Zpráva o dotazníkové akci o průběhu 72. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
56. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku,
3. česko-slovenského otorinolaryngolog. kongresu


Report on Questionnaires on 72nd Congress of the Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery,
56th Congress of the Slovak Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery,
3rd Czecho-Slovak Congress of Otorhinolaryngology

The aim of these questionnaires was to get the feedback from participants of the 3rd Czech–Slovak Congress of Otorhinolaryngology in 2009. The scientific program had different structure than previous congresses

From 347 questionnaires having been sent by email 50 returned. 38 questionnaires were answered completely. The questions were aimed at differences between this congress and the previous ones, for example the shift of congress days to working days, English as an official language, emphasis on round tables and instructional curses and their price, short poster lectures, exhibition hall and social events.

The congress attendance was not less than 90% in working days. English as the official language of the congress was positively evaluated by majority of participants. 54% of respondents visited the scientific program in both languages - Czech/Slovak and English - equally. 96% of respondents evaluated positively the structure of congress (round tables, instructional courses, free lectures, short poster lectures and posters). Instructional courses (70%) and round tables (56%) were the most popular among the visitors. The price of instructional courses was evaluated as adequate (66%). The first social event - Opening Ceremony at the National house in Vinohrady - met expectations (89%). The second social event - Social Evening at La Fabrica - was less popular. A lot of participants visited the Exhibition hall (94%) and the majority of them evaluated it as beneficial (84%). The short poster lectures were evaluated as beneficial by 76% of respondents.

Although acquired data are limited by low percentage of answered questionnaires (only 14%) we may come to next conceptual conclusions: Round tables and instructional courses in English, which were headed by the renowned foreign speakers, satisfied the majority of visitors. Emphasis on English as an official language was not felt negatively. Instructional courses as news of the congress program were evaluated highly positively. Short poster lectures as the second news of the congress program were felt as beneficial.

These data may be very useful for the organizers of the subsequent otorhinolaryngological congresses.

Key words:
congress, organizer, questionnaire, feedback.


Autoři: J. Betka 1;  E. Nártová 1;  J. Plzák 1,2
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Fakultní nemocnice v Motole přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. 1;  Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Anatomický ústav přednosta prof. MUDr. M. Grim, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 59, 2010, No. 2, pp. 85-91.
Kategorie: Zpráva

Souhrn

Cílem dotazníkové akce bylo získat zpětnou vazbu od účastníků společného českého a slovenského národního ORL kongresu pořádaného v roce 2009. Struktura odborného programu byla výrazně odlišná od dosavadních kongresů.

Elektronicky bylo rozesláno 347 dotazníků, vrátilo se 50 dotazníků, z nichž 38 obsahovalo odpovědi na všechny otázky. Otázky byly zaměřeny zejména na odlišnosti tohoto kongresu od předešlých, např. posun kongresu do pracovních dnů, upřednostnění angličtiny jako jednacího jazyka, důraz na kulaté stoly a instruktážní kurzy, jejich cenu, krátké přednášky k posterům, společenský program a výstavu firem.

Návštěvnost kongresu v pracovní dny neklesla pod 90 %. Většina respondentů pozitivně hodnotila angličtinu jako jednací jazyk, 54 % navštěvovalo rovnocenně části odborného programu vedené česky/slovensky a anglicky. Struktura kongresu (kulaté stoly, instruktážní kurzy, volné přednášky a krátké přednášky k posterům, postery) vyhovovala 96 % respondentů. Za nejpřínosnější byly považovány instruktážní kurzy (70 %) a kulaté stoly (56 %). Cena instruktážních kurzů byla hodnocena většinou jako přiměřená (66 %). Více splnila očekávání první společenská akce kongresu - Slavnostní zahájení v Národním domě na Vinohradech (89 %) než druhá akce – Společenský večer v La Fabrice. Výstava firem byla hojně navštěvována (94 %) a hodnocena jako přínosná (84 %). Krátké přednášky k posterům hodnotilo jako přínosné 76 % respondentů.

Přestože jsou získaná data limitována nízkým procentem zodpovězených dotazníků (pouze 14 % z celkového počtu rozeslaných) lze vyvodit tyto koncepční závěry: Struktura kongresu založená na důrazu na kulatých stolech vedených v angličtině za účasti renomovaných zahraničních řečníků a na důrazu na instruktážních kurzech vyhovovala většině účastníků. Velmi pozitivně bylo hodnoceno zařazení úplné novinky - instruktážních kurzů. Důraz na angličtinu jako jednací jazyk nebyl vnímán negativně. Další úplná novinka, krátké přednášky k posterům, byla vnímána jako přínosná část programu. Tyto informace mohou být velmi užitečné pro organizátory následujících odborných ORL akcí.

Klíčová slova:
kongres, organizátor, dotazník, zpětná vazba.

ÚVOD

V Praze se ve dnech 9. – 11. září 2009 konal 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který byl současně i 56. kongresem Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 3. kongresem česko – slovenským. Jak bylo oznámeno ve zprávě o průběhu kongresu, která byla publikována v Otorinolaryngologii a foniatrii, roč. 2009, č. 4, s.. 257-259, proběhla po skončení kongresu dotazníková akce mapující názor účastníků na novou formu pořádaného kongresu. Tato dotazníková akce měla za cíl získat zpětnou vazbu pro pořádání dalších kongresů a informace takto získané zveřejnit pro všechny potencionální budoucí organizátory.

METODY

Dotazník s 11 strukturovanými dotazy byl rozeslán elektronicky 347 účastníkům z České a Slovenské republiky, kteří se na kongres registrovali online a byla k dispozici jejich e-mailová adresa. Do tří měsíců od odeslání dotazníků bylo vráceno celkem 50 vyplněných dotazníků (od 14,4 % oslovených účastníků), z toho 49 elektronicky a jeden poštou. Všechny otázky byly zodpovězeny ve 38 dotaznících.

Dotazník obsahoval v úvodu oslovení s prosbou o vrácení vyplněného dotazníku e-mailem a dále uvedené dotazy. Celý dotazník s vloženým grafickým či tabulkovým shrnutím odpovědí je pro přehlednost uveden v sekci výsledky.

VÝSLEDKY

Úvodní oslovení a vlastní dotazník s uvedeným souhrnem odpovědí:

Vážená kolegyně,
vážený kolego,

prosíme Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku a jeho odeslání zpět na adresu orlpraha2009@gmail.cz. Výsledky získané zhodnocením získaných dat bychom rádi využili při organizaci dalších odborných akcí.

Děkuji a s pozdravem

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,
prezident kongresu

1. Které dny jste navštívil(a) kongres?

(odpovědi označte X v příslušném okně)


 

2. Které části odborného programu kongresu jste navštěvoval(a) častěji – vedené v jazyce


3. Vyhovovala Vám struktura odborného programu kongresu (kulaté stoly, instruktážní kurzy, volné přednášky a krátké přednášky k posterům, postery)?


4. Které sekce odborného programu pro Vás byly nejpřínosnější? (možné označit i více možností)

 


5. Kterým instruktážním kurzům jste dával(a) přednost – vedeným v jazyce


6. Cenu za instruktážní kurzy (100,- Kč) hodnotím jako          


7. Společenský program splnil mé očekávání

a) v Národním domě na Vinohradech 9. 9. 2009


b) v prostoru La Fabrika 10. 9. 2009 


8. Navštívil(a) jste výstavu firem?


                                                  

9. Byla výstava firem pro Vás přínosná?

(Odpovězte, jestliže jste uvedli v předešlé otázce ano.)


Přestože o odpověď na tuto otázku byli požádáni respondenti, kteří na předchozí otázku č. 8 odpověděli ano (t.j. 47 respondentů, kteří navštívili výstavu firem), svou odpověď uvedlo 49 odpovídajících.

10. Navštívil(a) jste vystavené postery?  


                                                      

11. Je dle Vašeho názoru krátká přednáška (2 min.) k posterům přínosná?


DISKUSE

Překvapením pro organizátory dotazníkové akce bylo velmi nízké procento respondentů z oslovených účastníků – pouze 14,4 %. Možné vysvětlení lze hledat ve faktu, že účastníci českých a slovenských otorinolaryngologických kongresů se s touto akcí setkávají poprvé. Pro příští obdobné dotazníkové akce by bylo velmi přínosné, pokud by se procento respondentů výrazně zvýšilo, čímž by se zvýšila i výpovědní hodnota získaných informací.

Přestože byly zvoleny pro sjezd netradiční dny (dříve čtvrtek, pátek, sobota, nyní středa, čtvrtek, pátek), byla po všechny dny respondenty uváděna nejméně 90% účast na kongresu. Očekávaně nejnižší byla účast poslední den kongresu (zmiňovaných 90 %, maximum bylo ve druhý den kongresu, 100 %), ale dle subjektivního odhadu organizátorů nebyl úbytek účastníků v poslední den kongresu tak výrazný, jako u předešlých národních ORL kongresů, kdy poslední odborný program byl v sobotu dopoledne a většinu účastníků tvořili jen přednášející.

Zařazení angličtiny jako jednacího jazyka u nosných programových součástí kongresu (všechny kulaté stoly, vybrané instruktážní kurzy) bylo hodnoceno pozitivně, nejvíce – 54 % respondentů uvedlo, že navštěvovalo rovnocenně cizojazyčné i česko/slovenské části odborného programu, 32 % respondentů upřednostňovalo česko/slovenské části a dokonce 14 % respondentů z České a Slovenské republiky upřednostňovalo části kongresu vedené v angličtině. Obdobný model hlavních částí odborného programu kongresu vedených v angličtině je v posledních letech realizován na německých ORL kongresech, největších národních ORL kongresech v Evropě.

Struktura kongresu, t.j. rozdělení odborného programu na kulaté stoly, instruktážní kurzy, volné přednášky a krátké přednášky k posterům, postery, vyhovovala absolutní většině – 96 % respondentů. Za nejpřínosnější byly považovány instruktážní kurzy (70 %), tedy zcela nový prvek odborného programu českých a slovenských národních ORL kongresů. 56 % respondentů uvedlo jako nejpřínosnější kulaté stoly, 38 % volné přednášky a krátké přednášky k posterům a 10 % postery.

Zpoplatnění instruktážních kurzů ve výši 100,-Kč bylo považováno za přiměřené 66 % respondentů, 16 % považovalo tuto částku za vysokou, naopak 14 % za nízkou. Pro srovnání, cena instruktážních kurzů na posledním německém národním ORL kongresu byla 10 EUR pro lékaře bez specializace a 20 EUR pro lékaře s ukončenou specializací.

Významně pozitivně byl hodnocen společenský program v první den kongresu – Slavnostní zahájení v Národním domě na Vinohradech. Splnil očekávání u 89 % respondentů. Důležitou informací pro organizátory byla negativní odpověď    45 % respondentů na otázku, zda splnil očekávání Společenský večer v druhý den kongresu v prostoru La Fabrika. Snaha organizátorů odlišit dvě části společenského programu jak lokalitou, vlastním vnitřním prostředím, tak i rozdílným hudebním programem, nenašla v případě neformálního večera v La Fabrice dostatečnou pozitivní odezvu.

O firemní výstavu byl zájem obdobně jako tomu bylo zvykem i na předešlých českých a slovenských národních kongresech. Navštívilo ji     94 % respondentů a za přínosnou ji považovalo 84 % respondentů.

Zcela nový model byl použit k uspořádání posterové sekce, která obsahovala většinu volných sdělení (24 volných přednášek a 51 posterů). Vlastní výstavu vyvěšených posterů navštívilo   74 % respondentů. Poprvé na českých a slovenských národních ORL kongresech uvedené samostatné sekce krátkých přednášek (2 min.) k posterům považovalo za přínosné 76 % respondentů.

ZÁVĚR

Z informací získaných pomocí dotazníku lze vyvodit koncepční závěry pro rozvoj České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a pro pořádání budoucích národních ORL kongresů. Struktura kongresu, založená na důrazu na deseti předem připravených a řízených kulatých stolech (po 90 min.), vedených v angličtině za účasti renomovaných zahraničních řečníků a dále na důrazu na dvaceti instruktážní kurzech (po 40 min.), vyhovovala většině účastníků, přestože se jednalo o výrazný posun v dosavadní tradici českých i slovenských národních ORL kongresů. Zejména zařazení úplné novinky, zpoplatněných instruktážních kurzů, je jistě velmi dobrý krok vpřed. Důraz na angličtinu, jako jednací jazyk, nebyl vnímán negativně. Je nutné si uvědomit, že angličtina, jako jednací jazyk národního kongresu, umožňuje pozvání řady významných zahraničních odborníků a dává šanci i dalším nečesky/neslovensky mluvícím otorinolaryngologům zúčastnit se pasivně i aktivně českých/slovenských kongresů. Přispívá tak výrazně ke zvýšení odborné úrovně kongresu a odbourává národní rozdíly a bariéry v klinické i vědecké ORL praxi. Při takto strukturovaném programu kongresu tvoří volná sdělení výrazně menšinovou, přestože nedílnou a velmi důležitou část odborného programu. Další úplná novinka, krátké přednášky k posterům o délce 2 min., zařazované v samostatných sekcích spolu s volnými přednáškami o délce 8 min., byly vnímány jako přínosná část programu.

Věříme, že budoucí organizátoři otorinolaryngologických odborných akcí mohou z uvedeného rozboru pokongresové dotazníkové akce čerpat cenné informace, které využijí v náročné, ale velmi záslužné pořadatelské práci.

Podpořeno projektem MŠMT 260510.

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
FN v Motole
Katedra IPVZ
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
e-mail: jan.betka@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se