Zápis ze schůze výboru ORL společnosti


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 4, pp. 237-238.
Kategorie: Z otorinolaryngologické společnosti

(Brno, 14. června 2007)

Přítomni: Betka, Kabelka, Komínek, Kostřica, Navara, Rosická, Sláma, Šlapák, Šram, Stárek, Vokurka, Vydrová, Žallmann

Omluveni: Pellant, Lejska

Přizváni: Havlík, Novotný

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

 • Dohodovací řízení, projednávané kódy nebyly přijaty, přestože byly materiály připraveny perfektně. Výbor schvaluje odměnu účastníkům dohodovacího řízení (Z. Hložek, B. Gál, H. Rosická, Školoudík) – po 15 000 Kč.
 • Betka – atestační komise - habilitovaní by měli dostat pověření v nejbližší době.

2. Kutvirtova cena (Vokurka)

Termín pro zaslání odborných prací – listopad 2007; práce budou posouzeny obvyklým způsobem. Zprávu bere výbor na vědomí.

3. Problematika sluchadel (Havlík)

- Jedlička (tlumočí Havlík, celé znění návrhu bylo členům výboru rozesláno): současný stav podmíněný vyhláškou (viz minulý zápis!) je nevyhovující; návrh obsahuje změny, které odrážejí současné podmínky a technické možnosti; zároveň doporučuje dikci vyhlášky upravit tak, aby v budoucnu byly změny nejen možné, ale i jednoduše proveditelné formou novelizace.

Poznámky:

 • Šram: Doporučuje vynechat v návrhu změnu v oblasti předepisování sluchadel pro sluchově postižené, bod 4 (zavedení bakalářského či magisterského studijního oboru akustik), protože podle jeho názoru prosazení tohoto bodu povede k podstatnému zvýšení nákladů a přesunu značné části financí z oboru ORL a foniatrie do dosud v ČR neexistujícího oboru otoakustik. S tím nemůže souhlasit.
 • Kostřica: Nedoporučuje možnost předpisu sluchadla otoakustikem – doporučuje příslušný bod vypustit (podporuje Betka, Šram).
 • Betka: Kompetence k přidělování sluchadel - kdo má „evropskou“ atestaci, může sluchadlo doporučit.

Výbor souhlasí s koncepcí návrhu, doporučuje však výše uvedené úpravy.

4. Zpráva o hospodaření společnosti za minulé období (Navara)

 • Za rok 2006 vznikl mírný přebytek. Jediným zdrojem jsou členské příspěvky. Výdaje: personální náklady, cestovné, členská registrace, časopis. Zprávu bere výbor na vědomí.

5. Problematika postgraduálního vzdělávání (Betka)

 • Akreditační komise: t.č. je v ČR dostatečný počet akreditovaných pracovišť pro AP 1 i AP 2; jsou stanovena pravidla pro zájemce o II. atestaci – systém akceptování předchozího vzdělání; v přechodném období do roku 2010 může absolvent I. atestace požádat o specializovanou způsobilost a bude mu vyhověno, II. atestace však bude preferována, po roce 2010 bude nutná atestace evropského typu.
 • Současný počet 86 atestačních oborů bude redukován na 22; ORL je trvale zařazena mezi základní atestační obory

Tyto informace bere výbor na vědomí.

6. Problematika Stavovského předpisu ČLK č. 16 (Kostřica)

 • Předpis ČLK (celoživotní vzdělávání), všechny vzdělávací akce by měly být pod hlavičkou ČLK
 • § 6 stanovuje sazebník poplatků spojených s licencováním vzdělávacích akcí – za pouhou registraci akce musí pořadatel platit. Výbor vyjadřuje nesouhlas s tímto bodem.

7. Příprava korespondenčních voleb na příští funkční období (Kostřica)

 • Volební komise - členové: s pověřením zatím souhlasili Vyhnánková, Hoffmannová, Pokorný.
 • Volby proběhnou bez kandidátní listiny, voleni mohou být všichni členové ORL společnosti s výjimkou členů volební komise.
 • Dlužníci členských příspěvků budou z ORL společnosti vyloučeni; k volbě budou proto dopisem vyzváni jen ti, kteří budou v aktuálním seznamu členů.

S tímto postupem výbor souhlasí.

8. Kandidatura naší společnosti pro pořádání EUFOS kongresu v roce 2011 – současný stav problematiky (Kostřica)

Přihláška zaslána před koncem roku 2006 (dalšími kandidáty jsou Turecko a Španělsko). Delegace EUFOS Prahu navštívila,v případě úspěchu bude kongres pořádán v Praze, počítá se s účastí 4–8000 odborníků. Tyto informace bere výbor na vědomí.

9. Noví členové ORL společnosti (Vokurka)

Informoval o přihláškách 7 nových členů. S přijetím nových členů výbor souhlasí.

10. Různé

 • a) Kabelka: Připravuje se sjezd dětských otolaryngologů v Maďarsku – organizační výbor předal žádost o podporu České ORL spol., oznamuje, že má v úmyslu požádat o dotaci Visegradské fondy, což však předpokládá vstupní kapitál. Z informace není jasné, co se očekává od ORL spol. jako participanta a jaké to bude znamenat finanční i jiné nároky (o podporu byly požádány rovněž slovenská a polská ORL společnost). Výbor souhlasí s projevením zájmu; k definitivnímu rozhodnutí je však nutné znát detailní podmínky – jednáním pověřen Kabelka.
 • b) Výbor vyslovuje poděkování šéfredaktorovi časopisu MUDr. Zdeňku Voldřichovi, DrSc., za precizní práci.
 • c) Novotný (neurootologická sekce): Sekce nemá vlastní prostředky, aby mohla pořádat samostatné odborné akce (neurootologický den); vzhledem k závažnosti problematiky a aktivitě členů navrhuje vložit neurootologickou tématiku do programu každého dalšího sjezdu ORL společnosti. Výbor s návrhem souhlasí a doporučuje, aby neurootologická problematika byla zařazena v rámci dalších sjezdů jako pravidelný paralelní program.
 • d) Betka: Klozar informoval o přípravě kongresu na téma HPV (virologická, gynekologická a jiné společnosti), žádá o participaci na přípravě programu. Výbor souhlasí s podporou, Kabelka zahájí jednání s doc. Klozarem o participaci odborníků na HPV.
 • e) Kostřica: Kozák, maxilofaciální chirurgie: Stížnost na podle jeho mínění neseriozní prezentaci ORL odd. Nemocnice na Homolce ve věci implantace totální protézy temporomandibulárního kloubu. Výbor stížnost bere na vědomí, ale nepovažuje za účelné do sporu vstupovat.
 • f) Kostřica: Dopis se stížností dr. Pokorného z Ostravy na průběh revize ZP a s žádostí o podporu. Výbor ani společnost nemají kompetenci do sporu zasahovat.
 • g) Šlapák: Navrhuje Dunajské sympozium v roce 2010 spojit se sjezdem ORL společnosti. Pořádání kongresu EUFOS v roce 2011 – záleží na rozhodnutí komise v červenci.
 • h) Šram: Informoval o snaze oboru rehabilitační a fyzikální medicína, aby byl i v ČR zařazen mezi základní lékařské obory jako je tomu ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Malty a Dánska. Nemá námitek, aby tomu tak bylo, ale současně upozorňuje, že je nutné, aby nedílnou součástí oboru ORL zůstala péče o mezilidskou komunikaci v její celistvosti, to jest péče o poruchy hlasu, řeči a vady sluchu.
 • i) Šram: Informoval, že společnost MEDICAL HEALTHCOM předložila Sekretariátu EUREKA v Bruselu závěrečnou zprávu projektu Eureka E2614 NEWVOICE, který přispěl k rozvoji nových hlasových protéz a včasné diagnostice poruch hlasu.

Příští výborová schůze: Po volbách, termín bude stanoven později.

Zapsal MUDr. Miroslav Žallmann

Došlo: 16. 7. 2007


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se