Chirurgická léčba hyperparatyreózy


Sugical Treatment ofHyperparathyroidism

The authors present their own experience with the surgical treatment of hyperparathyroidism. In the course of five years - from the beginning of 1996 to the end of 2000 they p erformed49 operations on account of hyperparathyroidism in 48 subjects. The patients’ age was within the range of 17-76 years with an average of 53 years. Women predominated over men, the ratio being4:1. Three patients were recommended for surgery by an endocrinologist, or a nephrologist in caseof tertiary hyperparathyroidism (hyperplasia of all parathyroid bodies), in the remaining 45subjects primary hyperparathyroidism was involved. As to imaging methods, before surgery mostfrequently ultrasound was used - in 100% (sensitivity 90%), the second most frequently usedexamination was scintigraphy (MBI scan) with a sensitivity of 88%. In 45% patients with adenomaof the parathyroid unilateral revision with removal of an adenoma was performed or removal ofanother ipsilateral body. In three patients with tertiary hyperparathyroidism and hyperplasia ofall bodies the authors selected subtotal parathyroidectomy with preservation of one body, ora complete procedure with implantation of one body into the musculature of the forearm. In caseof nodular reconstruction of the thyroid gland surgery was combined with an appropriate operationof the thyroid gland (most frequently lobectomy on the side of the adenoma of the parathyroid body).Complete cure of hyperparathyroidism (elimination of clinical and laboratory signs of hypercalcaemia) was achieved in 45 patients (94%). Reoperation was necessary in one instance in a femalepatient with a multiple adenoma of the parathyroid gland. In three patients (6%) hypercalcaemiapersists also after surgery. As to possible complications the authors recorded temporary paresis ofthe recurrent nerve in four patients (8%). Permanent paresis of the recurrent nerve developed intwo patients (4%). In one female patient with a paraoesophageal localization of an adenoma of theparathyroid gland during operation perforation of the oesophagus occurred. The authors payattention to the anatomy and pathology of the parathroid glands, discuss views on the indicationand technique of surgical treatment of hyperparathyroidism.

Key words:
hypercalcaemia, hyperparathyroidism, surgical treatment.


Autoři: P. Čelakovský;  A. Ryška;  S. Jakoubková;  J. Čáp;  J. Vokurka;  J. Růžička
Působiště autorů: Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. I. Steiner, CSc. II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednost
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 1, pp. 31-36.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí vlastní zkušenosti s chirurgickou léčbou hyperparatyreózy. V průběhupěti let - od počátku roku 1996 do konce roku 2000 - provedli 49 operací pro hyperparatyreózu u 48osob. Věk nemocných se pohyboval v rozmezí 17-76 let při průměrném věku 53 let. Ženy převl ádalynad muži v poměru 4:1. Tři nemocní byli k operačnímu výkonu doporučeni endokrinologem, popřípadě nefrologem s terciální hyperparatyreózou (hyperplazie všech příštítných tělísek), u ostatních45 osob se jednalo o primární hyperparatyreózu. Ze zobrazovacích vyšetření byl předoperačněnejčastěji použit ultrazvuk - ve 100 % (senzitivita 90 %), druhým nejčastěji používaným vyšetřenímbylo scintigrafické vyšetření (MIBI scan) se senzitivitou 88 %. U 45 nemocných s adenomem příštítného tělíska byla provedena jednostranná revize s odstraněním adenomu a popř. dalšího, nejčastějiipsilaterálního tělíska. U tří nemocných s terciální hyperparatyreózou a hyperplazií všech tělísekvolili autoři subtotální paratyroidektomii s uchováním jednoho tělíska, nebo totální výkon s implan-tací jednoho tělíska do svaloviny předloktí. V případě uzlovité přestavby štítné žlázy byla operaceprovázena i patřičným výkonem na štítné žláze (nejčastěji lobektomie na straně adenomu příštítného tělíska). Úplného vyléčení hyperparatyreózy (odstranění klinických i laboratorních známekhyperkalcemie) bylo dosaženo u 45 nemocných (94 %). Reoperaci bylo nutno provést jedenkrátu nemocné s vícečetným adenomem příštítné žlázy. U tří nemocných (6 %) přetrvává hyperkalcemiei po operačním zásahu. Z možných komplikací autoři zaznamenali dočasnou obrnu zvratného nervuu čtyřech nemocných (8 %). Trvalá obrana zvratného nervu vznikla u dvou nemocných (4 %). U jednénemocné s paraezofageální lokalizací adenomu příštítného tělíska vznikla peroperačně jícnováperforace. V práci je věnována pozornost anatomii a patologii příštítných tělísek, diskutovány jsounázory na indikaci a techniku chirurgické léčby hyperparatyreózy.

Klíčová slova:
hyperkalcemie, hyperparatyreóza, chirurgická léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se