. auriculotemporalis), který může vzniknout po parotidek-tomii, je charakterizován triádou příznaků - pocením, zčervenáním a zvýšeným pocitem teplav temporální a preaurikulární krajině. Syndrom vzniká aberantním růstem postgangliových parasympatických sekretomotorických vláken do pochev denervovaných potních žlaz.V letech 1991 až 1997 bylo na ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku a ORL oddělení Vítkovickénemocnice v Ostravě provedeno 167 operací příušní žlázy. V 90 % byla provedena konzervativnísuperficiální parotidektomie (KSPE), u zbývajících pacientů byla provedena konzervativní totálníparotidektomie (KTPE) nebo totální radikální parotidektomie (TRPE). Sedmdesát pět procentpacientů bylo operováno pro benigní tumor, 15 % pro chronický zánět, 10 % pro maligní tumor.V prosinci 1998 byli pacienti obesláni dotazníkem zaměřeným na obtíže popisované Freyovou.Odpovědělo 116 pacientů (70 %). Zcela bez známek syndromu Freyové bylo 48 pacientů (42 %).Kritéria syndromu Freyové splňovalo 41 pacientů (35 %), což odpovídá literárním údajům.Dvaadvacet pacientů se syndromem Freyové se podrobilo vstupnímu vyšetření, včetně Minorovatestu. Dvanáct pacientů se podrobilo místní léčbě roztokem chloridu hlinitého. Léčba spočívalav denním potírání postižené oblasti 15% roztokem chloridu hlinitého po dobu osmi měsíců. V jednompřípadě došlo k vymizení obtíží, v devíti případech došlo ke zlepšení, u dvou pacientů nedošlo kezměně stavu. Podle Minorova testu došlo ke zmenšení okrsků patologické sekrece nejméně o 50 %u všech pacientů.Místní léčba je metodou terapeutické volby u pacientů trpících syndromem Freyové po operacíchpříušní žlázy.

Klíčová slova:
parotidektomie, syndrom Freyové, nervus auriculotemporalis, roztok chloriduhlinitého, Minorův test.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se