Konsenzuální návrh České lékařské společnosti J. E. Purkyně na novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 59, 2010, No. 2, pp. 98-99.

Jedním z hlavních poslání České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen ČLS JEP) je podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Všestranně se podílí i na řešení řízení, organizace i vlastní realizaci diagnostické, léčebné a preventivní péče a souvisejících činností.

ČLS JEP využívá k dosažení těchto cílů 110 odborných společností a 40 spolků lékařů (celkem více než 30 000 dobrovolných členů).

Předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně se opakovaně a intenzivně zabývalo situací ve specializačním vzdělávání lékařů. Vzhledem k trvajícím diskusím v odborné veřejnosti vytvořilo pracovní skupinu (kolegové: M. Anděl, J. Blahoš, K. Cvachovec, V. Palička, J. Škrha), která připravila návrh základních odborných principů základních oborů i kmenů. Návrhu předcházela i jednání ČLS JEP s lékařskými fakultami a Českou lékařskou komorou.

Návrh jsme rozeslali předsedům všech odborných společností a dne 19. dubna 2010 jsme je pozvali ke společnému jednání.

Po obsáhlé diskusi bylo dosaženo konsenzu pro návrh, pro který hlasovali všichni přítomní. (Zdržel se pouze jeden zástupce odborné společnosti, která nemá vlastní specializační přípravu.)

V příloze si dovolujeme připojit znění konsenzuálního návrhu.

S pozdravem

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
jménem pracovní skupiny při předsednictvu ČLS JEP
V Praze dne 21. dubna 2010

Konsenzuální návrh České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 1. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (dále ČLS JEP) podporuje myšlenku základních kmenů a na ně navazující systém základních specializačních oborů.
 2. ČLS JEP doporučuje, aby délka kmene byla univerzálně 2 roky.
 3. Klinická erudice v základních oborech (interna, chirurgie, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví) by měla být součástí praktické výuky v šestém ročníku studia všeobecného lékařství a nikoli součástí kmene. Bylo by tím zajištěno i účelné provázání pre- a postgraduální přípravy lékařů a aktivní zapojení lékařských fakult.
 4. ČLS JEP doporučuje, aby seznam základních kmenů byl rozšířen celkem na 19, a to:
  • anesteziologie a intenzivní medicína,
  • dermatovenerologie,
  • gynekologie a porodnictví,
  • hygiena a epidemiologie,
  • chirurgie,
  • kardiochirurgie,
  • maxilofaciální chirurgie,
  • neurochirurgie,
  • neurologie,
  • oftalmologie,
  • ortopedie,
  • otorinolaryngologie,
  • patologie a soudní lékařství,
  • pediatrie,
  • psychiatrie,
  • radiologie a zobrazovací metody,
  • urologie,
  • vnitřní lékařství,
  • všeobecné praktické lékařství,
 5. Náplň kmene si určí odborná společnost s přihlédnutím k možnosti provázanosti odborností. ČLS JEP je připravena pomoci při zpracování náplně kmenů i s eventuální její úpravou.
 6. ČLS JEP předpokládá, že délka specializační přípravy (po absolvování základního kmene) bude obvykle 3 roky.
 7. Seznam 40 specializačních oborů lékařství doporučuje ČLS JEP zachovat, pouze jej rozšířit o obor soudní lékařství.

Doplňující body:

 1. Náplň každého základního kmene musí být zpracována jako konsenzus všech navazujících specializačních oborů a musí být pro všechny navazující obory stejná.
 2. Odborná náplň kmene má být taková, aby bylo možno jej v plném rozsahu absolvovat na pracovišti okresního typu, tedy nejen na fakultních a krajských zařízeních (výjimku bude pravděpodobně představovat kardiochirurgie a neurochirurgie).
 3. Absolvování základního kmene musí být ukončeno formalizovaným ověřením znalostí s vydáním osvědčení.
 4. Úspěšný absolvent specializační přípravy by měl získat titul „odborný lékař v ....“, obdobný titul by měl získat úspěšný absolvent certifikovaného kurzu (nástavbové specializace).
 5. ČLS JEP doporučuje ponechat trvale možnost případného rozšiřování oborů tzv. certifikovaných kurzů a současně doporučuje přejmenovat je na nástavbové specializace.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se